Universitat Internacional de Catalunya

Producció i Realització Televisiva

Producció i Realització Televisiva
6
10078
3
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Els alumnes poden posar-se en contacte amb el professor a través del correu electrònic per concertar cita prèvia.

Presentació

Producció i Realització Televisiva vol apropar l'estudiant als coneixements i habilitats fonamentals de l'entreteniment televisiu: com es crea, com es produeix i com es realitza un programa de televisió. Per a això, es farà una anàlisi dels gèneres televisius actuals i es mostrarà el procés de creació, de producció i de programació dels programes televisius. A més a més, es posarà en pràctica què significa treballar en equip i posar en marxa un format com a una producció professional.

Requisits previs

Cap.

Objectius

 • Proporcionar a l'alumne els coneixements bàsics del món televisiu per elaborar un producte audiovisual de caràcter professional
 • Posada en pràctica de totes les fases i etapes que formen part del procés de producció d'un format televisiu
 • Aportar les competències adequades per portar a terme la funció professional en continguts d'entreteniment d'un mitjà audiovisual

Competències

 • 03 CG - Capacitat per treballar en equip
 • 07 CG - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 14 CE - Capacitat de planificar recursos tècnics i humans
 • 20 CE - Capacitat de planificar i executar projectes periodístics
 • 27 CE - Capacitat per entendre i treballar amb els diferents agents de la professió periodística
 • 28 CE - Capacitat per entendre i aplicar les tècniques de producció i edició de premsa, ràdio, televisió i Internet
 • 29 CE - Capacitat per entendre i aplicar els diferents gèneres i formats periodístics
 • 30 CE - Capacitat per entendre i aplicar les diferents fases de creació i realització d'un programa televisiu o de ràdio
 • 45 CE - Capacitat i habilitat per donar forma creativa al missatge periodístic

Resultats d'aprenentatge

 

Els alumnes:

 • coneixeran els diferents gèneres televisius i les seves particularitats
 • identificaran el marc d'emissió de les plataformes audiovisuals
 • coneixeran i posaran en pràctica el pocés de creativitat televisiva
 • sabran quins són els aspectes claus de l'audiometria i les necessitats de la indústria
 • identificaran les tendències televisives actuals, els formats més exitosos i els fallits i la diferència entre la programació d'aquests formats en cadenes públiques i privades
 • defensaran oralment de forma individual una idea de format que haurà d'estar en cohèrencia amb la proposta d'emplaçament
 • adquiriran unes competències bàsiques i molt clares del treball d'escaleta i de guió per a programes d'entreteniment
 • posaran en pràctica els principis bàsics del treball en equip d'una producció d'entreteniment televisiu
 • seguiran el procés d'elaboració d'un format televisiu des de la gènesi de la idea a la preproducció, producció, postproducció fins el visionat final

Continguts

Tema 1. Gèneres i formats

1.1. Introducció als gèneres i formats televisius. Macro gèneres, gèneres i formats. Exemples pràctics.
1.2. La formalització d'un format: elaboració d'una fitxa de format televisiu


Tema 2. Anàlisi general de formats televisius

2.1. Aproximació a les tendències televisives
2.2. Formats d'èxit i formats fallits
2.3. Formats de tv pública i formats de TV privada  


Tema 3. La producció i realització televisiva d'entreteniment

3.1. Introducció a la producció i realització d'entreteniment
3.2. La realització televisiva segons el gènere i el tipus d'emissió  


Tema 4. Preproducció.

4.1. Concebre i dissenyar un programa de TV.
4.2. Sinopsi, escaleta i guió. Desenvolupament del contingut de d'un format.
4.4. Equip i funcions.


Tema 5. Guió

5.1. Guió d'entreteniment. Necessitats i peculiaritats.
5.2. Condicionants del guió. Normes del joc abans de l'escriptura.
5.3. La funció del guionista en els grans gèneres. Anàlisi del guió de concursos, realities, magazins i gales.


Tema 6. Escaleta

6.1. La importància de l'escaleta com a eina fonamental de la producció televisiva. Exemples d'escaletes de diferents programes (Buenafuente, El Intermedio, Polònia, Operación Triunfo).
6.2. La comunicació dins dels equips de producció.
6.3. Unitats de contingut de guió. Anàlisi de les unitats bàsiques de contingut a partir de les quals es treballa en la indústria televisiva.


Tema 7. De l'escaleta al guió

7.1. El cicle de l'escriptura de guions: pensar, escriure, reescriure, rebutjar i reescriure.
7.2. Elements comuns dels guions d'entreteniment i les seves peculiaritats.
7.3. L'arrencada dels programes. Anàlisi d'exemples concrets d'arrencades de programes: plantejament de gènere, to, ritme, immediatesa.
7.4. El final dels programesPràctica 1. Fitxa de format i defensa oral de la idea i la seva proposta d'emplaçament.

Cada estudiant haurà de defensar davant la classe la idea (sinopsi i fitxa tècnica) d'un format televisiu de nova creació. El grup escollirà el format presentat per dur-lo a la pràctica en la setmana del workshop.Pràctica 2. Taller d'escaleta i guió

Confecció d'escaleta i guió dels formats seleccionats per portar a la pràctica el workshop. Lectura i anàlisi en grup de les diferents versions d'escaleta i guió del format que es durà a terme.    
 


Enregistrament de format en multicàmera

Gravació i edició del format dissenyat i desenvolupat durant en el transcurs de l'assignatura. L'assignatura finalitza amb una posada en pràctica dels coneixements adquirits en l'assignatura. Els estudiants hauran de gravar el format escollit i treballat a classe en format multicàmera al plató de la Facultat. El grup de feina haurà de treballar com un autèntic equip de televisió, repartint les funcions i amb jerarquització de càrrecs. Comptaran amb el suport dels tutors i el personal tècnic de la facultat. Un cop gravat el format, hauran de presentar a classe en un primer visionat conjunt que prepararà el visionat final en el qual es lliurarà la darrera versió del programa.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVACRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats.
0,1
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc.
0,4
Workshop: tallers avançats, intensius, de major durada, dirigits per professors i/o professionals estrangers, en els quals l'idioma utilitzat és l'anglès. Culminen en un producte professional o semiprofessional produït també en llengua anglesa.
3,5
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.).
1
Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.
1

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPer aprovar l'assignatura a la 1ª convocatòria s'haurà de presentar un projecte de format televisiu i portar-lo a la pràctica en grup al plató de la Facultat. Un cop editat es presentarà al visionat final de l'assignatura al costat de la memòria individual i de grup.

Bibliografia i recursos

El profesor subministrarà els materials necessaris.

Material didàctic