Universitat Internacional de Catalunya

Ètica Empresarial

Ètica Empresarial
3
10311
4
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Acordar entrevistes per e-mail

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


 

Moltes vegades, al llarg de la nostra vida personal i en el desenvolupament de la nostra trajectòria professional, ens trobem amb problemes que no són estrictament tècnics, sinó humans. Les qüestions com ara “com actuar bé” o “com mantenir bones relacions amb altres persones” tenen una importància decisiva. L’assignatura d’Ètica Empresarial és un espai idoni per pensar sobre aquests temes i estudiar-los.


Requisits previs

No hi ha requisits previs

Objectius

1) Dotar els alumnes de les eines necessàries per analitzar el comportament humà a l’empresa.

2) Introduir els alumnes a l’ús d’elements bàsics del pensament moral i dels principals conceptes de l’ètica empresarial.

Competències

 • 11 - Conèixer els principals conceptes i teories sobre l'home i la societat.
 • 12 - Conèixer els principals conceptes i teories sobre la filosofia de l'economia i l'empresa.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 51 - Desenvolupar aptituds en la presa de decisions.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.
 • 60 - Assolir coneixements que afavoreixin el respecte vers altres cultures i costums.
 • 62 - Adquirir mecanismes que facilitin l'adopció de compromisos de caràcter ètic.
 • 68 - Desenvolupar mecanismes que afavoreixin la sensibiltat vers temes relacionats amb el benestar social.

Resultats d'aprenentatge

 

Els alumnes que cursen aquesta assignatura desenvoluparan la capacitat per identificar valors ètics i fer judicis morals. A més, aprendran a identificar i resoldre problemes pràctics i a prendre decisions correctament.


Continguts


 1. Codis ètics
 1. Més enllà dels resultats.
 2. Què aporta la ètica a l'empresa

 1. Definició completa de problemes de decisió

 2. Determinants de la qualitat de les decisions

 1. Egoïsme, sentimentalisme i realisme a l'empresa 1. Valors possessius i valors contributius a l'empresa
 2. Competència i cooperació. La confiança 1. Què significa tractar a altres com persones

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEn aquesta assignatura s’empren tres tipus diferents de recursos metodològics:

1. Classes interactives, que despertin els coneixements previs de l’alumne.

2. Classes teòriques, que expliquin els conceptes principals.

3. Anàlisi de casos pràctics.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació es basarà en:

 • Participació a classe (35 %)
 • Examen parcial (15 %)
 • Examen final (35 %)
 • Entrega d’un treball final en equip que consisteixi en una recerca sobre un tema a convenir (15 %)

 

Bibliografia i recursos

ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco. Ed. bilingüe, Instituto de Estudios Políticos,    Madrid, 1970.

GRISEZ, G., y SHAW, R., Ser persona. Curso de Ética, Rialp, Madrid, 1993. 

LLANO, A., La vida lograda, Ariel, 2002. 

MACINTYRE, A., Tras la virtud, Crítica, Barcelona, 1987. 

MARÍAS, J. La felicidad humana, Alianza, Madrid, 1989. 

MELÉ, D. Business Ethics in Action: Seeking Human Excellence in Organizations. Palgrave, Hampshire-New York, 2009.

PIEPER, J. Las virtudes fundamentales, Rialp, Madrid, 1980. 

RODRÍGUEZ LUÑO, A. Ética, Eunsa, Pamplona, 1986. 

SPAEMANN, R., Ética. Cuestiones fundamentales, Eunsa, Pamplona, 1995. 

YEPES, R. Fundamentos de antropología. Un ideal de la existencia humana. Eunsa. Pamplona. 1996.

Material didàctic