Universitat Internacional de Catalunya

Pràctiques Externes I

Pràctiques Externes I
5
10082
3
Anual
PR
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat


Amb cita enviant un correu a practiquesperiodisme@uic.es.

Presentació

L’assignatura consisteix en la realització de treballs pràctics i reals en el sector dels mitjans de comunicació. S’avaluarà aquest període de formació en funció dels objectius que fixi el coordinador docent d’acord amb els criteris de la Junta de Centre. 

Això inclou tant els mitjans tradicionals (premsa, ràdio, televisió o agències de notícies), com empreses de comunicació d’altres sectors o realitats (agències de comunicació, projectes periodístics a Internet i departaments de premsa o de comunicació d’empreses i corporacions, entre d’altres).


Requisits previs

Cap.

Objectius

 • L’alumne haurà de desenvolupar correctament les capacitats de lectura, anàlisi i síntesi, així com l’habilitat per donar forma creativa al missatge periodístic utilitzant perspicàcia, enginy i creativitat.

 • Haurà d’adquirir la capacitat per treballar en equip, així com per aprendre a actuar responsablement i amb autonomia i per afrontar les dificultats i resoldre els problemes amb un esperit positiu i emprenedor.

 • També haurà de desenvolupar l’habilitat de relacionar-se amb l’entorn; planificar, executar i elaborar el pressupost per a un projecte periodístic, treballant amb els diferents agents de la professió.

 • Un altre aspecte per impulsar serà la capacitat per entendre i aplicar els diversos gèneres i formats periodístics en les diferents fases de creació, edició, producció i realització de premsa, ràdio, televisió i internet. També aprendrà a utilitzar les diferents tipologies de guions televisius i radiofònics i a relacionar-se amb l’entorn, adaptant-se a les circumstàncies canviants.

 • L’alumne haurà de desenvolupar la capacitat de detectar fets noticiables, així com l’habilitat d’exercir com a expert en la gestió estratègica del discurs corporatiu.

 

Competències

 • 02 CG - Capacitat per aprendre i actuar autònoma i responsablement
 • 03 CG - Capacitat per treballar en equip
 • 04 CG - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 05 CG - Capacitat de desenvolupar una actitud ètica
 • 06 CG - Capacitat de lectura, anàlisi i síntesi
 • 07 CG - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 13 CG - Esperit positiu i emprenedor
 • 15 CE - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 18 CE - Capacitat per detectar fets noticiables
 • 20 CE - Capacitat de planificar i executar projectes periodístics
 • 27 CE - Capacitat per entendre i treballar amb els diferents agents de la professió periodística
 • 28 CE - Capacitat per entendre i aplicar les tècniques de producció i edició de premsa, ràdio, televisió i Internet
 • 29 CE - Capacitat per entendre i aplicar els diferents gèneres i formats periodístics
 • 30 CE - Capacitat per entendre i aplicar les diferents fases de creació i realització d'un programa televisiu o de ràdio
 • 31 CE - Capacitat per entendre i aplicar les diferents tipologies de guions televisius i radiofònics
 • 41 CE - Capacitat i habilitat per relacionar-se amb l'entorn
 • 45 CE - Capacitat i habilitat per donar forma creativa al missatge periodístic
 • 47 CE - Capacitat i habilitat per exercir com a experts en la gestió estratègica del discurs corporatiu
 • 48 CE - Capacitat de perspicàcia, d'enginy i creativitat
 • 52 CE - Capacitat d'adaptació a les circumstàncies canviants

Resultats d'aprenentatge

 • Expressar-se amb correcció i claredat.

 • Elaborar guions per als diferents mitjans de comunicació.

 • Argumentar de manera intel·ligible i convincent.

 • Redactar peces informatives amb fluïdesa.

 • Dominar el llenguatge escrit i oral.

 • Ser capaç de crear continguts radiofònics.

Continguts

Variaran en funció de l’empresa en la qual l’alumne desenvolupi la seva tasca.


Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 5,0

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPer a l’avaluació de les pràctiques, l’estudiant haurà d’aportar la documentació següent (si no disposa de tota la documentació, l’alumne no podrà ser avaluat):

Conveni signat per totes les parts.

Informe d’avaluació del tutor.

Memòria de pràctiques.


La nota final de les pràctiques curriculars s’estableix a partir de:

a. L’informe que ha d’emplenar el tutor de l’empresa, en el qual es valoraran diferents aspectes que quantificaran diversos àmbits d’actuació de l’alumne en l’acompliment de les seves funcions. Representa el 40 % de la nota final.

b. La memòria de pràctiques: que ha de presentar l’estudiant sobre la seva estada en l’empresa col·laboradora; ha de ser clara, concisa i impecable quant a l’estil, ortografia, etc. Aquest document és el resultat de les sessions de coaching i seguiment mantingudes durant el curs. L’extensió és de 5 pàgines com a màxim. S’ha d’enviar emplenada en un màxim de 15 dies una vegada finalitzades les pràctiques i, en cas que es facin a l’estiu, com a molt tard el 31 d’agost. És indispensable haver-la aprovat perquè es pugui comptabilitzar est percentatge en la nota final. Representa el 40 % de la nota final.

Es baixarà punts de la nota final en les circumstàncies següents:

1 punt per cada falta d’ortografia en la memòria.

1 punt per cada setmana de retard en el lliurament de la memòria.

1 punt per cada setmana de retard en el lliurament del conveni signat; no s’avaluarà la memòria si no s’arriba a lliurar una vegada finalitzades les pràctiques.

c. Tallers i sessions informatives: a l’inici de curs, tindrà lloc una sessió informativa de caràcter obligatori en el qual s’explicarà detalladament tot el procediment de la cerca, gestió de pràctiques i convenis. L’estudiant que no hi pugui assistir, haurà de justificar degudament la seva absència o, en cas contrari, perdrà la possibilitat de fer pràctiques extracurriculars durant aquest curs acadèmic. Representa el 20 % de la nota final.

Les pràctiques extracurriculars no són avaluables, però poden ser reconegudes en l’expedient sempre que es compleixin els requisits i l’estudiant ho sol·liciti.


Bibliografia i recursos

Cap.

Material didàctic