Universitat Internacional de Catalunya

Llengua Anglesa i la seva Didàctica II

Llengua Anglesa i la seva Didàctica II
6
10168
4
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat

Presentació

Aquesta assignatura té com a objectiu contribuir a la formació inicial de mestres d’anglès com a llengua estrangera a educació infantil i primària. Es treballaran els enfocaments pedagògics apropiats per a la introducció de la llengua anglesa en edats primerenques (educació infantil), així com les metodologies actuals, eines i recursos útils per a l’ensenyament de les habilitats lingüístiques (comprensió i producció oral i escrita) a l’aula d’anglès en educació primària.

Requisits previs

És altament recomanable que els alumnes tinguin un nivell d’anglès B2 (segons el Marc Comú Europeu de Referència per les llengües) abans de l’inici del curs.

Objectius

 • Conèixer i analitzar enfocaments metodològics actuals per al desenvolupament de les habilitats lingüístiques (comprensió i producció) a l’aula d’anglès en educació infantil i primària.
 • Conèixer i aplicar les estratègies, les tècniques i els recursos per a l’ensenyament de les habilitats lingüístiques a l’aula d’anglès en educació infantil i primària.
 • Dissenyar materials didàctics per al desenvolupament de les habilitats lingüístiques en anglès, segons els currículums d’Educació Infantil i Educació Primària a Catalunya.
 • Analitzar i crear eines per avaluar el desenvolupament de les habilitats lingüístiques a l’aula d’anglès en educació infantil i primària.

Competències

 • CEM-43 - Afavorir les capacitats de parla i d'escriptura.
 • CEM-52 - Ser capaç de fomentar una primera aproximació a una llengua estrangera.
 • CEM-62 - Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.
 • CEM-63 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuar i reflexionar des de la pràctica.
 • CET-1 - Responsabilitat interpersonal: ser conscient de l'actuació professional i de la influència en l'alumnat. Tenir habilitats i coneixements per gestionar els processos de grup i la comunicació per tal d'aconseguir una bona col·laboració amb i entre l'alumnat.
 • CET-2 - Responsabilitat pedagògica: tenir els coneixements i les habilitats pedagògiques per crear un entorn d'aprenentatge segur, per a tota una classe o per a un grup, però també per a alumnes individuals, amb la possibilitat que els infants es puguin convertir en adults responsables i autònoms.
 • CET-3 - Expert en la matèria que s'imparteix i en els mètodes d'ensenyament: tenir els coneixements necessaris sobre la matèria que s'ensenya i saber quins mètodes didàctics s'han d'aplicar per crear un bon entorn d'aprenentatge que permeti a l'alumnat adquirir el bagatge cultural que necessita per viure en societat, i aconseguir-ho d’una manera contemporània, professional i sistemàtica.
 • CET-5 - Col·laboració amb els companys de professió: tenir els coneixements i les habilitats necessaris per fer una aportació professional al clima pedagògic de l'escola, així com en les relacions professionals, i per aconseguir una bona organització escolar.
 • CET-7 - Foment de la responsabilitat pel que fa al desenvolupament professional: analitzar, reflexionar i desenvolupar els punts de vista sobre la professió i la competència com a mestre, saber-los explicitar i saber com posar-se al dia.
 • CG-01 - Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació a les activitats d'ensenyament i aprenentatge, a la gestió de l'ensenyament i al desenvolupament professional.
 • CG-03 - Saber expressar-se en llengua anglesa segons el nivell b1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • CG-04 - Promoure i facilitar en els contextos d'aprenentatge i de convivència, a l'escola i en relació amb l'entorn, l'atenció a les necessitats educatives singulars dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 • CG-07 - Conèixer els elements que conformen el pensament crític, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-08 - Conèixer els elements que conformen el pensament reflexiu, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-09 - Conèixer els elements que conformen la competència de la creativitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-10 - Conèixer els elements que conformen la competència de l'esperit emprenedor, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-11 - Conèixer els elements que conformen la competència de l'orientació a la qualitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.

Resultats d'aprenentatge

 • Posseeix una competència comunicativa (fonètica, fonològica, gramatical i pragmàtica) de la llengua anglesa. 
 • Posseeix un domini de la llengua anglesa que li permet donar i rebre classes en aquest idioma.  
 • Sap adaptar la seva competència oral i escrita de la llengua anglesa a les necessitats dels seus futurs alumnes.  
 • S’ajuda del llenguatge corporal i la dramatització per transmetre amb eficàcia missatges orals en llengua anglesa.  
 • Coneix tècniques per fomentar la interacció a l'aula de llengua anglesa per aconseguir una bona col·laboració amb i entre l’alumnat.  
 • Coneix les bases cognitives, lingüístiques i comunicatives de l'ensenyament de llengües primeres i consecutives.  
 • Coneix les principals corrents didàctiques i les tècniques d'avaluació de l'ensenyament de llengües estrangeres i la seva aplicació a l'aula de llengua anglesa, en els diferents nivells. 
 • Dissenya unitats de programació de forma creativa promovent processos d'ensenyament-aprenentatge que facilitin l'atenció a la diversitat de l'alumnat a l'aula de llengua anglesa.  
 • Coneix els recursos metodològics més eficaços en l'ensenyament d'una llengua estrangera.  
 • Reflexiona sobre el procés d'aprenentatge escolar i les característiques dels seus alumnes per poder millorar la seva competència com a mestre de llengua estrangera.  
 • Coneix els principis bàsics i la complexitat de l'ensenyament de continguts escolars a través de l'anglès.  
 • Posseeix recursos per adaptar la llengua anglesa a les necessitats didàctiques d'altres assignatures i els aplica amb orientació a la qualitat.  
 • Sap aplicar les noves tecnologies de la informació i la comunicació a l'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera.  
 • Té habilitats per fomentar la comunicació en anglès, com a llengua vehicular, aconseguint una bona col·laboració amb i entre diferents professionals de l'entorn escolar.  
 • Sap aplicar les referències culturals dels països de parla anglesa a l'ensenyament de la llengua estrangera.  
 • Utilitza les diferents manifestacions culturals dels països angloparlants per fomentar el respecte cap a altres cultures.  
 • Analitza críticament la seva actuació professional per prendre consciència de la seva influència en els alumnes i així millorar la seva competència com a mestre d'anglès.  
 • Valora la relació personal amb cada estudiant i el seu entorn com a factor de qualitat de l'educació.

Continguts

Unitat 1: Ensenyament-aprenentatge d’anglès com a llengua estrangera a educació infantil i primària

 • Introducció.
 • El nou currículum català d’educació infantil i primària i l’ensenyament-aprenentatge d’anglès com a llengua estrangera.

Unitat 2: Desenvolupament d’habilitats lingüístiques en anglès (comprensió i producció) a educació infantil i primària

 • Enfocaments metodològics actuals per al desenvolupament de les habilitats lingüístiques en anglès.
 • Atenció a la diversitat i desenvolupament d’habilitats lingüístiques en anglès.
 • Pedagogia basada en gèneres textuals.

Unitat 3: Anàlisi i creació de materials didàctics per a l’aula d’anglès a educació infantil i primària

 • Anàlisi de materials didàctics a l’aula d’anglès a educació infantil.
 • Anàlisi de llibres de text a l’aula d’anglès a educació primària.
 • Tècniques, recursos digitals i materials didàctics per ensenyar les habilitats lingüístiques en anglès.
 • Creació de materials didàctics per desenvolupar les habilitats lingüístiques en anglès.

Unitat 4: Avaluació a l’aula d’anglès a educació infantil i primària

 • Avaluació formativa i sumativa. Eines per avaluar el desenvolupament de les habilitats lingüístiques.

Unitat 5: Portafoli Europeu de Formació Inicial del Professorat de Llengües

 • Portafoli Europeu de Formació Inicial del Professorat de Llengües.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaMetodologia docent

CT      Classes teòriques/expositives

ABP  Aprenentatge basat en projectes

RP     Resolució de problemes

AC     Aprenentatge cooperatiu

EC     Estudis de cas

Activitats formatives

CT      Classes teòriques/expositives

CPL    Classes pràctiques

TI       Estudi i treball autònom individual

TG     Estudi i treball autònom en grup

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaActivitat

% Nota

1. Participació a l'aula (assistència, grau d'implicació i participació i atenció)

20%

2. Tasques de lectura i reflexió

20%

3. Creació de materials didàctics per desenvolupar les habilitats lingüístiques en anglès

25%

4. Creació de les eines per avaluar el desenvolupament de les habilitats lingüístiques en anglès

20%

5. Portafoli Europeu de Formació Inicial del Professorat de Llengües

10%

6. Presentació acadèmica de les activitats avaluades

5%

Bibliografia i recursos

Alcalà Arxé, E. (2021). Developing oral expression during confinement with very young learners. CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, 4(1), 49-56. DOI: https://10.5565/rev/clil.55

Cortina-Pérez, B. & Andúgar-Soto, A. (2020). Aprendiendo inglés en Educación Infantil. Un relato de prácticas innovadoras. Revista De Estudios Socioeducativos, 8: 229-247. DOI:

Gibbons, P. (2002). Writing in a Second Language Across the Curriculum: An Integrated Approach, pp. 51-76. In P. Gibbons, Scaffolding Language, Scaffolding Learning: Teaching Second Language Learners in the Mainstream Classroom. Portsmouth: Heinemann.

Mills, K. A. (2008). The Seven Habits of Highly Effective Readers. In Proceedings Stories, Places, Spaces: Literacy and Identity, National conference by the Australian Literacy Educators' Association (ALEA) and Australian Association for the Teaching of English, Adelaide, SA.

Rose, D. (2011). Beyond literacy: building an integrated pedagogic genre. Australian Journal of Language and Literacy, 34(1), 81-97.

Usó-Juan, E. & Martínez-Flor, A. (Eds.) (2006). Current Trends in the Development and Teaching of the Four Language Skills. Berlin: Walter de Gruyter.