Universitat Internacional de Catalunya

Estructura de la Comunicació

Estructura de la Comunicació
3
10076
3
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Tutories a petició dels alumnes.

 

Correu electrònic: nroca@uic.es

Presentació

En aquesta assignatura els estudiants coneixeran com s'organitza el mercat mediàtic; s'identificaran els principals subjectes, empreses i institucions que participen en les relacions comercials i de comunicació, així com les circumstàncies polític-legals, tecnològiques, socioculturals i econòmiques que influeixen en les activitats empresarials. Aquesta realitat s'analitzarà tant des d'una perspectiva externa a les empreses de comunicació com des d'una perspectiva interna. Així, els estudiants comprendran la relació entre els factors estructurals de la indústria mediàtica i les decisions que es prenen en la gestió i organització de les empreses de comunicació.

Els continguts de l'assignatura s'estructuraran en quatre blocs. En el primer, es revisaran els principals fonaments teòrics sobre l'economia dels mitjans i l'estructura del sistema mediàtic. En els altres tres blocs, s'analitzaran amb detall les tendències que avui es donen en l'entorn extern de cadascun dels principals sectors: l'editorial, el digital i l'audiovisual. Per a cada mercat, s'analitzarà la influència que té la situació estructural en la cadena de valor de les empreses i, per tant, en les diferents activitats: la producció, la distribució, la comercialització i el consum.

Requisits previs

No n'hi ha.

Objectius

 • Entendre el funcionament de l'ecosistema mediàtic, la seva xarxa de valor i els fonaments de l'economia de l'atenció. 
 • Comprendre les singularitats dels diferents sectors mediàtics.
 • Conèixer els paramètres i mètriques clau del sector.
 • Conèixer els factors 'disruptius' de la indústria dels mitjans i els nous actors. 
 • Conèixer el mercat espanyol amb una certa profunditat (actors, audiència i entorn).
 • Conèixer els principals actors globals de la indústria dels mitjans i l'entreteniment. 

Competències

 • 08 CG - Capacitat de reflexió i memorització
 • 19 CE - Capacitat d'elaborar un pressupost d'un projecte periodístic
 • 20 CE - Capacitat de planificar i executar projectes periodístics
 • 23 CE - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els productes de l'empresa informativa
 • 27 CE - Capacitat per entendre i treballar amb els diferents agents de la professió periodística
 • 33 CE - Coneixement i domini dels sistemes de finançament dels diferents mitjans de comunicació

Resultats d'aprenentatge

Els estudiants:

 1. Coneixeran els elements configuradors de les organitzacions periodístiques, així com la seva estructura econòmica.
 2. Entendran l'entorn microeconòmic i macroeconòmic en el qual es troben les empreses informatives.
 3. Desenvoluparan un esperit emprenedor i la seva capacitat de lideratge.
 4. Desenvoluparan la seva creativitat i les seves aptituds per ser innovadors en el desenvolupament de productes i projectes periodístics o de comunicació.

Continguts

1. Estructura de la comunicació: fonaments teòrics
2. Ecosistema mediàtic. Grups de comunicació i mercats

 • El mercat editorial: premsa escrita
 • El mercat audiovisual: ràdio i televisió

3. Organització, sistema de mitjans i relacions de poder

 • Organització dels mitjans de comunicació
 • Sistemes de mitjans i sistemes polítics
 • Polítiques de comunicació. Lleis reguladores
 • Poder públic i privat: influència

4. Digitalització de la indústria mediàtica. Sistema multiplataforma

 • Nous models de negoci. Creació de valor
 • Economia de l'atenció
 • Anàlisi de l'audiència i consum

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEls continguts de l'assignatura s'impartiran mitjançant:

 • Classes magistrals en què s'impartiran els continguts teòrics de cada tema.
 • Exercicis en grup a classe. Focused praxis i seminaris.
 • Foment del debat i del pensament crític.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula-Primera convocatòria:
 • Actitud i participació: 10%
 • Treball individual 20%
 • Treball en grup: 20%
 • Examen: 50%
  -Altres convocatòries. Examen final: 100%

 

IMPORTANT:

-S'aplicarà la normativa ortogràfica de la UIC a tots els treballs i exàmens. Sense excepcions.

-El plagi en qualsevol de les activitats avaluables suposarà el suspens automàtic de l'assignatura.

Bibliografia i recursos

ALMIRON, N. (2011). Estructura de propiedad y composición de los consejos de administración de los principales grupos de comunicación europeos en 2009. Observatorio (OBS*) Journal, vol.5 - nº1 (2011), 227-244.

BAS et al. (2011). Políticas de comunicación y protección del pluralismo en la Unión Europea y Estados Unidos. Comunicación y Sociedad, 24(2), 41-75.

BUSTAMANTE, Enrique (coord.) (2003) Hacia un nuevo sistema mundial de comunicación. Las industrias culturales en la era digital. Barcelona: Gedisa.

CASTELLS, M. (1998). La era de la información: economía, sociedad y cultura. Madrid, Alianza Editorial, v.3.

DOYLE, G. (2002). Understanding media economics. London: SAGE Publications.

HALLIN, D.C. y MANCINI, P. (2004). Comparing media systems. Three models of Media and Politics. Cambridge: Cambridge University Press.

HORCKHEIMER, M. i ADORNO, T.W. (2007): Dialéctica de la Ilustración. Madrid: Trotta.

MATTELART, A. (2002). Historia de la sociedad de la información. Barcelona: Paidos.

MEDINA, M. (2011, 2002). Estructura y gestión de empresas audiovisuales. Navarra: EUNSA.

McQUAIL, D. y DEUZE, M. (2020). McQuails' Media and Mass Communication Theory. SAGE.

NIETO, A.; IGLESIAS, F. (2000). Empresa Informativa. Barcelona: Ariel.

PÉREZ-LATRE, F.J., SÁNCHEZ-TABERNERO, A. (2012). Innovación en los medios. La ruta del cambio. Pamplona: Eunsa.

PICARD, R. (2011). The economics and financing of media companies. New York: Forham University Press.

SÁNCHEZ-TABERNERO, A (2003). Estructura y actividades de las empresas de comunicación, en BEL-MALLÉN, I. y CORREDOIRO, L.  Derecho de la información.