Universitat Internacional de Catalunya

Treball de Recerca II

Treball de Recerca II
6
10098
4
Anual
TF
Recursos d'investigació i desenvolupament
Treball d'investigació final de grau
Llengua d'impartició principal: català

Professorat


Demaneu hora per correu electrònic.

Presentació

L'assignatura permet a l'alumne desenvolupar el seu Treball Fi de Grau amb la supervisió del seu tutor i el suport del coordinador d'aquesta assignatura.

En el món contemporani, l'activitat investigadora no es limita només a l'àmbit de la recerca universitària, sinó que també constitueix un camp d'aplicació professional de gran importància estratègica tant en l'administració pública com en l'entorn de l'empresa privada. Des del punt de vista de les Humanitats, la recerca conforma una línia d'acció que dinamitza la labor d'organitzacions tant diverses com arxius, biblioteques, museus i centres d'interpretació del patrimoni, centres i institucions culturals, i en definitiva qualsevol entitat compromesa amb la recerca que involucri disciplines de l'àmbit del coneixement humanístic i cultural (història, arqueologia, art, geografia, antropologia i religió, filologia i literatura, filosofia, sociologia, entre altres).

Requisits previs

Haver cursat l'assignatura "Treball de recerca I".

Objectius

Al final del curs els alumnes han de ser capaços de:

•Saber com plantejar un projecte de recerca i seleccionar l'estratègia i la metodologia òptimes segons el tema, la problemàtica concreta, els recursos humans i materials implicats i el temps disponible.
  •Saber com gestionar eficaçment les fonts documentals i bibliogràfiques, un element clau en tot treball de recerca rigorós i fidedigne.

•Elaborar un treball de recerca formalment i metodològicament rigorós, ben estructurat i concebut des de les hipòtesis fins a l'anàlisi dels resultats, tot passant pel treball de camp.

Competències

 • E01 - Coneixement i habilitat per donar una visió cultural/humanística a d'altres ciències o als seus mètodes
 • E02 - Coneixement i habilitat per fer servir mètodes i tècniques propis de les ciències humanes
 • E05 - Capacitat per avaluar determinats aspectes socials vinculats a la diversitat cultural
 • E09 - Conèixer els límits i les vies de la comunicació intercultural
 • E10 - Capacitat per definir temes de recerca que puguin contribuir al coneixement i debat cultural
 • E11 - Ser capaçt d'interpretar dades derivades de les observacions en relacionaó amb la seva significació i relacionar-les amb les teories apropiades
 • E22 - Coneixement d'instruments de recopilació de dades, com ara catàlegs bibliogràfics, inventaris d'arxius, fonts documentals, referències electròniques, etc. i habilitat per fer-los
 • E23 - Capacitat per fer servir els recursos i les tècniques informàtiques per elaborar assajos culturals o relacionats amb la cultura
 • E24 - Habilitat per exposar de manera narrativa els resultats de la recerca d'acord amb els cànons crítics de cada matèria.
 • E26 - Capacitat per llegir i escriure textos o documents originals en lamateixa llengua i en d'altres, així com per transcriure, resumir i catalogar informació de manera pertinent
 • E27 - Capacitat per treballar en contextos multiculturals
 • E28 - Habilitat per organitzar informació cultural complexa de manera coherent des d'enfocaments puntuals
 • E30 - Capacitat per definir temes de recerca cultural que puguin contribuir a la innovació i la millora de la societat
 • E31 - Transferència de coneixement i bones pràctiques en altres sectors.
 • E32 - Capacitat per gestionar projectes culturals orientats a la conservació del patrimoni
 • G01 - Capacitat per comprendre i expressar idees i arguments amb ordre i coherència de manera oral i escrita
 • G02 - Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • G03 - Capacitat de crítica i autocrítica.
 • G04 - Capacitat per prendre decisions, resoldre problemes i elaborar judicis argumentats
 • G05 - Capacitat de treball autònom, d'organització i planificació
 • G06 - Capacitat de treball en equip, habilitats interpersonals i lideratge
 • G07 - Compromís ètic i social, respecte envers altres cultures i sensibilitat per l'ambient
 • G08 - Capacitat d'investigació
 • G09 - Creativitat, iniciativa i esperit emprenedor.
 • G10 - Destresa en l'ús de les TIC, organització i gestió de la informació

Resultats d'aprenentatge

-Redacta memòries de recerca

-Elabora un treball de recerca

-Selecciona i sintetitza documentació específica

-Relaciona conceptes de diferents matèries i els treballa de forma transversal

-Maneja TIC

Continguts

L'alumne ha de realitzar el seu Treball Fi de Grau sota la supervisió del seu tutor/a, a partir del projecte de recerca elaborat a l'assignatura de Recerca I i aprovat per la Junta de la Facultat.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVAHORESCOMPETÈNCIES
Tutoria (individual o en grup)
15E02 E10 E22 E23 E24 E26 E28 E30 E31 G01 G02 G04 G05 G06 G08 G09 G10
Seminari o taller (anàlisi de textos, debat, sessió amb especialistes, presentació oral de treballs, etc.)
10E01 E05 E09 E11 E27 E32 G03 G07 G11

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa nota final del TFG s’estableix segons els següents criteris: 50% avaluació per part del tutor/a (que tindrà en compte el TFG i també el procés d'elaboració del TFG (tal com consti en les actes de les reunions de seguiment) i 50% nota de la defensa pública, atorgada pel tribunal.

Bibliografia i recursos

ACOSTA, Luis E. (1978): Guía práctica para la investigación y redacción de informes, Barcelona: Paidós
BELMONTE, Manuel (2002): Enseñar a investigar: orientaciones prácticas, Bilbao: Mensajero
BELL, Judith (2002): Cómo hacer tu primer trabajo de investigación, Barcelona: Gedisa
BLAXTER, Lorraine; HUGHES, Christina i TIGHT, Malcolm (2001): Cómo se hace una investigación, Barcelona: Gedisa
BUNGE, Mario (1985): La investigación científica: su estrategia y su filosofía, Barcelona: Ariel
CARDOSO, Ciro F.S. (1982): Introducción al trabajo de la investigación histórica: conocimiento, método e historia, Barcelona: Crítica
CHALMERS, Alan F. (1992): La ciencia y cómo se elabora, Madrid: Siglo XXI
CLANCHY, John i BALLARD, Brigid (2000): Cómo se hace un trabajo académico: guía para estudiantes universitarios, Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza
COROMINA, E., CASACUBERTA, X. i QUINTANA, D. (2000): El treball de recerca: procès d’elaboració, memoria escrita, exposició oral i recursos, Vic: Eumo

MUDROVCIC, María Inés (2005): «El valor de la narrativa historiográfica en los procesos de interacción social y comunicación», a: Historia, narración y memoria: los debates actuales en filosofía de la historia, Madrid: Akal, pp. 88-98
MUÑOZ, Gemma i LÓPEZ, Alonso (2003): Técnicas de investigación en     ciencias humanas, Madrid: Dykinson
ORNA, Elisabeth i STEVENS, Graham (2001): Cómo usar la información en trabajos de investigación, Barcelona: Gedisa
ORTIZ, Frida Gisela i GARCÍA, María del Pilar (2008): Metodología de la investigación: el proceso y sus técnicas, México DF: Limusa
QUESADA, José (1987): Redacción y presentación del trabajo intelectual: tesinas, tesis doctorales, proyectos, memorias, monografías, Madrid: Paraninfo
QUIVY, Raymond i CAMPENHOUDT, Luc van (1997): Manual de recerca en Ciències Socials, Barcelona: Herder
RIGO, E. i GENESCA, G. (2000): Tesis i treballs: aspectes formals, Vic: Eumo
SIERRA BRAVO, Restituto (1994): Tesis doctorales y trabajos de investigación científica, Madrid: Paraninfo

THUILLIER, Guy i TULARD, Jean (1989): Cómo preparar un trabajo de historia: métodos y técnicas, Barcelona: Oikos-tau
WALKER, Melissa (2000): Cómo escribir trabajos de investigación, Barcelona: Gedisa

Material didàctic