Universitat Internacional de Catalunya

Ensenyament i Aprenentatge d'educació Musical, Plàstica i Visual 2

Ensenyament i Aprenentatge d'educació Musical, Plàstica i Visual 2
6
10613
3
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

Professorat


Segons l'horari establert, abans o després de les hores de classe es disposarà d'entre 15 o 30 minuts per realitzar tutories, les quals es realitzaran a petició tant del professorat com de l'alumnat. És millor escriure un mail per concretar dia i hora.

Presentació

En  l'asignatura de Visual i Plàstica volem educar i ensenyar en el coneixament i pràctica de l'art.

L'assignatura dins el curriculum escolar és un dels coneixements bàsics i fonamentals en el correcte desenvolupament del professsor i de l'alumne on l'equilibri de coneixement i habilitats es fa palesa en una bona formació. 

Potenciar les habilitats de psicomotricitats fina i l'activitat creadora en la primària és la finalitat de l'asignatura 

La nostra aposta decidida en potenciar l'assignatura en tots els cursos de la primària en qualitat i quantitat de temps i dedicació.

 

Requisits previs

No es necessiten

Objectius

 1. Assolir un coneixement inicial dels procediments d’expressió plàstica.
 2. Assolir recursos per aplicar cadascuna de les tècniques més apropiades per a cada nivell i edat dels alumnes d’educació Primària.
 3. Assolir una informació especialitzada de cadascun dels materials, estris i recursos necessaris per cada procediment.
 4. Conèixer diversos mètodes d’organització didàctica segons els mitjans disponibles.
 5. Desenvolupar la capacitat creativa, aportant noves i variades solucions tant conceptuals com materials.
 6. Coneixa i aplicar en la Didàctica dela Plàstica l´ensenyament presencial i el no presencial.

 

Competències

 • CEM-54 - Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de les arts.
 • CEM-55 - Conèixer el currículum escolar d'educació artística, en els aspectes plàstic, audiovisual i musical.
 • CEM-56 - Adquirir recursos per fomentar la participació al llarg de la vida en activitats musicals i plàstiques dins i fora de l'escola.
 • CEM-57 - Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en els estudiants.
 • CET-1 - Responsabilitat interpersonal: ser conscient de l'actuació professional i de la influència en l'alumnat. Tenir habilitats i coneixements per gestionar els processos de grup i la comunicació per tal d'aconseguir una bona col·laboració amb i entre l'alumnat.
 • CET-2 - Responsabilitat pedagògica: tenir els coneixements i les habilitats pedagògiques per crear un entorn d'aprenentatge segur, per a tota una classe o per a un grup, però també per a alumnes individuals, amb la possibilitat que els infants es puguin convertir en adults responsables i autònoms.
 • CET-3 - Expert en la matèria que s'imparteix i en els mètodes d'ensenyament: tenir els coneixements necessaris sobre la matèria que s'ensenya i saber quins mètodes didàctics s'han d'aplicar per crear un bon entorn d'aprenentatge que permeti a l'alumnat adquirir el bagatge cultural que necessita per viure en societat, i aconseguir-ho d’una manera contemporània, professional i sistemàtica.
 • CET-4 - responsabilitat organitzativa: tenir un coneixement i unes habilitats organitzatives suficients per crear un clima de treball agradable a les seves classes i a la classe: organitzat, ordenat i centrat en tots els aspectes, amb ell mateix i amb els companys, i per damunt de tot, és clar, amb l'alumnat. i aconseguir tot això d'una manera professional i sistemàtica.
 • CET-5 - Col·laboració amb els companys de professió: tenir els coneixements i les habilitats necessaris per fer una aportació professional al clima pedagògic de l'escola, així com en les relacions professionals, i per aconseguir una bona organització escolar.
 • CET-7 - Foment de la responsabilitat pel que fa al desenvolupament professional: analitzar, reflexionar i desenvolupar els punts de vista sobre la professió i la competència com a mestre, saber-los explicitar i saber com posar-se al dia.
 • CG-01 - Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació a les activitats d'ensenyament i aprenentatge, a la gestió de l'ensenyament i al desenvolupament professional.
 • CG-02 - Comunicar-se clarament i de forma correcta en la llengua d'ensenyament -català i castellà-, de forma oral i escrita, segons el nivell c1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • CG-04 - Promoure i facilitar en els contextos d'aprenentatge i de convivència, a l'escola i en relació amb l'entorn, l'atenció a les necessitats educatives singulars dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 • CG-09 - Conèixer els elements que conformen la competència de la creativitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-10 - Conèixer els elements que conformen la competència de l'esperit emprenedor, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-11 - Conèixer els elements que conformen la competència de l'orientació a la qualitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comprèn els principis que ajuden en la formació cultural, personal i social de les arts.
 2. Desenvolupa i avalua continguts del currículum mitjançant recursos didàctics adequats i promou les competències corresponents als estudiants.
 3. Elabora propostes didàctiques que fomenten la creativitat.
 4. Coneix i accepta la influència positiva de la formació artística en la societat.
 5. Coneix el currículum escolar de l’educació artística.
 6. Té recursos per fomentar la participació al llarg de la vida en activitats plàstiques dins i fora de l’escola.
 7. Té una informació detallada de cada un dels materials i eines necessaris per a cada procediment de l’educació visual i plàstica.
 8. Comunica i s’expressa de manera correcta en la llengua de l’ensenyament de forma oral i escrita.
 9. Sap interpretar i integrar coneixements de documents en llengua anglesa d’aquesta matèria.
 10. Integra les noves tecnologies en la tasca educativa.
 11. Coneix les competències de la creativitat, l’esperit emprenedor i l’orientació a la qualitat i les aplica sempre en l’actuació amb l’alumnat.

Continguts

 1. El dibuix
 2. El volum: modelat,cartró
 3. El color: pintura i materials
 4. El gravat: linòleum, estampació i textures
 5. Manipulació del paper: paper, collage i retallables
 6. Estructures: maquetes 
 7. Decoració: murals, interiorisme, decoració temporal.
 8. Noves tecnologies, audiovisuals i plàstiques.
 9. La història de l'art: lectura i interpretació.
 10. Metodologies per a l'expressió plàstica i visual. Interdisciplinarietat.
 11. El curriculum i  programació de l'assignatura de visual i plàstica

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 

El procés de treball en l’assignatura de l’Educació Plàstica i Visual 2 estarà emmarcada en el procés del PROJECTE , dins de cada una de les tècniques que es vagin proposant al llarg del semestre aquest projectes aniran plantejant-se i exposant en cada una de les correccions que es facin.

El PROJECTE com a procés de treball és l'eina bàsica per poder portar a terme el correcte desenvolupament de la creativitat i de la seva aplicació en l'aula.

Per part de l'alumne requereix una proposta de treball amb continuïtat i iniciativa per poder superar el mínim exigible i per l'adquisició de les pràctiques en l’àrea de Visual i Plàstica i la seva aplicació en cada una de les etapes de formació dins de l'ensenyament de primària.

Seguidament exposo la temporització del semestre. Aquesta estarà marcada pel ritme de treball que cada alumne pugui desenvolupar dins del mínim establert per assolir els crèdits de l’assignatura. 

 

 

TEMPORALITZACIÓ CURS 2021-22


PRESENTACiÓ 

 Gener

 

EXAMEN PREVIA 

Prova de dibuix:  

a. Dibuix al natural

b. Dibuix de imaginació

 


PRIMERA CORRECCIÓ   març

 

SKETCH BOOK - 10 dibuixos (mínim) Viatge per l'art

 

1. PROJECTES DIBUIX

Dibuix - Tècnica grafit - Tres dibuixos . Format A3

Dibuix- Tècnica carbó - Tres dibuixos A3

Dibuix tècnica ceres - Tres dibuixos A3

Dibuix - Tècnica Pastel, guixos - Dos dibuixos A3

 

2- PROJECTES VOLUM

Tres projectes :Tècniques de fang - formes de revolució i figura .

jectes.

3- PROJECTES D'ANÀLISI

Presentació de tres escrits en l'educació i anàlisi de diferents texts.

 


 

SEGONA CORRECCIÓ  abril

 

SKETCH BOOK - 10 dibuixos (mínim) .Viatge per l’art

 

1- PROJECTES DE PINTURA

Pintura - Tècnica pintura al tremp, pintura acrílica, - Roda de colors . Una làmina A3

Pintura - 1. Tècnica pintura al tremp. 2. Pintura a l'oli - Variacions : armonies, complementaris, contrastos. 

 Tres làmines Format A4.

Pintura - 1.Tècnica aquarel·la. 2.Aiguada. 3. Llapis aquaralable

 Tres lamines format A3

 

2- PROJETE DE VOLUM

Volum - 1. Tècnica cartró. 2.Cartolina. 3.Collage - Treball cooperatiu – (Grups de dos alumnes) .

 

3- PROJECTE D'ANÀLISI

Presentació de tres escrits en l'educació artística u obres d'art, anàlisi de diferents texts.

 

 

 

ENTREGA FINAL maig del 2022

 

SKETCH BOOK


1 PROJECTE DIBUIX

Dibuix - Tècnica tinta, retoladors, bolígraf - dues lamines A3

2- PROJECTE VOLUM

Tècnica paper encolat, cap gros o màscares, pot ser treball cooperatiu.

3- PROJECTE GRAVAT

Tècniques de gravat - tres projectes . 1- Monotípia . 2- Linogravat . 3- Estampació sobre tela.


EXPOSICIÓ FINAL

Exposició en un dels espais de la Facultat de Magisteri dels treballs individuals i grupals.

Punts de valoració i execució de l'exposició:

a. Presentació de tots els treballs individuals i grupals del semestre.

b. Disseny de l’espai on s’exposaran una selecció obres.

c. Entrega d'un USB amb el recull dels tallers i treballs realitzats amb teoria i documentació del semestre..

 

SETMANA DE REVISIONS   maig

COMPETÈNCIESMETODOLOGIAACTIVITAT FORMATIVA
CEM-54 CEM-55 CEM-56 CEM-57 CET-2 CET-3 CET-4 CET-5 CET-6 CG-01 CG-02 CG-03 CG-04 CG-09 CG-10 CG-11 estudi de casos
mètode expositiu / lliçó magistral
resolució d'exercicis i problemes
classes pràctiques
classes teòriques
estudi i treball en grup
estudi i treball individual / autònom
seminaris tallers
tutories
CEM-57 aprenentatge basat en problemes
mètode expositiu / lliçó magistral
resolució d'exercicis i problemes
classes pràctiques
classes teòriques
seminaris tallers
tutories

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa presència i participació és necessària i obligatòria en tots els blocs. Per a superar l’assignatura, cal aprovar tots els blocs.

L'avaluació de l'assignatura tindrà en compte l'assoliment de les competències a través de l'anàlisi de les aportacions dels alumnes: treballs individuals o col·lectius, proves, entrevistes, presentacions, participació a classe, etc. El professor, per avaluar de forma continuada els diferents aspectes parcials, durant el semestre farà servir les qualificacions orientatives Excel·lent, Notable, Aprovat, Insuficient i Deficient com és norma a la Facultat d'Educació. La nota final serà numèrica i globalitzarà tots els blocs.

La avaluació és el resultat del dia a dia en el taller, amb un personal seguiment de les activitats fetes per cada alumne i la revisió del dossier on estaran tots els principis teòrics i un exhaustiu recull de totes les possibilitats tècniques i conceptuals de cada contingut, amb les necessàries imatges explicatives.

Bibliografia i recursos

GOMBRICH, E. Historia del Arte, Alianza Editorial.
URBINA, P.A. Filocalia o amor a la bellesa, Ed. Rialp.
REINHARDT, G. Cómo hacer muñecos de guiñol, Ed. CEAC.
HETZEL, G. Máscaras, construcción y decoración, Ed. CEAC.
PARRAMÓN. Pintando paisajes a la acuarela, Ed. Parramón.
REINDL, R. Cómo hacer linóleo, Ed CEAC.
DELCLAUX, F. El silencio creador, Ed. Rialp.
WIDLÖCHER,D. Los dibujos de los niños, Bases para una interpretación psicológica, Ed.Herder.
GOLEMAN, D. Inteligencia emocional. Ed, Kairós.
RODRIGUEZ, J.L. Las funciones de la imagen en la enseñanza. Ed. Gustavo Gili.
EQUIPO DE EXPERTOS 2100. Curso básico de cerámica al alcance de todos. Ed. Vecchi.

Material didàctic