Universitat Internacional de Catalunya

Trastorns de Conducta i Personalitat

Trastorns de Conducta i Personalitat
6
10110
4
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català,

Professorat


 • TRASTORNS DE CONDUCTA

Professora: Blanca Batllori

L’atenció a l’alumnat es fa per correu electrònic (bbatllori@uic.es) o després de les classes.

 

 • TRASTORNS DEL LLENGUATGE

Professora: Olga Lozano

L’atenció a l’alumnat es fa per correu electrònic (olozano@uic.es) o després de les classes.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.

ALUMNAT DE PSICOLOGIA (3 ECTS):

 • TRASTORNS DE CONDUCTA (Blanca Batllori)

L’assignatura pretén facilitar a l'alumnat coneixements, tan teòrics com pràctics, sobre com abordar un possible trastorn de conducta i/o la manifestació de conductes disruptives en un entorn d'aula. En aquest sentit, es debatrà sobre com s’han de donar pautes psicoeducatives relacionades amb els límits i la normativa, així com tècniques per mantenir la disciplina dins l’entorn escolar. També s'aprofundirà en la mediació escolar, i en com abordar els casos d'assetjament o bullying.

ALUMNAT D'EDUCACIÓ (6 ECTS):

 • TRASTORNS DE CONDUCTA (Blanca Batllori)

L’assignatura pretén facilitar a l'alumnat coneixements, tan teòrics com pràctics, sobre com abordar un possible trastorn de conducta i/o la manifestació de conductes disruptives en un entorn d'aula. En aquest sentit, es debatrà sobre com s’han de donar pautes psicoeducatives relacionades amb els límits i la normativa, així com tècniques per mantenir la disciplina dins l’entorn escolar. També s'aprofundirà en la mediació escolar, i en com abordar els casos d'assetjament o bullying.

 • TRASTORNS DEL LLENGUATGE (Olga Lozano)

Aquesta assignatura pretén oferir a l’estudiant una visió global del desenvolupament evolutiu del llenguatge oral i escrit i quins són els  principals trastorns   del llenguatge, la comunicació i la parla, les seves característiques i com poder detectar-los i orientar  en l’àmbit escolar i familiar.

Requisits previs

ALUMNAT DE PSICOLOGIA:

 • Tenir aprovada l’assignatura de Psicologia Educativa de tercer curs.

ALUMNAT D'EDUCACIÓ:

 • Comprendre els processos educatius i d'aprenentatge dels infants en el context familiar, social i escolar. X
 • Conèixer els desenvolupaments de la psicologia evolutiva de la infantesa. X
 • Conèixer els fonaments de l'atenció primerenca. X

Objectius

ALUMNAT DE PSICOLOGIA:

 • TRASTORNS DE CONDUCTA (Blanca Batllori)
 1. Conèixer les possibilitats d’intervenció escolar per intervenir en els problemes de conducta i en els comportaments disruptius.
 2. Conèixer, aplicar i transmetre les orientacions adequades per aconseguir que el professorat sigui capaç de tenir un ambient positiu dins l’aula, per poder donar classes amb garanties d’èxit, que pugui neutralitzar o minimitzar les conductes disruptives i mantenir la disciplina entre l’alumnat.
 3. Conèixer, aplicar i adquirir coneixements i tècniques d’afrontament en l’assetjament escolar.
 4. Conèixer, aplicar i adquirir tècniques de mediació escolar.
 5. Conèixer les repercussions que té l’assetjament escolar per a la víctima i l’agressor i per a la convivència entre l’alumnat.
 6. Conèixer i aplicar tècniques de prevenció de l’assetjament escolar.
ALUMNAT D'EDUCACIÓ:
 • TRASTORNS DE CONDUCTA (Blanca Batllori)
 1. Conèixer les possibilitats d’intervenció escolar per intervenir en els problemes de conducta i en els comportaments disruptius.
 2. Conèixer, aplicar i transmetre les orientacions adequades per aconseguir que el professorat sigui capaç de tenir un ambient positiu dins l’aula, per poder donar classes amb garanties d’èxit, que pugui neutralitzar o minimitzar les conductes disruptives i mantenir la disciplina entre l’alumnat.
 3. Conèixer, aplicar i adquirir coneixements i tècniques d’afrontament en l’assetjament escolar.
 4. Conèixer, aplicar i adquirir tècniques de mediació escolar.
 5. Conèixer les repercussions que té l’assetjament escolar per a la víctima i l’agressor i per a la convivència entre l’alumnat.
 6. Conèixer i aplicar tècniques de prevenció de l’assetjament escolar.
 • TRASTORNS DEL LLENGUATGE (Olga Lozano)
 1. Conèixer i dominar el desenvolupament evolutiu en l’adquisició del llenguatge, i l’adquisició de la lectoescriptura.
 2. Saber distingir en l’estudi de casos, quines conductes són pròpies de cada una de les etapes del desenvolupament del llenguatge i quines requereixen un estudi o intervenció específica.
 3. Relacionar els processos d'adquisició del llenguatge oral i escrit.
 4. Saber quina és l’atenció a nivell escolar que ha de donar un psicòleg educatiu per assessorar i orientar al professorat i les famílies d’infants amb dificultats d’aprenentatge en l’àrea de comunicació,  llenguatge oral i escrit .
 5. Conèixer i dominar els conceptes relacionats amb l’avaluació i diagnòstic de la comunicació,  del llenguatge oral i escrit des de l’àmbit de la Psicologia Educativa.
 6. Conèixer els procediments , tècniques i instruments propis de l’avaluació i el diagnòstic de la comunicació i del llenguatge oral i escrit.
 7. Adquirir habilitats per poder interpretar un informe realitzat per altres professionals (psicòlegs, psicopedagogs, neuropsicòlegs, logopedes…).
 8. Conèixer, reconèixer i saber discriminar entre principals alteracions de la comunicació i del llenguatge oral i escrit
 9. Aprendre a orientar a les famílies com a mesura de prevenció; donant pautes d’estimulació del llenguatge que es poden dur a terme dins l’àmbit familiar.
 10. Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica, per poder trobar la resposta més adequada davant els problemes en el desenvolupament de la comunicació i del llenguatge oral i escrit.

Competències

 • CET-1 - Responsabilitat interpersonal: ser conscient de l'actuació professional i de la influència en l'alumnat. Tenir habilitats i coneixements per gestionar els processos de grup i la comunicació per tal d'aconseguir una bona col·laboració amb i entre l'alumnat.
 • CET-2 - Responsabilitat pedagògica: tenir els coneixements i les habilitats pedagògiques per crear un entorn d'aprenentatge segur, per a tota una classe o per a un grup, però també per a alumnes individuals, amb la possibilitat que els infants es puguin convertir en adults responsables i autònoms.
 • CET-6 - Col·laboració amb l'entorn professional de l'escola: tenir els coneixements i les habilitats suficients per establir una bona col·laboració amb les persones i les institucions dedicades al benestar infantil o que pertanyen a l'entorn professional de l'escola.
 • CG-02 - Comunicar-se clarament i de forma correcta en la llengua d'ensenyament -català i castellà-, de forma oral i escrita, segons el nivell c1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • CG-04 - Promoure i facilitar en els contextos d'aprenentatge i de convivència, a l'escola i en relació amb l'entorn, l'atenció a les necessitats educatives singulars dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.

Resultats d'aprenentatge

ALUMNAT DE PSICOLOGIA:

 • TRASTORNS DE CONDUCTA (Blanca Batllori)
 1. Coneix les possibilitats d’intervenció, tècniques psicoeducatives i de modificació de conducta en l’àmbit escolar i familiar.
 2. Domina les diferents estratègies per fer que els nens i adolescents adquireixin l’autonomia necessària i sàpiguen respectar la normativa establerta a l’escola.
 3. Dissenya, planifica i aplica estratègies de resposta educativa per millorar la disciplina i aconseguir un entorn escolar segur per a  tots els alumnes i la Comunitat Educativa.
 4. Coneix i dissenya  les diferents tècniques i estratègies per afrontar els problemes de conducta i/o convivència a l’aula i a l’entorn escolar.
 5. Entén i valora la importància d’un ambient escolar positiu que ofereixi seguretat a tot l’alumnat.
 6. Coneix i planifica tècniques de Mediació Escolar.
 7. Respecta i valora la diversitat com element d’enriquiment humà.
ALUMNAT D'EDUCACIÓ:
 • TRASTORNS DE CONDUCTA (Blanca Batllori)
 1. Coneix les possibilitats d’intervenció, tècniques psicoeducatives i de modificació de conducta en l’àmbit escolar i familiar.
 2. Domina les diferents estratègies per fer que els nens i adolescents adquireixin l’autonomia necessària i sàpiguen respectar la normativa establerta a l’escola.
 3. Dissenya, planifica i aplica estratègies de resposta educativa per millorar la disciplina i aconseguir un entorn escolar segur per a  tots els alumnes i la Comunitat Educativa.
 4. Coneix i dissenya  les diferents tècniques i estratègies per afrontar els problemes de conducta i/o convivència a l’aula i a l’entorn escolar.
 5. Entén i valora la importància d’un ambient escolar positiu que ofereixi seguretat a tot l’alumnat.
 6. Coneix i planifica tècniques de Mediació Escolar.
 7. Respecta i valora la diversitat com element d’enriquiment humà.
 • TRASTORNS DE LLENGUATGE (Olga Lozano)
 1. Saber identificar les conductes pròpies de cada etapa del desenvolupament del llenguatge, i saber quines requereixen d’un diagnòstic o intervenció específica.
 2. Tenir els criteris per poder realitzar la derivació al professional corresponent,  a partir de la detecció d’una sèrie de dificultats en la comunicació i el llenguatge oral i escrit.
 3. Conèixer, reconèixer i diferenciar els  principals trastorns de la comunicació i del llenguatge oral i escrit.
 4. Dominar la terminologia que permeti interactuar de forma eficaç amb d’altres professionals.

Continguts

ALUMNAT DE PSICOLOGIA:

 • TRASTORNS DE CONDUCTA (Blanca Batllori)
 • Introducció als problemes de conducta en l’àmbit escolar i familiar.
 • Mediació Escolar.
 • L’assetjament escolar i les seves repercussions. Intervenció i tècniques per abordar-lo.
 • Conductes disruptives a l’aula.
ALUMNAT D'EDUCACIÓ:
 • TRASTORNS DE CONDUCTA (Blanca Batllori)
 • Introducció als problemes de conducta en l’àmbit escolar i familiar.
 • Mediació Escolar.
 • L’assetjament escolar i les seves repercussions. Intervenció i tècniques per abordar-lo.
 • Conductes disruptives a l’aula.
 • TRASTORNS DEL LLENGUATGE (Olga Lozano)
 • Bloc 1:
  • Els inicis de la comunicació. Les bases del nadó pel desenvolupament comunicatiu i lingüístic.
  • El desenvolupament evolutiu de la comunicació i el llenguatge de 0 a 6 anys
  • Components i funcions del llenguatge. Desenvolupament del llenguatge fonològic, semàntic, morfològic-sintàctic i pragmàtic
  • L’aprenentatge de la lectura
  • L’ adquisició de l'escriptura
  • Orientacions per les famílies per estimular el llenguatge i la lectoescriptura
 • Bloc 2:
  • Classificació diagnòstica DSM 5, CIE 10, Chevrie-Müller i Narbona.
  • Diferència entre retard i trastorn.
  • Trastorns de la parla.
  • Trastorns del llenguatge.
  • Trastorn de l'Espectre Autista i la comunicació.
  • Trastorn específic de l’aprenentatge de la lectura.
  • Trastorn específic de l’aprenentatge de l’escriptura.
  • Protocols d’observació i registre.
  • Elaboració de cartes de derivació a professionals externs.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasse Teòrica (CT) 

Aprenentatge Autònom (AA) 

Treball Individual (TI) 

Debat i Discussió (DyD) 

Tutoria Acadèmica Personal (TAP) 

 

COMPETÈNCIESMETODOLOGIAACTIVITAT FORMATIVA
CEM-05 CEM-06 CEM-07 CEM-08 CEM-09 CEM-23 CEM-28 CET-1 CET-2 CET-3 CET-4 CET-6 CG-01 CG-02 CG-03 CG-04 CG-09 CG-10 CG-11 Aprenentatge cooperatiu
Estudi de casos
Mètode expositiu / lliçó magistral
Resolució d'exercicis i problemes
Classes pràctiques
Classes teòriques
Estudi i treball individual / autònom
Estudi i treball en grup
Tutories

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaALUMNAT DE PSICOLOGIA:

1a convocatòria

Per a l’avaluació de l’assignatura es tindran en compte els aspectes següents: 

 • Pràctiques: Casos i treballs (35%).
 • Examen final (65%)

L'examen final cal que estigui aprovat per fer mitjana amb la resta de notes. Per aprovar l'assignatura la mitjana final haurà de ser igual o superior a 5. La part pràctica no és recuperable.

2a convocatòria:

Les notes de la part pràctica es mantenen, tant si estan aprovades com si estan suspeses. L'examen final es repetirà i serà necessari obtenir una nota suficient perquè la mitjana ponderada sigui 5 o superior. En cas que la mitjana estigui suspesa, l'alumne haurà de repetir l'assignatura l'any següent.

L'avaluació respectarà sempre la normativa general establerta en el Grau de Psicologia respecte a les faltes d'ortografia, redactat i plagi.

Alumnes que repeteixen l'assignatura:

L'alumne/a ha de ser conscient que li suposa renunciar a l'avaluació continuada. No fer l'avaluació continuada suposa un 0 en el 50% de l'assignatura que farà mitjana amb l'examen final. 

ALUMNAT D'EDUCACIÓ:

1a convocatòria

Serà necessari tenir aprovades les dues parts de l'assignatura per a poder fer mitjana i aprovar:

 • TRASTORNS DE CONDUCTA (50%)

Per a l’avaluació de l’assignatura es tindran en compte els aspectes següents: 

  • Pràctiques: Casos i treballs (35%).
  • Examen final (65%)

L'examen final cal que estigui aprovat per fer mitjana amb la resta de notes. Per aprovar l'assignatura la mitjana final haurà de ser igual o superior a 5. La part pràctica no és recuperable.

 • TRASTORNS DEL LLENGUATGE (50%)

La participació a classe té valor en aquesta assignatura. S’han de fer comentaris i treballs escrits amb un valor del 20%. L'assistència i participació a classe té un valor del 10%. Es realitzarà una prova, amb un valor del 70%.

En l'examen de recuperació serà necessari obtenir una nota suficient perquè la mitjana ponderada sigui 5 o superior. En cas que la mitjana estigui suspesa, l'alumne haurà de repetir l'assignatura l'any següent.

2a convocatòria

Serà necessari tenir aprovades les dues parts de l'assignatura per a poder fer mitjana i aprovar:

 • TRASTORNS DE CONDUCTA (50%)

Les notes de la part pràctica es mantenen, tant si estan aprovades com si estan suspeses. L'examen final es repetirà i serà necessari obtenir una nota suficient perquè la mitjana ponderada sigui 5 o superior. En cas que la mitjana estigui suspesa, l'alumne haurà de repetir l'assignatura l'any següent.

 • TRASTORNS DEL LLENGUATGE (50%)

La participació a classe té valor en aquesta assignatura. S’han de fer comentaris i treballs escrits amb un valor del 20%. L'assistència i participació a classe té un valor del 10%. Es realitzarà una prova, amb un valor del 70%.

En l'examen de recuperació serà necessari obtenir una nota suficient perquè la mitjana ponderada sigui 5 o superior. En cas que la mitjana estigui suspesa, l'alumne haurà de repetir l'assignatura l'any següent.

L'avaluació respectarà sempre la normativa general establerta en el Grau de Psicologia respecte a les faltes d'ortografia, redactat i plagi.

Alumnes que repeteixen l'assignatura:

L'alumne/a ha de ser conscient que li suposa renunciar a l'avaluació continuada. No fer l'avaluació continuada suposa un 0 en el 50% de l'assignatura que farà mitjana amb l'examen final.

Bibliografia i recursos

ALUMNAT DE PSICOLOGIA:
BIBLIOGRAFIA GENERAL (TRASTORNS DE CONDUCTA)
 • Piñuel y Zabala, Iñaki y Cortijo Peris, Óscar. (2016): “Cómo prevenir el acoso escolar. La implantación de protocolos antibullying en los centros escolares: Una visión práctica y aplicada”. CEU Ediciones. Colección General. ISBN: 9788416477364. 
 • Zabay Bes, María. Casado Mena, José Antonio. (2018). “Todos contra el bullying. Claves para detectar, evitar y solucionar el acoso escolar”. Alianza editorial. ISBN:9788416928583. 
 • Ortega, Rosario. (Coord.) (2010): “Agresividad injustificada. Bullying y violencia escolar”. Alianza Editorial. ISBN: 9788420654614. 24.Teruel Romero, Jerónima. (2007): “Estrategias para prevenir el Bullying en las aulas”. Editorial Pirámide. ISBN: 9788436821413. 
 • Doménech, Montse. “Bullying: ¿Por qué a mí?”. Editorial libros cúpula.  Colección: padres e hijos. ISBN: 9788448024796. 
 • Loizaga Latorre, Félix. (2009): “Intervención Psicoeducativa con familias. Programa para mejorar la salud de los hijos”. Editorial CCS. Colección: Educación, Orientación y Terapia familiar. ISBN: 9788498422917. 
 • Bilbao, Álvaro. (2015). “El cerebro del niño explicado a los padres”. Plataforma editorial. ISBN: 9788416429561. 
 • López Moratalla, Natalia. (2019). “El cerebro adolescente”. Editorial Rialp. ISBN:9788432151224. 
 • Quintero, Javier. (2020). “El cerebro adolescente: una mente en construcción”. Editorial Shackleton book. ISBN: 9788417822903. 35.De Acevedo, Annie. (2016). “¿Cómo funciona el cerebro de los niños?”. Editorial de bolsillo. ISBN: 9789588940557. 
 • Díaz Marta, Isabel; Ruiz, M.ª Ángeles; Villalobos, Arabella. (2017): “Manual de Técnicas y Terapias Cognitivo-Conductuales.” Editorial Desclée de Brouwer. ISBN: 9788433029508. 
 • Labrador Encinas, Francisco Javier; Cruzado Rodríguez, Juan Antonio; Muñoz López, Manuel. (2001). “Manual de técnicas de modificación y terapia de conducta”. Ediciones Pirámide. Colección Psicología. ISBN: 9788436813746. 
 • Méndez Carrillo, Francisco Xavier; Espada Sánchez, José Pedro; Orgilés Amorós, Mireia. (2006). “Intervención psicológica y educativa con niños y adolescentes. Estudio de casos escolares.” Ediciones Pirámide. Colección: Psicología. ISBN: 9788436820690 
 • Martínez Reguera, Enrique. (2017). “Criterios básicos en la educación de chicos rebeldes.” Editorial Popular. Colección Quilombo. ISBN: 9788478846931. 
 • J. Siegel, Daniel. Payne Bryson, Tina. (2018). “La disciplina sin lágrimas”. Editorial B de bolsillo (Ediciones B). ISBN: 9788490704523.
 • J. de Prada y J. Aurelio López Gil. (2010). “Mediación escolar. Cuaderno para la formación de mediadores escolares.” Escuela de Mediación.
 • José A. San Martín. (2003). “La Mediación escolar: Un camino para la gestión del conflicto escolar.” Editorial CCS. ISBN: 9788483166680.
 • M.ª. C. Boqué. (2018). “La Mediación va a la escuela: Hacia un buen plan de convivencia en el centro.” Educación Hoy, nº 216. Editorial Narcea. ISBN: 9788427724938.
 • Juan Carlos Torrego. (2009). “Mediación de conflictos en instituciones educativas. Manual para la formación de mediadores”. Editorial Narcea. ISBN: 9788427713079.
ALUMNAT D'EDUCACIÓ:
BIBLIOGRAFIA GENERAL (TRASTORNS DE CONDUCTA)
 • Piñuel y Zabala, Iñaki y Cortijo Peris, Óscar. (2016): “Cómo prevenir el acoso escolar. La implantación de protocolos antibullying en los centros escolares: Una visión práctica y aplicada”. CEU Ediciones. Colección General. ISBN: 9788416477364. 
 • Zabay Bes, María. Casado Mena, José Antonio. (2018). “Todos contra el bullying. Claves para detectar, evitar y solucionar el acoso escolar”. Alianza editorial. ISBN:9788416928583. 
 • Ortega, Rosario. (Coord.) (2010): “Agresividad injustificada. Bullying y violencia escolar”. Alianza Editorial. ISBN: 9788420654614. 24.Teruel Romero, Jerónima. (2007): “Estrategias para prevenir el Bullying en las aulas”. Editorial Pirámide. ISBN: 9788436821413. 
 • Doménech, Montse. “Bullying: ¿Por qué a mí?”. Editorial libros cúpula.  Colección: padres e hijos. ISBN: 9788448024796. 
 • Loizaga Latorre, Félix. (2009): “Intervención Psicoeducativa con familias. Programa para mejorar la salud de los hijos”. Editorial CCS. Colección: Educación, Orientación y Terapia familiar. ISBN: 9788498422917. 
 • Bilbao, Álvaro. (2015). “El cerebro del niño explicado a los padres”. Plataforma editorial. ISBN: 9788416429561. 
 • López Moratalla, Natalia. (2019). “El cerebro adolescente”. Editorial Rialp. ISBN:9788432151224. 
 • Quintero, Javier. (2020). “El cerebro adolescente: una mente en construcción”. Editorial Shackleton book. ISBN: 9788417822903. 35.De Acevedo, Annie. (2016). “¿Cómo funciona el cerebro de los niños?”. Editorial de bolsillo. ISBN: 9789588940557. 
 • Díaz Marta, Isabel; Ruiz, M.ª Ángeles; Villalobos, Arabella. (2017): “Manual de Técnicas y Terapias Cognitivo-Conductuales.” Editorial Desclée de Brouwer. ISBN: 9788433029508. 
 • Labrador Encinas, Francisco Javier; Cruzado Rodríguez, Juan Antonio; Muñoz López, Manuel. (2001). “Manual de técnicas de modificación y terapia de conducta”. Ediciones Pirámide. Colección Psicología. ISBN: 9788436813746. 
 • Méndez Carrillo, Francisco Xavier; Espada Sánchez, José Pedro; Orgilés Amorós, Mireia. (2006). “Intervención psicológica y educativa con niños y adolescentes. Estudio de casos escolares.” Ediciones Pirámide. Colección: Psicología. ISBN: 9788436820690 
 • Martínez Reguera, Enrique. (2017). “Criterios básicos en la educación de chicos rebeldes.” Editorial Popular. Colección Quilombo. ISBN: 9788478846931. 
 • J. Siegel, Daniel. Payne Bryson, Tina. (2018). “La disciplina sin lágrimas”. Editorial B de bolsillo (Ediciones B). ISBN: 9788490704523.
 • J. de Prada y J. Aurelio López Gil. (2010). “Mediación escolar. Cuaderno para la formación de mediadores escolares.” Escuela de Mediación.
 • José A. San Martín. (2003). “La Mediación escolar: Un camino para la gestión del conflicto escolar.” Editorial CCS. ISBN: 9788483166680.
 • M.ª. C. Boqué. (2018). “La Mediación va a la escuela: Hacia un buen plan de convivencia en el centro.” Educación Hoy, nº 216. Editorial Narcea. ISBN: 9788427724938.
 • Juan Carlos Torrego. (2009). “Mediación de conflictos en instituciones educativas. Manual para la formación de mediadores”. Editorial Narcea. ISBN: 9788427713079.
BIBLIOGRAFIA GENERAL (TRASTORNS DEL LLENGUATGE)
BÀSICA:
 • Leire Madueño, F., Vázquez de Sebastián, J. (2018) Manual práctico de patología del lenguaje. Evaluación e intervención en adultos y niños. Ed. UOC.
 • eña-Casanova. Manual de logopedia. Ed. Elsevier Masson.
CONSULTA:
 • Albalá, M. J., Marrero, V. y Cappelli, G. (1996). Procesos fonológicos en dos niños de 2 a 6 años. En M. Pérez Pereira (Ed.), Estudios sobre la adquisición del castellano, catalán, eusquera y gallego (pp. 87-102). Santiago de Compostela: Publicaciones de la USC.
 • Alberdi, C. M. (1993). Técnicas de lectura eficaz. Revista universitaria de formación del profesorado.
 • Aguado, G. (1995). El desarrollo del lenguaje de 0 a 3 años. Madrid: CEPE.
 • Ajuriaguerra (1977). La escritura del niño. Evolución de la escritura y sus dificultades. Ed. Laia. Barcelona.
 • Braslavsky (2005). Enseñar a entender lo que se lee: la alfabetización en la familia y la escuela. Fondo cultura económica de Argentina.
 • Bosch, L. (1983). Identificación de procesos fonológicos de simplificación en el habla infantil. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 3, 96-102.
 • Condemarín, M. y Chadwick, M. (1990). La enseñanza de la escritura. Bases teóricas y prácticas. Madrid: Visor-Aprendizaje.
 • Cortés, M. y Vila, I. (1991). Uso y función de las formas temporales en el habla infantil. Infancia y Aprendizaje, 53, 17-43.
 • Cuetos, F. (2009) Psicología de la escritura. Madrid: Wolters Kluwer.
 • Cuetos, F. (2008). Psicología de la lectura. Madrid: Wolters Kluwer.
 • Del Río, M. J. y Grácia, M. (1996). Una aproximación al análisis de los intercambios comunicativos y lingüísticos entre niños pequeños y adultos. Infancia y Aprendizaje, 75, 3-20.
 • Del Río, M.J., Torrens, V. (2006) Lenguaje y comunicación en trastornos del desarrollo. Madrid: Prentice Hall.
 • Galeote, M. A., Peraita, H. y Méndez, L. (1997). Programa de intervención en adquisición del léxico en niños de educación infantil. Madrid: UNED
 • Gardner, H. (1991). The unschooled mind: how children think and how schools should teach. Nueva York: Basic Books (Ed. cast. La mente no escolarizada: cómo piensan los niños y cómo deberían enseñar las escuelas . Barcelona: Paidós, 1993).
 • Garvey, C. (1987). El habla infantil. Madrid: Morata.
 • Galeote, M. (2002) Adquisición del lenguaje. Madrid: Pirámide.
 • Gutiez Cuevas, Pilar. Atención temprana. Prevención, detección e intervención en el desarrollo de 0 a 6 años, y sus alteraciones. Editorial Complutense. Madrid 2055.
 • Hernández-Pina, F. (1984) Teorías psico sociolingüísticas y su aplicación a la adquisición del español como lengua materna. Madrid: Siglo XXI.
 • Luque, A. y Palacios, J. (1990). Inteligencia sensoriomotora. En J. Palacios, A.Marchesi y C. Coll (Comps.). Desarrollo psicológico y educación. Vol. I: Psicología Evolutiva (1.a edición) (pp. 69-84). Madrid: Alianza Editorial.
 • Narbona, J., Chevrie-Muller, C. (1997) El lenguaje del niño. Madrid: Masson.
 • Owens, R.E. (2003) Desarrollo del lenguaje. Madrid: Pearson.
 • Pérez Pereira, M. y Castro, J. (1988). Fenómenos transicionales en la adquisición del lenguaje. Infancia y Aprendizaje, 43, 13-36.
 • Rodríguez, C. y Moro, Ch. (1999). El mágico número tres. Cuando los niños aún no hablan. Barcelona: Paidós.
 • Sarriá, E. y Riviére, A. (1991). Desarrollo cognitivo y comunicación intencional preverbal. Un estudio longitudinal multivariado. Estudios de Psicología, 46, 35-52.
 • Serra, M. et al. (2000) La adquisición del lenguaje. Barcelona: Ariel.

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 12/01/2023 A09 09:00h