Vés al contingut

Universitat Internacional de Catalunya

Educació II: Fonaments de Desenvolupament Històric de l'educació

Educació II: Fonaments de Desenvolupament Històric de l'educació
9
10598
1
Segon semestre
FB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat


Per a qualsevol consulta, o per concertar una entrevista, us podeu adreçar al professorat a través del correu electrònic.

Presentació

Moltes vegades, al llarg de la nostra vida personal i en el desenvolupament de la nostra trajectòria professional ens trobem amb problemes que no són estrictament tècnics, sinó humans. Les qüestions sobre “com es pot actuar bé” o “com es poden mantenir bones relacions amb altres persones” tenen una importància decisiva. L’assignatura d’Ètica és l’espai idoni per pensar sobre aquests temes i estudiar-los.

La secció de TICE (Teoria i Institucions contemporànies de l’Educació) presenta el concepte d'educació i el seu desenvolupament, tenint en compte els diferents models educatius i pensaments pedagògics que han sorgit en cada època fins arribar al món contemporani. S’estudien en profunditat les teories pedagògiques, les diferents institucions educatives i la legislació vigent, amb especial atenció al nostre marc nacional i estatal.

En el programa que es troba a continuació hi són descrits els elements essencials de l’assignatura, distingint els trets propis de cadascuna de les dues parts independents que la constitueixen, sempre que sigui escaient.

Requisits previs

No hi ha requisits previs

Objectius

Comprendre els elements essencials de l'acció humana

Desenvolupar la capacitat d'analisi de l'acció

Adquirir l'habilitat de judici ètic

Competències/Resultats d’aprenentatge de la titulació

 • CEM-01 - Analitzar i comprendre els processos educatius dins i fora de l'aula relatius al període de 6 a 12 anys.
 • CEM-02 - Conèixer els fonaments de l'educació primària.
 • CEM-03 - Analitzar la pràctica docent i les condicions institucionals que l'emmarquen.
 • CEM-04 - Conèixer els processos d'interacció i comunicació dins l'aula.
 • CEM-05 - Saber promoure l'adquisició d'hàbits al voltant de l'autonomia, la llibertat, la curiositat, l'observació, l'experimentació, la imitació, l'acceptació de normes i de límits, el joc simbòlic i heurístic.
 • CEM-06 - Abordar i resoldre problemes de disciplina.
 • CEM-07 - Promoure el treball cooperatiu i el treball i l'esforç individuals.
 • CEM-10 - Dissenyar, planificar i avaluar l'activitat docent i l'aprenentatge dins l'aula.
 • CEM-12 - Participar en la definició del projecte educatiu i en l'activitat general del centre atenent criteris de gestió de qualitat.
 • CEM-24 - Conèixer els principis bàsics d'un desenvolupament i comportament saludables.
 • CEM-37 - Adquirir coneixements sobre l'evolució del pensament, els costums, les creences i els moviments socials i polítics al llarg de la història.
 • CEM-43 - Afavorir les capacitats de parla i d'escriptura.
 • CEM-60 - Conèixer i aplicar els processos d'interacció i comunicació a l'aula, així com dominar les destreses i habilitats socials necessàries per fomentar un clima que faciliti l'aprenentatge i la convivència.
 • CET-1 - Responsabilitat interpersonal: ser conscient de l'actuació professional i de la influència en l'alumnat. Tenir habilitats i coneixements per gestionar els processos de grup i la comunicació per tal d'aconseguir una bona col·laboració amb i entre l'alumnat.
 • CET-2 - Responsabilitat pedagògica: tenir els coneixements i les habilitats pedagògiques per crear un entorn d'aprenentatge segur, per a tota una classe o per a un grup, però també per a alumnes individuals, amb la possibilitat que els infants es puguin convertir en adults responsables i autònoms.
 • CET-4 - responsabilitat organitzativa: tenir un coneixement i unes habilitats organitzatives suficients per crear un clima de treball agradable a les seves classes i a la classe: organitzat, ordenat i centrat en tots els aspectes, amb ell mateix i amb els companys, i per damunt de tot, és clar, amb l'alumnat. i aconseguir tot això d'una manera professional i sistemàtica.
 • CET-5 - Col·laboració amb els companys de professió: tenir els coneixements i les habilitats necessaris per fer una aportació professional al clima pedagògic de l'escola, així com en les relacions professionals, i per aconseguir una bona organització escolar.
 • CET-7 - Foment de la responsabilitat pel que fa al desenvolupament professional: analitzar, reflexionar i desenvolupar els punts de vista sobre la professió i la competència com a mestre, saber-los explicitar i saber com posar-se al dia.
 • CG-01 - Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació a les activitats d'ensenyament i aprenentatge, a la gestió de l'ensenyament i al desenvolupament professional.
 • CG-02 - Comunicar-se clarament i de forma correcta en la llengua d'ensenyament -català i castellà-, de forma oral i escrita, segons el nivell c1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • CG-04 - Promoure i facilitar en els contextos d'aprenentatge i de convivència, a l'escola i en relació amb l'entorn, l'atenció a les necessitats educatives singulars dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 • CG-05 - Conèixer els elements que conformen el pensament analític, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-06 - Conèixer els elements que conformen el pensament sistèmic, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-07 - Conèixer els elements que conformen el pensament crític, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-08 - Conèixer els elements que conformen el pensament reflexiu, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.

Resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Coneixement de les claus de l'acció humana i el comportament humà

Adquisició d'habilitats de pensament crític, analitix, sintètic i reflexiu

 

TICE

32. Analitza la pràctica docent i les condicions institucionals que l'emmarquen.

33. Coneix l'evolució històrica del sistema educatiu a Espanya i Catalunya.

34. Identifica i relaciona els condicionants polítics i legislatius de l'activitat educativa a Espanya i Catalunya en l'actualitat.

35. Analitza des d'una perspectiva crítica la realitat educativa actual per poder entendre-la i poder plantejar nous plans d'acció.

36. Coneix, analitza i aplica el pensament pedagògic contemporani

Continguts

ÈTICA

Introducció. 

Tema 1. Què és la Ética

Tema 2. Referències històriques

Tema 3. Integritat

Tema 4. Fonaments de l'Ètica (I)

Tema 5. Fonaments de la Ètica (II)

 Tema 6. Fi últim

Tema 7.  La Felicitat

Tema 8.  Llibertat

 Tema 9. Virtut

Tema 10. Fortalesa i Temprança

Tema 11. Prudència y Judici Moral

Tema 12. Justícia i llei natural, drets humans

Tema 13. Virtuts intel·lectuals i presa de decisions

Tema 14. L'amistat i l'amor 

Tema 15. La veritat i la relació amb els altres

Tema 16. El mal menor i la cooperació al mal

Tema 17. Trascendència

 

Per la part de TICE 

 1.  Problemàtica terminològica, científica i de l'ensenyament. 
 2. El moviment de l'Escola Nova. 
 3. Pensament pedagògic de la fi del segle XIX i primera meitat del segle XX. 
 4. Teories antiautoritàries. 
 5. Tendències i realitzacions pedagògiques de la segona meitat del segle XX. 
 6. Teories de la desescolarització. 
 7. Pedagogies crítiques. 
 8. Institucions educatives formals i no formals contemporànies. 
 9. Evolució històrica del sistema educatiu a Espanya ia Catalunya.

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasses teòriques

Casos pràctics

Discussió a classe

Exercicis a l'aula

Treball a casa

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaÈTICA

 • 25% treball pràctic, 
 • 25% ex parcial, 
 • 50% ex final.

 

Percentatges per l'avaluació de la part de TICE:

Diferents sistemes d'avaluació:

 • 1ª prova:                                                    10%
 • 2ª prova (inclou matèria anterior):                20%
 • 3ª prova (final) (tota la matèria del curs):     40%
 • Treball de curs:                                           20%
 • Altres activitats i participació a classe:         10%

La bona actitud es dóna per suposada (saber estar, correcció, participació, veracitat, etc.). En cas contrari, pot fer baixarla nota de la part de TICE fins a 5 punts.

----

Per superar l'assignatura 'Educació II: Fonaments i Desenvolupament Històric de l'educació' es tindrà en compte la ponderació de les seves dues part: Filosofia/Ètica (66,66%) i TICE (33,33%). En primera convocatòria (o tercera o cinquena) només es farà mitja si les dues parts estan aprovades. Tanmateix, en segona convocatòria (o quarta o sisena), només caldrà que la nota d'una de les parts sigui igual o superior a 4 per poder fer mitja entre les dues parts. Si la nota d'una de les dues parts no arriba a un 4, es suspèn tota l'assignatura.

Bibliografia i recursos


ARENDT, H. , La condición humana, Paidós, Barcelona, 1993.
ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco. Ed. bilingüe, Instituto de Estudios Políticos,       Madrid, 1970.

BOSCH, M; La ética amable, Eunsa, Pamplona 2015
GRISEZ, G., y SHAW, R., Ser persona. Curso de Ética, Rialp, Madrid, (reedición).
MACINTYRE, A., Tras la virtud, Crítica, Barcelona, 1987.
MARÍAS, J. La felicidad humana, Alianza, Madrid, 1989.
PIEPER, J. Las virtudes fundamentales, Rialp, Madrid, (reedición).
RODRÍGUEZ LUÑO, A. Ética, Eunsa, Pamplona, (reedición).
SPAEMANN, R., Ética. Cuestiones fundamentales, Eunsa, Pamplona, (reedición).
YEPES, R. Fundamentos de antropología. Un ideal de la existencia humana. Eunsa. Pamplona. (reedición).

 

TICE:

 • Alumnes de l’escola Barbiana (2002). Carta a una mestra. Eumo.
 • AAVV. (2000). Pedagogías del siglo XX. Praxis.
 • AAVV (1996). Monográfico “Tendencias educativas hoy” en Cuadernos de Pedagogía, nº253, Praxis.
 • AAVV. (2003). Aulas con vida. Un recorrido por las posibilidades que ofrece este espacio: quince buenas prácticas. Monogràfic a Cuadernos de Pedagogía, nº 325.
 • Apple, M. W. y Beane, J. A. (comps.) (1997). Escuelas democráticas. Morata.
 • Camps Bansell, J. (2018). Educacióin personalizada y diferenciada. Digital Reasons.
 • Carr, W. i Kemmis, S. (1988). Teoría crítica de la enseñanza: la investigación-acción en la formación del profesorado. Morata.
 • Cela, J. (1996). Amb lletra petita. Edicions 62.
 • Cela, J. i Palou, J. (2004). Va de mestres. Carta als mestres que comencen. Associació de Mestres Rosa Sensat (Testimonis).
 • Colom, A.; Bernabeu, J.L., Domínguez, E. i Sarramona, J. (2002). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Ariel.
 • De la Torre, S., Fortuny, M., Millán, D., Puig J., Raventós, F. i Trilla, J. (1985). Textos de Pedagogía. Conceptos y tendencias en las ciencias de la educación. PPU.
 • Dewey, J. (1971). Democracia y educación. Losada.
 • Freinet, C. (1986). Per l’escola del poble. S. XXI.
 • García Hoz, V. (1970). Educación personalizada. Miñón.
 • Houssaye, J. (1995). Quinze pedagogs. La seva influència avui. Proa.
 • Manen, M. Van (1998).  El tacto en la enseñanza. Paidós.
 • Makarenko, A. (1983). Poema pedagógico. Planeta.
 • Meirieu, P. (2002). Aprender, sí. ¿Per cómo? Octaedro.
 • Neill, A. S. (1992). Summerhill. FCE.
 • Quintana, J. M. (1988). Teoría de la educación. Dykinson.
 • Peirone, H. (2001). Célestin Freient. Pedagogía y emancipación. Siglo XXI.
 • Puig, J. M. (1998). Feina d’educar. Edicions 62.
 • Rogers, C. i Freiberg, J. (1996). Libertad y creatividad en la educación. Paidós.
 • Sarramona, J. (ed.) (1994). Fundamentos de la educación. CEAC.
 • Segers, J.A. (1985). En torno a Decroly. Ministerio de Educación y Ciencia. ENLLAÇ
 • Trilla, J.(1993). La educación fuera de la escuela.  Ariel.