Universitat Internacional de Catalunya

Expressió Corporal

Expressió Corporal
6
10123
4
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà,

Professorat


 • Tutoria presencial: mitja hora abans i després de les classes pràctiques prèvia sol·licitud en el mail pgelpi@uic.es
 • Tutoria en línia: prèvia sol·licitud en el mail pgelpi@uic.es

Presentació

En aquesta assignatura s'atenen els factors expressius de l'activitat física i la relació del moviment amb la creativitat, l'art i l'estètica. El seu coneixement exigeix l'esforç de comprendre una activitat que no es justifica en el rendiment motriu sinó en la motricitat expressiva i que per la seva excepcionalitat en el currículum de la Ciències de l'Activitat Física i l'Esport s'ha d'afrontar des d'un nivell bàsic.

Aquesta matèria contempla en la seva metodologia la possibilitat del desenvolupament autònom de les competències, valorant en el alumnat la gestió personal de la formació i l'experiència com un valor a tenir en compte.

Requisits previs

No requereix

Objectius

1. Desenvolupar i obtenir uns coneixements bàsics corporals, igual que un llenguatge expressiu i gestual harmoniós, explorant les possibilitats i recursos expressius del propi cos per a comunicar sensacions, emocions i idees.

2. Adquirir valors artístics de qualitat en relació al moviment corporal i la seva expressió.

3. Utilitzar i aplicar correctament les diferents metodologies a l'hora d'executar moviments autèntics, dirigits, rítmics i amb objectes i materials.

4. Desenvolupar l'assignatura sense inhibició en moviments espontanis i suggerits, participant de manera activa, reflexiva, crítica i exigent en qualitat, respectant en tot moment les actuacions dels altres.

5. Conèixer, acceptar i valorar el propi cos i l'activitat física com a mitjà d'exploració per a l'elaboració de l'acte imatge, l'autoestima i l'autoconfiança, fomenten la vegada, el treball en grup i en parelles

6. Programar la intervenció docent des de l'àrea d'educació física en l'etapa d'infantil i primària en relació a les activitats físiques d'expressió.  

7. Elaborar activitats i situacions d'aprenentatge per al desenvolupament dels diferents continguts d'expressió corporal.  

8. Adquirir els recursos pràctics necessaris per a l'ensenyament i l'avaluació de les diferents activitats pròpies de l'assignatura.

9. Relacionar la SOSTENIBILITAT (emocional, ambiental i social) amb l'expressió corporal. Desenvolupar a través d'aquesta relació una intervenció integral i interdisciplinària a l'aula.

 

Competències/Resultats d’aprenentatge de la titulació

 • CEM-05 - Saber promoure l'adquisició d'hàbits al voltant de l'autonomia, la llibertat, la curiositat, l'observació, l'experimentació, la imitació, l'acceptació de normes i de límits, el joc simbòlic i heurístic.
 • CEM-06 - Conèixer la dimensió pedagògica de la interacció amb els iguals i els adults, i saber promoure la participació en activitats col·lectives, el treball cooperatiu i l'esforç individual.
 • CEM-10 - Comprendre que la dinàmica diària en l'educació infantil és canviant en funció de cada estudiant, grup i situació, i saber ser flexible en l'exercici de la funció docent.
 • CEM-13 - Atendre les necessitats dels estudiants i transmetre'ls seguretat, tranquil·litat i afecte.
 • CEM-14 - Comprendre que l'observació sistemàtica és un instrument bàsic per poder reflexionar sobre la pràctica i la realitat, així com per poder contribuir a la innovació i a la millora en l'educació infantil.
 • CEM-20 - Valorar la importància del treball en equip.
 • CEM-40 - Promoure l'interès i el respecte pel medi natural, social i cultural per mitjà de projectes didàctics adequats.
 • CEM-49 - Reconèixer i valorar l'ús adequat del llenguatge verbal i no verbal.
 • CEM-53 - Conèixer els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'aquesta etapa així com les teories sobre l'adquisició i el desenvolupament dels aprenentatges corresponents.
 • CEM-54 - Conèixer i fer servir cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.
 • CEM-55 - Saber utilitzar el joc com a recurs didàctic i dissenyar activitats d'aprenentatge basades en principis lúdics.
 • CEM-56 - Elaborar propostes didàctiques que fomentin la percepció i l'expressió musicals, les habilitats motrius, el dibuix i la creativitat.
 • CEM-59 - Adquirir un coneixement pràctic de l'aula i de la seva gestió.
 • CEM-60 - Conèixer i aplicar els processos d'interacció i comunicació a l'aula, així com dominar les destreses i habilitats socials necessàries per fomentar un clima que faciliti l'aprenentatge i la convivència.
 • CEM-61 - Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i, en particular, del d'ensenyament-aprenentatge, mitjançant el domini de les tècniques i estratègies necessàries.
 • CEM-62 - Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.
 • CEM-63 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuar i reflexionar des de la pràctica.
 • CEM-64 - Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació que es puguin establir en un centre.
 • CEM-65 - Regular els processos d'interacció i comunicació en grups d'estudiants de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys.
 • CET-1 - Responsabilitat interpersonal: ser conscient de l'actuació professional i de la influència en l'alumnat. Tenir habilitats i coneixements per gestionar els processos de grup i la comunicació per tal d'aconseguir una bona col·laboració amb i entre l'alumnat.
 • CET-2 - Responsabilitat pedagògica: tenir els coneixements i les habilitats pedagògiques per crear un entorn d'aprenentatge segur, per a tota una classe o per a un grup, però també per a alumnes individuals, amb la possibilitat que els infants es puguin convertir en adults responsables i autònoms.
 • CET-3 - Expert en la matèria que s'imparteix i en els mètodes d'ensenyament: tenir els coneixements necessaris sobre la matèria que s'ensenya i saber quins mètodes didàctics s'han d'aplicar per crear un bon entorn d'aprenentatge que permeti a l'alumnat adquirir el bagatge cultural que necessita per viure en societat, i aconseguir-ho d’una manera contemporània, professional i sistemàtica.
 • CET-4 - responsabilitat organitzativa: tenir un coneixement i unes habilitats organitzatives suficients per crear un clima de treball agradable a les seves classes i a la classe: organitzat, ordenat i centrat en tots els aspectes, amb ell mateix i amb els companys, i per damunt de tot, és clar, amb l'alumnat. i aconseguir tot això d'una manera professional i sistemàtica.
 • CET-5 - Col·laboració amb els companys de professió: tenir els coneixements i les habilitats necessaris per fer una aportació professional al clima pedagògic de l'escola, així com en les relacions professionals, i per aconseguir una bona organització escolar.
 • CG-07 - Conèixer els elements que conformen el pensament crític, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-08 - Conèixer els elements que conformen el pensament reflexiu, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-09 - Conèixer els elements que conformen la competència de la creativitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.

Resultats d’aprenentatge de l’assignatura

1. Identifica, diferència i sap analitzar els components de l'expressió corporal.

2. Comunica sentiments, emocions i idees utilitzant diferents recursos expressius.

3. Adquireix valors artístics de qualitat en relació amb el moviment del cos i expressió, desenvolupant la competència de la creativitat.

4. Promou i facilita en els contextos d'aprenentatge i de vida, a l'escola i en relació amb el medi ambient, l'atenció a les necessitats educatives dels estudiants, respecte, equitat i igualtat de gènere.

5. Sap com planificar el contingut de l'expressió corporal dissenyant situacions d'aprenentatge ajustades a unes finalitats educatives concretes segons el context i de manera interdisciplinària.

6. Recopila, aplica i utilitza diferents recursos relacionats amb la didàctica específica (propostes curriculars al llarg de l'etapa, situacions d'aprenentatge, metodologia i avaluació) de les activitats artístic-expressives.  

7. Coneix els fonaments didàctics de cada activitat proposada per a portar-los a la classe d'expressió corporal en educació primària i educació infantil.

Continguts

CONTINGUTS PRINCIPALS DE L'ASSIGNATURA

● Exploració i descobriment de les possibilitats expressives del cos i del moviment.

● Desinhibició en l'exteriorització d'emocions i sentiments a través del cos, el gest i el moviment i la veu.

● Experimentació del plaer que proporciona el treball d'expressió a través del propi cos.

● Participació en situacions que suposin comunicació corporal amb valoració i reconeixement de les diferències en la manera d'expressar-se.

● Adequació del moviment a estructures espaciotemporals.

● Expressió corporal i dramatització.

● La dramatització a través del llenguatge corporal (gest, mímica, moviment).

● Participació en la realització de balls, danses i coreografies senzilles.

● La improvisació com a eina de creació bàsica.

● Elaboració, participació i conscienciació de les possibilitats i recursos que ofereix el llenguatge corporal.

● Composició individual i / o col·lectiva de moviments a partir d'estímuls rítmics, musicals i d'una font d'inspiració (text, experiència, imatge).

● Valoració crítica dels usos expressius i comunicatius del cos.

● Participació i respecte davant situacions que suposin comunicació corporal.

● Creació i utilització d'eines d'avaluació per a l'expressió corporal.

● Recerca sobre materials sostenibles i dinàmiques que permeten la inclusió i la millora dels grups en dificultats socials i emocionals.


Tema 1 APROXIMACIÓ CONCEPTUAL A l'EXPRESSIÓ CORPORAL

      1.1 Concepte d'expressió corporal. Tendències actuals

      1.2 Antecedents de l'Expressió Corporal

      1.3 L'expressió corporal en educació: comunicació, creativitat, estètica

      1.4 Objectius i continguts

      1.5 Tècniques

      1.6 Els principis fonamentals de l'Expressió Corporal des de la Dansa Creació

 

Tema 2 ELEMENTS DEL PROCÉS EXPRESSIU

      2.1 El gest i el seu valor expressiu

      2.2 El cos

      2.3 L'espai

      2.4 El temps

      2.5 Mobilització de l'energia

      2.6 Exploració de les possibilitats expressives amb objectes i materials

 

Tema 3 LA DIMENSIÓ COMUNICATIVA: EL LLENGUATGE CORPORAL

      3.1 La comunicació no verbal com a alfabet comunicatiu.

      3.2 Els conceptes de Món Extern, Interacció personal i Intercanvi discursiu.

 

Tema 4 MANIFESTACIONS ARTÍSTIQUES CORPORALS

      4.1 La manyaga i la pantomima

      4.2 El joc dramàtic i la dramàtica corporal

      4.3 El teatre d'ombres

      4.5 La dansa

 

Tema 5 APROXIMACIONS METODOLÒGIQUES A l'EXPRESSIÓ CORPORAL

      5.1 La improvisació i la creativitat com eina metodològica.

      5.2 El procés de creació en l'Expressió corporal des de la Dansa creació.

      5.3 Organització d'una UD i desenvolupament d'una sessió.

      5.4 Organització de les sessions: context, recursos, inductors, elements. 

      5.5 L'avaluació. Criteris i instruments.

      5.6 La Interdisciplinarietat en l'Expressió corporal.

      5.7 Competències bàsiques de l'educació en valors socials i cívics i la seva relació amb la EC:    l'educació emocional.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura es desenvolupa en un semestre del curs. Es realitzen tres hores setmanals en un mateix dia. Durant les classes presencials la professora ensenya els continguts de l'assignatura a partir de dinàmiques pràctiques amb propostes a desenvolupar per part dels estudiants. Ofereix també espais oberts per a les seves aportacions, i orienta els seus treballs autònoms. Durant les sessions, els i les estudiants amplien les seves habilitats i desenvolupen les competències de manera autònoma, a través del treball individual i cooperatiu per parelles i en grups, sota supervisió docent. El alumnat amplia la seva formació amb tasques complementàries: la creació i posada en pràctica d'una sessió d'expressió corporal, comentaris de text, recerca i reflexió personal, entre altres.

És important també la implicació i dedicació del alumnat a la seva formació personal i professional, amb assistència a activitats fora de classe: seminaris, activitats acadèmiques, tallers i aquelles experiències que, seleccionades d'acord amb la professora, completen la seva formació.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació és exclusiva per a aquell alumnat que opta per l'assistència a classe de manera contínua, ja que es tracta d'una assignatura pràctica. Per a aprovar per avaluació contínua cal assistir a un mínim d'un 80% de les classes.

1. TASQUES (60%). Motxilla didàctica de vivències i evidències*. Són les activitats que es dissenyen al llarg del semestre per a demostrar la competència en l'ús conceptual i aplicat dels continguts teòrics i pràctics. Aquestes tasques es desenvolupen en les classes que es disposen per a això o en horari autònom.

Les tasques suposen el 60% de la nota del curs, per la qual cosa el valor màxim d'aquest apartat són 6 punts sobre el total de la nota.

a. Evidències i produccions de classe dels diferents mòduls (20%): tasques on a través de la lectura d'articles i anàlisis de supòsits pràctics es reflexiona i es consoliden continguts relacionats amb la pràctica.

b. Diari personal: “La brúixola” (20%): diari reflexiu a realitzar després de cada pràctica on es recullen els següents apartats: activitats, em sentia en arribar i en acabar, m'agrada/no m'agrada, dificultats durant la sessió (a nivell corporal, emocional, cognitiu, relacional), sentiments agradables, aprenentatges de la sessió (sobre mi, sobre el contingut, sobre l'assignatura), reflexions didàctiques; conclusions; preguntes.

c. Producció grupal d'Expressió Corporal (20%): composició coreogràfica grupal on es mostra la integració dels continguts pràctics de l'assignatura.

 

2. DISSENY DE SITUACIONS D'APRENENTATGE* (20%). Disseny d'una Unitat Didàctica (UD) i implementació d'1 sessió a l'aula (projecte per parells o en subgrups).

3. FONAMENTS TEÒRICS* (20%). Examen teòric - pràctic

*Totes les proves hauran de superar-se amb un 5.

Els sistemes d'avaluació consistiran en: Portfoli, Vídeo, Examen pràctic en grup, Autoavaluació i Coavaluació amb fulls d'anotacions d'observació i llistes de control, Presentació d'un treball en grup, Disseny d'activitats, Examen teòric a través de preguntes test, tales i a desenvolupar amb supòsits pràctics, Projecte final de grau. 

Bibliografia i recursos

 1. CANALES LACRUZ, Imma & LÓPEZ VILLAR, Cristina: Desarrollo de la creatividad y de la singularidad desde la expresión corporalEscuela Universitaria del Profesorado de E.G.B. de Zaragoza. Universidad de Zaragoza.
 2. Cañas, José (1992): Didáctica de la expresión dramática. Barcelona: Octaedro.
 3. Carballo Basadre, Carmen (1995): Teatro y Dramatización. Didáctica de la creación colectiva. Ediciones Aljibe: Archidona.
 4. Castañer Balcells, Marta (2000): Expresión corporal y danza. Ed. Inde: Barcelona
 5. GARDOQUI, M.L. & SIERRA, M.A. (1994) Conceptualización y tratamiento de la Expresión Corporal como materia de la especialidad de E.F. en las Facultades de Educación, Formación del Profesorado. En S.Romero-Granados (coord.) Didáctica de la Educación Física: Diseños curriculares en Primaria (161 – 171). Sevilla: Wanceulen
 6. LEARRETA, B.; SIERRA, M.A.; RUANO, K. (2005): Los contenidos de la expresión corporal. Barcelona: INDE.
 7. LEARRETA, B.; SIERRA, M.A.; RUANO, K. (2006): Didáctica de la expresión corporal.  Talleres monográficos.  Barcelona: INDE.
 8. MIRANDA VIÑUELAS, J. (1990) ¿Qué es la expresión corporal? Una aproximación conceptual y un poco de historia. En Revista de Educación Física. Renovar la teoría y la práctica. 1990, nº 31, p. 12-16.
 9. MATEU SERRA, M. (1989) Actividades físicas de expresión, ¿paradoja, contradicción o innovación? En Revista APUNTS. 1989 , nº 16-17; p. 57-62.
 10. MOTOS TERUEL, T. (1983): Iniciación a la Expresión Corporal. (Teoría, técnica y práctica). Barcelona: Editorial Humanitas
 11. ORTIZ, M.M. (2002) Expresión Corporal. Una propuesta didáctica para el profesorado de Educación Física. Granada: Grupo Editorial Universitario
 12. ROMERO MARTÍN, M.R. (1997) La Expresión Corporal en el ámbito educativo. Revista ÁSKESIS. Monográfico sobre Expresión Corporal. 1997, nº 1.
 13. Tena, I. (2018). Expresión Corporal desde la danza creación. Proceso de  elaboración de una unidad didáctica en Educación Infantil y Educación  Primaria. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza.
 14. TRIGO, Eugenia y col. (1999): Creatividad y motricidadPublicaciones INDE, Barcelona.
 15. STOKOE, Patricia & SCHÄCHTER, Alex (1984): Expresión Corporal. Guía didáctica para el docente. Editorial Ricordi.
 16. STOKOE, Patricia & SIRKIN, Alicia: El proceso de la creación en arteEditorial Almagesto.