Universitat Internacional de Catalunya

Odontologia Comunitària

Odontologia Comunitària
3
10472
5
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Els alumnes que vulguin parlar amb els professors poden quedar amb ells a la sortida de classe o via correu electrònic.

ecots188018@uic.es

Presentació

  

Nom de l'assignatura: Odontologia comunitària

Codi de l'assignatura: 10472

Tipus d'assignatura: Obligatòria

 
Responsable: Ester Cots Corominas i Javier Mareque Bueno.

Els coneixements d'Odontologia Comunitària cada vegada són més necessaris per a la pràctica de l'odontologia en l'àmbit assistencial.

L'Odontologia tracta d'estudiar la societat com si fos un pacient, estudia els diferents mètodes per a promocionar salut oral i prevenir les malalties bucodentals, tant en l'àmbit individual com col·lectiu.

La disciplina d'Odontologia Comunitària és l'encarregada de la prevenció i tractament dels problemes de la salut oral de la comunitat, no només destinada a evitar la malaltia sinó també a restaurar la salut i està relacionada amb els serveis generals de planificació i administració sanitària

Requisits previs

És convenient haver realitzat l'assignatura d'Epidemiologia i estadística.

Pel que fa a idiomes, cal ser capaç de llegir en anglès i català, atès que part de la bibliografia complementària així com d'algun material que pugui utilitzar per a la realització de les activitats de l'assignatura, poden estar en aquests idiomes.

Objectius

 L'objectiu general de l'assignatura és que els estudiants assoleixin les competències necessàries per afrontar els problemes de salut oral i els seus determinants des de la perspectiva de la població, i per promoure i restaurar la salut oral mitjançant accions comunitàries i a través de l'accés als serveis de protecció i promoció de la salut.

Competències

 • 17 - Comprendre i reconèixer els principis d'ergonomia i seguretat a la feina (incloent-hi el control d'infeccions creuades, protecció radiològica i malalties ocupacionals i biològiques)
 • 20 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • 21 - Saber fer un examen bucal complet, incloent-hi les proves radiogràfiques i d'exploració complementàries oportunes, així com l'obtenció de referències clíniques adequades
 • 22 - Tenir capacitat per elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada, i ser competent en el reconeixement de les situacions que requereixin una atenció odontològica urgent
 • 23 - Establir el diagnòstic, el pronòstic i una adequada planificació terapèutica en totes les àrees clíniques de l'Odontologia, i ser competent en el diagnòstic, el pronòstic i l'elaboració del pla de tractament odontològic del pacient que requereixi cures especials, inclosos els pacients mèdicament compromesos (com diabètics, hipertensos, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) i pacients amb discapacitat
 • 26 - Saber planificar i fer tractaments odontològics multidisciplinaris, seqüencials i integrats de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i dels pacients que requereixin cures especials
 • 27 - Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica
 • 28 - Adquirir experiència clínica sota la supervisió adequada
 • 29 - Reconèixer els determinants de la salut bucal en la població, tant els genètics com els dependents de l'estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals
 • 30 - Reconèixer el paper del dentista en les accions de prevenció i protecció davant malalties bucals, així com en el manteniment i promoció de la salut, tant individualment com comunitàriament
 • 31 - Conèixer el Sistema Nacional de Salut, així com els aspectes bàsics de la legislació sanitària, gestió clínica i utilització adequada dels recursos sanitaris, i comprendre la importància del paper del dentista en l'àmbit de l'Atenció Primària de Salut
 • 35 - Conèixer els principis científics d'esterilització, desinfecció i antisèpsia necessaris per prevenir les infeccions creuades en la pràctica odontològica
 • 36 - Conèixer el perill de les radiacions ionitzants i els seus efectes en els teixits biològics, junt amb la legislació que en regula l'ús. Dirigir instal·lacions de radiodiagnòstic bucal
 • 37 - Fer les radiografies necessàries en la pràctica odontològica, interpretar-ne les imatges obtingudes i conèixer altres tècniques de diagnòstic per imatge que tinguin rellevància
 • 38 - Conèixer els procediments i proves diagnòstiques clíniques i de laboratori, conèixer-ne la fiabilitat i validesa diagnòstica i ser competent en la interpretació dels resultats
 • 40 - Identificar el principal motiu de consulta i la història de la malaltia actual. Realitzar una història clínica general del pacient i una fitxa clínica que reflecteixi fidelment els registres del pacient
 • 44 - Conèixer i usar l'equipament i la instrumentació bàsics per a la pràctica odontològica
 • 45 - Aplicar els principis d'ergonomia a la feina odontològica, tant individualment com dins de l'equip de treball quan sigui apropiat, així com en els principis de prevenció de riscos laborals associats a la pràctica odontològica
 • 46 - Proporcionar un enfocament global de les cures orals i aplicar els principis de promoció de la salut i prevenció de les malalties bucodentàries
 • 47 - Educar i motivar els pacients en matèria de les malalties bucodentàries, controlar els hàbits bucals patogènics, instruir-los sobre una correcta higiene bucal, sobre mesures dietètiques i nutricionals i, en resum, sobre tots els mètodes de manteniment de la salut bucodental
 • 48 - Conèixer els efectes del tabac en la salut oral i participar en les mesures que ajudin el pacient que vulgui deixar l'hàbit tabàquic. Igualment, conèixer les complexes interaccions entre els factors ambientals, socials i conductuals amb la salut oral i general
 • 49 - Conèixer els procediments encaminats a efectuar el diagnòstic de salut oral en la comunitat i saber interpretar-ne els resultats
 • 50 - Conèixer les repercussions de les tendències demogràfiques i epidemiològiques en la pràctica de l'odontologia
 • 51 - Conèixer l'organització i la provisió de l'assistència en salut oral en la comunitat, tant de manera privada com pública, així com l'assistència sanitària general i el paper del dentista en aquests àmbits
 • 52 - Elaborar i executar programes de salut oral i conèixer la coordinació interinstitucional i interprofessional necessària per executar-los
 • 55 - Reconèixer que el pacient és el centre d'atenció i que totes les interaccions, incloent-hi la prevenció, el diagnòstic, la planificació i l'execució del tractament i el manteniment, han de buscar el màxim interès, i evitar qualsevol tipus de discriminació i respectar la confidencialitat
 • 63 - Tenir coneixements apropiats de nutrició humana, en particular, la relació dels hàbits nutricionals i de la dieta amb el manteniment de la salut i la prevenció de les malalties bucodentals
 • 66 - Fer i interpretar radiografies i altres procediments basats en la imatge, rellevants en la pràctica odontològica
 • 67 - Dur a terme models diagnòstics, muntar-los i prendre registres interoclusals
 • 81 - Valorar i tractar el pacient amb càries o una altra patologia dentària no cariosa i ser capaç d'utilitzar tots els materials encaminats a restaurar la forma, la funció i l'estètica de la dent en pacients de totes les edats

Resultats d'aprenentatge

 Els coneixements d'Odontologia Comunitària cada vegada són més necessaris per a la pràctica de l'odontologia en l'àmbit assistencial.

L'Odontologia tracta d'estudiar la societat com si fos un pacient, estudia els diferents mètodes per a promocionar salut oral i prevenir les malalties bucodentals, tant en l'àmbit individual com col·lectiu.

La disciplina d'Odontologia Comunitària és l'encarregada de la prevenció i tractament dels problemes de la salut oral de la comunitat, no només destinada a evitar la malaltia sinó també a restaurar la salut i està relacionada amb els serveis generals de planificació i administració sanitària

 • 1.03 - Diagnosticar, tractar i prevenir les infeccions més comuns en odontologia
 • 2.13 - Conèixer la utilització general dels materials i instruments odontològics
 • 2.15 - Conèixer i utilitzar l'equipament i instrumentació bàsics per a la pràctica odontològica
 • 2.34 - Realitzar les radiografies per al correcte diagnòstic de la càries
 • 2.36 - Realitzar les proves diagnòstiques per determinar el risc de càries
 • 2.37 - Pautar tractament preventiu en funció del risc de càries

Continguts

 1.    

  Tema 1

  Conceptes generals de salut comunitària. AP orientada a la comunitat. Salut pública orientada a la comunitat. COMsalut.

     

   

  Seminari

     

  Tema 2

  Odontologia Comunitària. Desigualtats en salut oral.

     

   

  Seminari

     

  Tema 3

  Educació sanitària a la comunitat

     

  Tema 4

  Planificació intervenció comunitària: Metodologia

     

   

  Seminari

     

  Tema 5

  Planificació intervenció comunitària:  Avaluació

     

   

  Seminari

     

  Tema 6

  Presentació intervenció comunitària

     

   

  Presentació intervenció comunitària

     

  Tema 7

  Investigació cuantitativa

     

   

  Estadística aplicada

     

  Tema 8

  Epidemiologia aplicada en odontologia

     

   

  Seminari

     

  Tema 9

  Disseny d'estudis I

     

   

  Seminari

     

  Tema 10

  Disseny d'estudis II

     

   

  Seminari

     

  Tema 11

  Investigació cualitativa

     

  Tema 12

  Models sanitaris

     

   

  Models sanitaris

     

  Tema 13

  Odontologia Social

     

  Tema 14

  Salut ambiental

     

   

  Salut laboral en odontologia.  Bioseguridad

   

       

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl pla de treball per al curs consisteix en discussions grupals, presentacions teòriques i d'experiències pràctiques, lectures i anàlisi crítica de bibliografia.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula L'avaluació serà individual i continuada. La nota final de l'assignatura s'establirà a partir dels següents conceptes:

10% Assistència a totes les sessions i a les discussions grupals (10% si s'assisteix a totes les sessions; 5% si s'assisteix a 11 de les 15 sessions, 0% si s'assisteix a menys de 11 sessions)

10% Qualificació lliurable 1.

20% Qualificació lliurable 2.

10% Qualificació lliurable 3.

50% Qualificació examen.

Bibliografia i recursos

 • Gofin J, Gofin R. Salud comunitaria global. Principios, métodos y programas en el Mundo. Barcelona: Elsevier España; 2012
 • Daly B, Batchelor P. Essential dental public health. 2ned.Oxford: Oxford University Press, 2013.
 • Cuenca E,  Baca P. Odontología Preventiva y Comunitaria: principios, métodos y aplicacines. 3a ed. Barcelona: Masson, 2005.
 • Gluck G, Morangstein W. Jong’sCommunity Dental Health. 5th ed. 2011 Mosby.
 • Brian A.Burt , Stephen A. Eklund. Dentistry,  Dental Practice & the Community. 6th ed. St. Louis: Elsevier Saunders,  2005.
 • Jiménez Villa J, Argimon Pallàs JM, Martín Zurro A, Vilardell Tarrés M, editores. Publicación científica biomédica: Cómo escribir y publicar un artículo de investigación. Barcelona: Elsevier España; 2010.
 • Mason J. Concepts in dental públic Health. 2ned. Philadelphia:  Masson, 2010 
 • Gordis L. Epidemiología. 3ª ed. Ediciones. Madrid: Elsevier, 2005
 • Szklo M, Nieto J. Epideimiología intermedia: Conceptos y Aplicaciones. Díaz de Santos; 2003.