Universitat Internacional de Catalunya

Atenció a la Diversitat a l'escola Inclusiva

Atenció a la Diversitat a l'escola Inclusiva
6
10111
4
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català,

Professorat


Professora: Cristina Pons Mudarra

Cal concertar prèviament per correu electrònic: cpons@uic.es

Presentació

L’assignatura pretén contribuir a la formació dels futurs docents, a partir del coneixement d’una sèrie de propostes de reflexió i línies d’actuació, per a la millora de l’escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives especials i per a la millora de l’acció educadora de tots i totes els i les alumnes, dos aspectes que no poden entendre’s deslligats l’un de l’altre. La finalitat de l’assignatura és conèixer, des de mirades diferents, la resposta educativa i social que s’ofereix als infants amb NEE, i les seves famílies.

Seguint la legislació vigent, es considera que hi ha diverses mesures per poder atendre a la diversitat però com a futurs docents per poder decidir o seleccionar  quines poden ser les més ajustades per a cada cas, es considera necessari, en primer lloc, poder descobrir i analitzar diferents propostes implementades en la realitat educativa actual, tant des de les pràctiques educatives escolars com des d’àmbits d’actuació complementaris a la tasca docent. 

Per tant, aquesta assignatura pretén ser un espai d’anàlisi, intercanvi i reflexió des de la visió complementària fruit de les aportacions de diversos professionals i alhora de descobriment profund dels serveis educatius ordinaris i específics per part de la recerca de l’alumnat. Amb tot, promovent un sentit unitari coherent seguint tot el procés formatiu, acompanyat amb el treball ordinari d’aula i conduit pel responsable de l’assignatura.

Requisits previs

Per poder cursar l'assignatura d'Atenció a la Diversitat cal que l'alumne sigui capaç de:

- Comprendre els processos educatius i d'aprenentatge en el període de 0 a 6 anys, en el context familiar, social i escolar.

- Conèixer els desenvolupaments de la psicologia evolutiva de la infantesa en els períodes de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys.

- Conèixer els fonaments de l'atenció primerenca.

- Reconèixer la identitat de l'etapa i les seves característiques cognitives, psicomotores, comunicatives, socials i afectives.

Objectius

1.Analitzar conceptualment les connotacions del constructe “Atenció a la Diversitat”  i el seu reflex en la legislació educativa actual.

2. Conèixer diferents models de resposta educativa per atendre la diversitat  en  el moment actual.

3.Realitzar un estudi profund dels diferents serveis educatius i socials, generals i específics que s’ofereixen, les seves polítiques i funcionament per poder analitzar -los des del pensament crític.

4.Entendre la necessitat de la cooperació entre els diferents agents (professional, familiar, comunitari) implicats en la tasca educativa

5.Promoure actituds de respecte envers les diferències individuals de l’alumnat, les seves famílies i cap als seus companys de professió i altres professionals que intervenen.

 6.Desenvolupar una metodologia de treball que faciliti la participació, el treball cooperatiu, la recerca documental, l' elaboració acurada de treballs i la relació teoria pràctica.

Competències/Resultats d’aprenentatge de la titulació

 • CET-1 - Responsabilitat interpersonal: ser conscient de l'actuació professional i de la influència en l'alumnat. Tenir habilitats i coneixements per gestionar els processos de grup i la comunicació per tal d'aconseguir una bona col·laboració amb i entre l'alumnat.
 • CET-2 - Responsabilitat pedagògica: tenir els coneixements i les habilitats pedagògiques per crear un entorn d'aprenentatge segur, per a tota una classe o per a un grup, però també per a alumnes individuals, amb la possibilitat que els infants es puguin convertir en adults responsables i autònoms.
 • CET-5 - Col·laboració amb els companys de professió: tenir els coneixements i les habilitats necessaris per fer una aportació professional al clima pedagògic de l'escola, així com en les relacions professionals, i per aconseguir una bona organització escolar.
 • CET-6 - Col·laboració amb l'entorn professional de l'escola: tenir els coneixements i les habilitats suficients per establir una bona col·laboració amb les persones i les institucions dedicades al benestar infantil o que pertanyen a l'entorn professional de l'escola.
 • CET-7 - Foment de la responsabilitat pel que fa al desenvolupament professional: analitzar, reflexionar i desenvolupar els punts de vista sobre la professió i la competència com a mestre, saber-los explicitar i saber com posar-se al dia.
 • CG-01 - Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació a les activitats d'ensenyament i aprenentatge, a la gestió de l'ensenyament i al desenvolupament professional.
 • CG-02 - Comunicar-se clarament i de forma correcta en la llengua d'ensenyament -català i castellà-, de forma oral i escrita, segons el nivell c1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • CG-04 - Promoure i facilitar en els contextos d'aprenentatge i de convivència, a l'escola i en relació amb l'entorn, l'atenció a les necessitats educatives singulars dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.

Resultats d’aprenentatge de l’assignatura

1. Analitza conceptualment les connotacions del constructe “Atenció a la Diversitat”  i el seu reflex en la legislació educativa actual

2. Coneix en profunditat els diferents models de resposta educativa per atendre la diversitat  en   l’actualitat.

3. Realitza un estudi dels diferents serveis educatius i socials, generals i específics que s’ofereixen, les seves polítiques i funcionament i els analitza des del pensament crític.

4. Entén la necessitat de la cooperació entre els diferents agents (professional, familiar, comunitari) implicats en la tasca educativa.

5. Promou actituds de respecte envers les diferències individuals de l’alumnat, les seves famílies i cap als seus companys i altres professionals que intervenen.

6. Desenvolupa una metodologia de treball que faciliti la participació, el treball cooperatiu, la recerca documental, l' elaboració acurada de treballs i la relació teoria pràctica.

Continguts

Tema 1  

 • Introducció
 • Diversitat i necessitats específiques de suport educatiu
 • Polítiques educatives i atenció a la diversitat.

Tema 2

 • La inclusió educativa
 • Index per a la inclusió

Tema 3

 • Alumnat nouvingut:
 • L’escola com a espai d’inclusió intercultural
  • Eines  de valoració de les competències lingüístiques i curriculars de l’alumnat nouvingut
  • Estratègies per atenció a la diversitat d’alumnat nouvingut

Tema 4

 • L'aula hospitalària

Tema 5  

 • Família - escola
 • Atenció a les famílies
 • Família i discapacitat

Tema 6

 • Suports intensius per a l’escolarització inclusiva (SIEI), abans USEE 

Tema 7

 • Alumnat de minoríes

Tema 8

 • Atenció a la diversitat a través de les TIC
 • Propostes didàctiques

Tema 9

 • Alumnat amb altes capacitats
Tema 10

El suport a l’ atenció a la infància i l’adolescència. Tipus de serveis i centres. Serveis educatius de zona i serveis educatius específics. Aquest tema es desenvolupa mitjançant l’elaboració i presentació d’un treball de recerca en grup sobre els serveis.

 • CRP
 • EAP
 • ELIC
 • CREDV
 • CREDA
 • CRETDIC
 • Centre Obert
 • Espais familiars
 • Centres d’escolarització compartida
 • ....

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaCOMPETÈNCIESMETODOLOGIAACTIVITAT FORMATIVA
CEM-08 CEM-09 CEM-20 CEM-28 CET-1 CET-2 CET-5 CET-6 CET-7 CG-01 CG-02 CG-04 Aprenentatge cooperatiu
Estudi de casos
Mètode expositiu / lliçó magistral
Resolució d'exercicis i problemes
Classes pràctiques
Classes teòriques
Estudi i treball individual / autònom
Estudi i treball en grup
Seminaris tallers
Tutories

Bibliografia i recursos

Bibliografía

Ainscow, M. (1999).Tendiéndole la mano a todos los estudiantes: algunos retos y oportunidades. En Francisco de Borja Jordán de Urríes Vega y Miguel Ángel Verdugo Alonso (Coords.). Hacia una nueva concepción de la discapacidad : Actas de las III Jornadas Científicas de Investigación sobre personas con discapacidad. Amarú.

Atenció a la diversitat. Document de la Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament.

Caixa d’eines 08.  (2008). Llengua, interculturalitat i cohesió social. Cap a un currículum més inclusiu. Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació. 1a edició. Octubre de 2008

Domínguez, M.C:, Luna, M., Prieto, Lidia,  Rodríguez, Mª L. y López, S. (2008). Manual de servicios, prestaciones y recursos educativos para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Junta de Andalucía. Consejería de Educación. Dirección General de Participación e Innovación Educativa. ISBN: 978-84-691-8121-8.

Echeita, G. (2005). Perspectivas y dimensiones críticas en las políticas de atención a la diversidad. Alambique, Didáctica de las Ciencias Experimentales, 44. 7-16.

Fernando, G.(2012). Pueblo gitano, género y educación: investigar para excluir o investigar para transformar. International Journal of Sociology of Education, 1(1): 71-92.

Florian, L. &  Black-Hawkins, K. (2011). Exploring inclusive pedagogy. British Educational Research Journal. 37 (5): 813–828.

Giné, C., Durán, D., Font, J., Miquel, E. (2009). La educación inclusiva De la exclusión a la plena participación del alumnado. ICE-Horsori.

Informe de valoració de les unitats de suport a l’educació especial (USEE). Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació.

López, I. y  Fernández, A.  (2006). Hospitalización infantil y atención psico-educativa en contextos excepcionales de aprendizaje. Revista de Educación, 341: 553-577.

Macarulla, I. y Saiz, M. (2009). Buenas prácticas de escuela inclusiva. La inclusión de alumnado con discapacidad: un reto, una necesidad. Graó.

Parrilla, A. (2002). Acerca del origen y el sentido de la educación inclusiva. Revista de Educación, 327: 11-29.

Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de abril de 2009, sobre la educación de los hijos de los inmigrantes Diario Oficial de la Unión Europea.

Resolució de 19 de juny de 2012 per la qual s’aprova el document per a l’organització i el funcionament de les escoles i dels centres públics d’educació especial, i les instruccions de recollida de dades a efectes estadístics, per al curs 2012-2013. Document de la Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament.

Roldán, C. (2010). Educación especial e inclusión: aportaciones desde la investigación. Revista Educación y Pedagogía, 22 (56).

Stainback, S., Stainback, W y Jackson,J. (1999). Hacia las aulas inclusivas. Narcea.

Tovías, S. (1995). Teresa San Román: Una societat multicultural, una societat complexa.(Entrevista). L’Avenç, 198.