Universitat Internacional de Catalunya

Intervenció Educativa en Alumnes amb Deficiències Sensorials i Motores

Intervenció Educativa en Alumnes amb Deficiències Sensorials i Motores
6
10163
4
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català,

Professorat


Professorat:

Elisabet Domènech (edomenech@uic.es)

 

Cal concertar hora via email.

 

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.

Optativa pensada per a l’alumnat que estigui interessat en la clínica infantil i juvenil i en la psicologia educativa. L’objectiu és aprofundir en els trastorns que incideixen, directament o indirectament, en l’aprenentatge dels infants i joves. Posar l’accent en el tractament als centres de reeducació i en el tractament i les pautes que són necessàries perquè els centres educatius puguin assegurar una inclusió educativa i un procés d’ensenyament-aprenentatge òptim per a aquests, així com la millor orientació educativa i professional.

Requisits previs

 • Conèixer la llei educativa actual
 • Tenir conceptes previs sobre inclusió educativa
 • Conèixer l'atenció a la diversitat i metodologies actives
 • Conèixer els processos bàsics de l'aprenentatge normalitzat a l'educació infantil y/o primaria

Objectius

 1. Conèixer les possibilitats d’intervenció, tècniques, metodologies i recursos dels trastorns d'aprenentatge (TA) i d’aquells trastorns les característiques dels quals afecten l’aprenentatge.
 2. Adquirir les diferents estratègies per a aconseguir una atenció a la diversitat real.
 3. Aprendre i entendre les dificultats que presenten aquests infants i joves i la implicació que tenen aquestes dificultats en els diferents contextos. 
 4. Identificar quines implicacions tenen els TA a nivell emocional i les comorbilitats que poden existir i tenir-ho en compte en la intervenció.
 5. Saber oferir orientacions útils a les famílies d'aquests infants i joves.

Competències

 • CET-1 - Responsabilitat interpersonal: ser conscient de l'actuació professional i de la influència en l'alumnat. Tenir habilitats i coneixements per gestionar els processos de grup i la comunicació per tal d'aconseguir una bona col·laboració amb i entre l'alumnat.
 • CET-2 - Responsabilitat pedagògica: tenir els coneixements i les habilitats pedagògiques per crear un entorn d'aprenentatge segur, per a tota una classe o per a un grup, però també per a alumnes individuals, amb la possibilitat que els infants es puguin convertir en adults responsables i autònoms.
 • CET-3 - Expert en la matèria que s'imparteix i en els mètodes d'ensenyament: tenir els coneixements necessaris sobre la matèria que s'ensenya i saber quins mètodes didàctics s'han d'aplicar per crear un bon entorn d'aprenentatge que permeti a l'alumnat adquirir el bagatge cultural que necessita per viure en societat, i aconseguir-ho d’una manera contemporània, professional i sistemàtica.
 • CET-4 - responsabilitat organitzativa: tenir un coneixement i unes habilitats organitzatives suficients per crear un clima de treball agradable a les seves classes i a la classe: organitzat, ordenat i centrat en tots els aspectes, amb ell mateix i amb els companys, i per damunt de tot, és clar, amb l'alumnat. i aconseguir tot això d'una manera professional i sistemàtica.
 • CET-5 - Col·laboració amb els companys de professió: tenir els coneixements i les habilitats necessaris per fer una aportació professional al clima pedagògic de l'escola, així com en les relacions professionals, i per aconseguir una bona organització escolar.
 • CET-6 - Col·laboració amb l'entorn professional de l'escola: tenir els coneixements i les habilitats suficients per establir una bona col·laboració amb les persones i les institucions dedicades al benestar infantil o que pertanyen a l'entorn professional de l'escola.
 • CET-7 - Foment de la responsabilitat pel que fa al desenvolupament professional: analitzar, reflexionar i desenvolupar els punts de vista sobre la professió i la competència com a mestre, saber-los explicitar i saber com posar-se al dia.
 • CG-01 - Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació a les activitats d'ensenyament i aprenentatge, a la gestió de l'ensenyament i al desenvolupament professional.
 • CG-02 - Comunicar-se clarament i de forma correcta en la llengua d'ensenyament -català i castellà-, de forma oral i escrita, segons el nivell c1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • CG-03 - Saber expressar-se en llengua anglesa segons el nivell b1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • CG-04 - Promoure i facilitar en els contextos d'aprenentatge i de convivència, a l'escola i en relació amb l'entorn, l'atenció a les necessitats educatives singulars dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 • CG-09 - Conèixer els elements que conformen la competència de la creativitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-10 - Conèixer els elements que conformen la competència de l'esperit emprenedor, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-11 - Conèixer els elements que conformen la competència de l'orientació a la qualitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.

Resultats d'aprenentatge

 • Conèixer les necessitats educatives especials i les necessitades específiques de suport educatiu que deriven dels trastorns d’aprenentatge, el trastorn de llenguatge, TEA i TDAH.
 • Conèixer les necessitats educatives i les característiques dels alumnes amb més capacitats i les diferents tècniques d’intervenció, dins i fora de l’àmbit escolar.
 • Conèixer les diferents intervencions i adaptacions per aconseguir el desenvolupament integral del diferent alumnat en l’àmbit clínic i escolar.
 • Conèixer i dissenyar estratègies per afrontar els trastorns d’aprenentatge. Conèixer les diferents tècniques i recursos per atendre els TA i els trastorns que afecten directament l’aprenentatge. 
 • Conèixer les bases conceptuals dels TA, les intervencions i les orientacions que són necessàries en l’àmbit personal, familiar i escolar.
 • Comprendre, dissenyar i planificar estratègies de resposta educativa per als diferents tipus de TA o trastorns que influeixen negativament en el procés d’ensenyança.
 • Respectar i valorar la diversitat com a element d’enriquiment humà.

Continguts

Tema 1: Introducció a les dificultats d'aprenentatge, a les NESE i als trastorns del neurodesenvolupament que afecten l'aprenentatge

1.1 Necessitats específiques de suport educatiu (NESE) i Necessitats Educatives Especials (NEE)

1.1.1 Trastorns de l'aprenentatge i trastorns del neurodesenvolupament.

1.2 Pla Individualitzat (PI)

1.2.1 Quan s'aplica un PI

1.2.2 Procés d'elaboració d'un PI

1.2.2.1 Planificació

1.2.2.2 Redacció

1.2.2.3 Aplicació i seguiment

1.2.2.4 Avaluació del procés daprenentatge i avaluació del PI

1.3 Referències

 

Tema 2: Intervenció en Altes Capacitats (AACC)

2.1 Presentació del cas

2.2 Definició i prevalença

2.3 Signes d'alarma

2.4 Característiques

2.5 Mesures i suport per a alumnes amb AACC

2.6 Resolució del cas

2.7 Referències

 

Tema 3: Intervenció al Trastorn de l'Espectre Autista (TEA)

3.1 Cas

3.2 Definició i Prevalença

3.3 Signes d'alarma

3.4 Símptomes

3.5 Causes

3.6 Mesures i suport per a alumnes amb TEA

3.7 Resolució del cas

3.8 Referències

 

Tema 4: Intervenció en el Trastorn per Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat (TDAH)

4.1 Presentació del cas

4.2 Definició i prevalença

4.3 Signes d'alarma

4.4 Símptomes

4.5 Causes

4.6 Mesures i suport per a alumnes amb TDAH

4.7 Resolució del cas

4.8 Referències

 

Tema 5: Intervenció en els trastorns específics de l'aprenentatge amb dificultats en la lectura

5.1 Presentació del cas

5.2 Desenvolupament de la capacitat lectora

5.3 Definició i prevalença

5.4 Signes d'alarma i de símptomes

5.5 Causes

5.6 Mesures i suport educatiu per a alumnes amb dislèxia amb dificultat en la lectura

5.7 Resolució del cas

5.8 Referències

 

Tema 6: Intervenció en els trastorns específics de l'aprenentatge amb dificultats en l'expressió escrita

6.1 Presentació del cas

6.2 Desenvolupament de la capacitat a l'expressió escrita

6.3 Definició i prevalença

6.4 Signes d'alarma

6.5 Causes

6.6 Mesures i suport educatiu per a alumnes amb disgrafia

6.7 Resolució del cas

6.8 Referències

 

Tema 7: Intervenció en els trastorns específics de l'aprenentatge amb dificultat matemàtica

7.1 Presentació d'un cas

7.2 Desenvolupament de l'habilitat de càlcul

7.3 Definició i prevalença

7.4 Signes d'alarma i de símptomes

7.5 Causes

7.6 Mesures i suport educatiu per a alumnes amb discalculia

7.7 Resolució del cas

7.8 Referències

 

Tema 8: Intervenció en el trastorn del llenguatge

8.1 Presentació d'un cas

8.2 Desenvolupament del llenguatge

8.3 Definició i prevalença

8.4 Signes d'alerta i característiques

8.5 Causes

8.6 Mesures i suport educatius per a alumnes amb altes capacitats

8.7 Resolució del cas

8.8 Referències

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula • Classe teòrica (CT) 
 • Aprenentatge autònom (AA) 
 • Treball individual (TI) 
 • Debat i discussió (DiD) 
 • Tutoria acadèmica personal (TAP) 
COMPETÈNCIESMETODOLOGIAACTIVITAT FORMATIVA
CEM-08 CEM-09 CEM-20 CEM-25 CEM-26 CEM-28 CET-1 CET-2 CET-3 CET-4 CET-5 CET-6 CET-7 CG-01 CG-02 CG-03 CG-04 CG-09 CG-10 CG-11 Aprenentatge cooperatiu
Estudi de casos
Mètode expositiu / lliçó magistral
Resolució d'exercicis i problemes
Classes pràctiques
Classes teòriques
Estudi i treball individual / autònom
Estudi i treball en grup
Seminaris tallers
Tutories

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula1a Convocatòria:    

 • 50% Prova escrita de contingut  
 • 10% Treball en grup    
 • 20% Treball individual
 • 20% Participació a classe

Es requerirà un mínim de 5 en la prova escrita i en els treballs pràctics per poder calcular la mitjana ponderada de l'assignatura i aprovar. En cas de suspendre alguna d'aquestes parts, s'haurà de recuperar en 2a convocatòria.

2a Convocatòria:    

 • 50% Prova escrita de contingut  
 • 10% Treball en grup    
 • 20% Treball individual
 • 20% Participació a classe (mateixa nota que a 1ª convocatòria)

Es requerirà un mínim de 5 en la prova escrita i en els treballs pràctics per fer mitjana ponderada. S'aprovarà l'assignatura amb una mitjana mínima de 5 tenint en compte totes les parts avaluades (aprovades i suspeses).


Bibliografia i recursos

American Psychiatric Association - APA. (2014). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5 (5a. ed. --.). Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Arco Tirado, J.L. y Fernández Castillo, A. (Coords.) (2004). Necesidades educativas especiales. Manual de evaluación e intervención psicológica. Madrid: McGrawHill.

Asociación TEL Galicia. (2014). Trastorno específico del lenguaje. https://www.ttmib.org/documentos/Guia_TEL.pdf

Benedicto-López, P., y Rodríguez-Cuadrado, S. (2019). Discalculia: manifestaciones clínicas, evaluación y diagnóstico. Perspectivas actuales de intervención educativa. RELIEVE. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa25(1).

Carbó, A. G. (2022). Trastorno específico del aprendizaje. Pediatría Integral7, 21.

Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. Diari Oficial de La Generalitat de Catalunya, 7477, 1–18. (2017). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7477/1639866.pdf

El TDAH: detecció i actuació en l'àmbit educatiu. Departament d'Educació (gencat.cat)

Elices Simon, J. A. Palazuelo Martínez, M. M. y Del Caño Sánchez, M. (2013). “Alumnos con AACC intelectuales, características, evaluación y respuesta educativa.” Editorial CEPE. Colección: Educación especial y dificultades de aprendizaje. ISBN: 9788478699667.

Fernandez, M.F., Llopis, A.M., Pablo, C., (2012) Discalculia escolar. Reeducación Logopedica. Madrid ISBN: 978-84-7869-853-0.

Fewell, R. R., y Deutscher, B. (2002). Attention deficit hyperactivity disorder in very young children: Early signs and interventions. Infants & Young Children14(3), 24-32.

Garrido, A., Guilló, N. y Sagarra, M., (2017) Trastorn especific del llenguatge (TEL): Orientacions per a Mestres: Educació infantil i cicle inicial. https://serveiseducatius.xtec.cat/creda-jordiperello/wp-content/uploads/usu975/2020/02/GUIA-TEL-Educaci%C3%B3-Infantil-i-Cicle-Incial-dEducaci%C3%B3-Prim%C3%A0ria.pdf

Gómez Vera, A. B., y Moya Martínez, M. E. (2019). La discalculia y el aprendizaje de las matemáticas. Atlante Cuadernos de Educación y Desarrollo, (agosto).

Matellán, M. D. M. G. (2019). Guía para la integración del alumnado con TEA en Educación Primaria.

Mena Pujol, B. et al. (2011) Guia Práctica para Educadores. El alumno con TDAH. Ediciones Mayo.

Mesibov, G. y Howley, M. (2010). El acceso al currículo por alumnos con trastorno del espectro del autismo. Uso del programa TEACCH para favorecer la inclusión. Ávila: Autismo Ávila.

Orjales Villar, I. (2017). “Déficit de atención con hiperactividad. Manual para padres y educadores.” Editorial: CEPE. Colección: Educación especial y dificultades de aprendizaje. ISBN:9788478692941.

Roca, E., et al (2010). El aprendizaje en la infancia y la adolescencia: claves para evitar el fracaso escolar. Esplugues del Llobregat: Hospital Sant Joan de Déu. https://faros.hsjdbcn.org/sites/default/files/informe_faros_04-fracaso-escolar_esp.pdf

Sans, A., Boix, C., Colomé, R., López-Sala, A., y Sanguinetti, A. (2012). Trastornos del aprendizaje. Pediatría integral16(9), 691-699.

Silva, C. (2020). Método Diverlexia. Intervención psicopedagógica de la dislexia. Málaga. Amazon. Autoedición.

XTEC (s.d.). La dislèxia: detecció i actuació en l’àmbit educatiu. Recuperat de http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0057/78d86f2b8e9e-45e3-ad9e-4641658865ff/dislexiainfpri.pdf

XTEC (s.d.). La dislèxia: recursos i estratègies per a la inclusió de l’alumnat . Recuperat de http://www.xtec.cat/crp-santcugat/dislexiaconferencies.html