Universitat Internacional de Catalunya

Dret Civil 5

Dret Civil 5
6
10654
3
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


Mitjançant correu electrònic: cmlazaro@uic.es

Presentació

Aquesta assignatura té per objecte l'estudi del Dret de successions. El programa es entra en el Dret civil de Catalunya, que és l'aplicable a la majoria dels casos en territori català. No obstant això, tambè es presta atenció al Dret de successions del Codi civil espanyol, el de més aplicació a la resta d'Espanya. 


 

Requisits previs

No procedeix però els alumnes inscrits al Projecte InTime han d'accedir semanalment a l'enllaç:

https://e-uic.uic.es/course/view.php?id=33587 

Objectius

L'assignatura persegueix que l'alumne adquireixi sòlids coneixements d'una de les branques més importants del Dret privat: la successió mortis causa. La seva regulació es caracteritza per tenir una estreta relació amb totes les altres matèries del Dret civil (part general, drets reals, obligacions i contractes, família), així com amb altres branques del Dret (mercantil, constitucional, tributari, internacional privat). Es fa valer, doncs, aquesta disciplina, com a instrument de visió general de l'ordenament jurídic, en especial de l'àmbit iusprivatista. I es verifica tant des d'un punt de vista teòric, com pràctic.

Competències

 • 01 - Adquirir la capacitat d'entendre les idees principals i participar en conferències o lliçons magistrals en un context acadèmic
 • 02 - Adquirir la capacitat de comprensió, anàlisi i síntesi
 • 03 - Ser capaç d'expressar idees i arguments amb ordre i coherència de forma oral i escrita (tècniques d'expressió oral i escrita)
 • 04 - Cuidar els estàndards de pulcritud i qualitat formal en la presentació de documents
 • 11 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom
 • 15 - Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics
 • 17 - Comprendre i conèixer les principals institucions públiques i privades en la seva gènesi i en el seu conjunt
 • 22 - Ser capaç d'identificar i interpretar la documentació d'ús habitual en el tràfic jurídic i negocial
 • 23 - Identificar l'estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d'un problema jurídic complex
 • 24 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions utilitzant la informació rellevant, aplicant els mètodes adequats i situant el problema dins del conjunt de l'ordenament jurídic
 • 30 - Dominar les tècniques informàtiques en l'obtenció de la informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia)

Resultats d'aprenentatge

1. Coneixerà i comprendrà el marc jurídic del dret de successions.

2. Haurà adquirit habilitats en la comunicació oral i escrita.

3. Haurà desenvolupat la capacitat d'analitzar i sintetitzar la informació obtinguda de les classes presencials i del material complementari aportat pel professor.

4. Haurà desenvolupat habilitats en la resolució de conflictes jurídics relacionats amb els continguts del mòdul.

5. Haurà adquirit destresa en l'ús de les TIC's en relació a l'obtenció d'informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, etc.).

6. Haurà desenvolupat hàbits de netedat en la presentació personal i de documents.

7. Identificarà i interpretarà la documentació d'ús habitual en el tràfic jurídic i negocial civil.

Continguts

Programa de l'assignatura Dret de Successions Català

 

Tema 1. Introducció 

1. Concepte de dret successori
2. Els sistemes successoris
3. Ubicació sistemàtica. La Constitució de 1078
4. El dret civil català
5. El dret civil espanyol
6. La col·lisió de normes: dret Internacional privat i dret interregional
7. El dret de la Unió Europea: Reglament UE 650/2012

 

 

Tema 2. El subjecte i l'objecte del dret successori 

1. La successió. Classes: voluntària i legal
2. Principis successoris
3. Els subjectes implicats: El causant.
4. Classes de successors: hereu i legatari
5. Casos problemàtics de distinció entre hereu i legatari
6. L'objecte

 

Tema 3. Capacitar per a succeir

1. Capacitat per a succeir
2. La indignitat
3. La inhabilitat
4. Efectes comuns
5. L'acció.

 

Tema 4.- El procès successori

  

1. L'obertura de la successió
2. La vocació hereditària
3. La delació
4. L'herència jacent
5. L'acceptació i repudiació de l'herència

 

Tema 5 El testament 


1. Concepte de testament
2. Caràcters
3. Contingut
4. Capacitat
5. Regles especials
6. Testaments especials del CCesp

 

Tema 6 (continuaciò)


1. Classes de testaments
a. Notarial obert
b. Notarial tancat
c. Hològraf
2. Codicils
3. Memòries testamentàries
4. El testament davant testimonis

 

Tema 7 Ineficàcia dels testaments


1. La ineficàcia del testament
a. Nul·litat
b. Caducitat
c. Revocació
2. L'acció d'ineficàcia
3. Els efectes
4. La convalidació del testament

 

 Tema 8. L' hereu

1. Necessitat de la institució d'hereu
2. Classes
3. La institució d'hereu sota condició
a. Principi “semel heres, Semper heres”
b. Regles relatives a les condicions suspensives

 

 Tema 9.  Les institucions fiduciàries

 1. Les institucions fiduciàries

2. L'hereu fiduciari

3. L'hereu de confiança

 

Tema 10. Les substitucions 

1. Substitució vulgar

2. Substitució pupil·larl

3. Substitució exemplar

 

Tema 11 . La substitució fideïcomissària

1. La substitució fideïcomissària

2. El fideïcomís de residu

3. La substitució preventiva 

 

Tema 12. Els llegats  

 1. Els llegats

2. Formes
3. Subjectes
4. Objecte i extensió
5. Eficàcia
6. Procés de transmissió
7. Protecció del llegat

 

Tema 13. Els llegats (continuaciò)

1. Classes de llegats
2. Ineficàcia dels llegats


Tema 14. Modos i donacions per causa de mort

1. Modos
2. Prohibicions de disposar
3. Donacions per causa de mort


Tema 15. Els marmessors

1. El marmessor
2. Naturalesa jurídica
3. Classes
4. Capacitat i habilitat
5. Extinció


Tema 16. Els pactes successoris

1. Concepte de pactes successoris
2. Fonament
3. Constitució
4. Ineficàcia
5. Classes


Tema 17. La legítima


1. La legítima
2. Legitimaris
3. Quantia i càlcul
4. Atribució, imputació i pagament
5. Preterició i desheretament
6. Inoficiositat
7. Extinció


Tema 18. La successió intestada


1. Successió intestada
2. Dret de representació
3. Successió en línia descendent
4. Cònjuge
5. Línia ascendent
6. Parents col·laterals
7. Generalitat


Tema 19. La comunitat hereditària

1. La Comunitat hereditària
2. Partició de l'herència

3. Protecció del dret hereditari

 

Tema 20. Els drets viduals

1.iDrets viduals reconeguts en el Llibre II del CCCat

2. Drets viduals reconeguts en el Llibre IV del CCCat
3. Drets viduals reconeguts en el CCesp 

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaCada lliçó s'iniciarà amb una explicació Magistral del tema que els alumnes podran completar amb el Manual en línia.

Complementaran el tema diverses activitats com a casos pràctics i exercicis d'autoavaluació.

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Presentació a l'aula dels conceptes i l'aplicació pràctica que tenen
01 04 17
Activitats a l'aula per al seguiment dels alumnes (individuals i en grup)
02 03 15 22 23 24
Estudi independent de l'alumne
11 17 24
Treballs individuals i en grup
22 23 24 30

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa qualificació final de l'assignatura en convocatòria ordinària tindrà en compte els següents criteris:

  - L’avaluació continuada (100%), només per a alumnes assistents, constarà de 2 exàmens parcials de 50 preguntes cadascú, tipus test els dies 30 de març i 11 de maig.  No hi ha possibilitat de recuperar exàmens. A partir d'un 5 a l'avaluació continua, l'alumne aprovarà l'assignatura però si l'alumne vol pujar la nota deurà presentar-se a l'exàmen final.

-  L’examen final (100%) de tota la asignatura serà de 100 preguntes tipus test.

Les avaluacions posteriors corresponents a convocatòries extraordinàries podràn ser escrites u orals i no tindràn en compte l'avalació continuada. 

Aquesta assignatura està adscrita a l'itinerari extracurricular IN TIME. Qui s'inscrigui i completi satisfactòriament el programa formatiu podrà pujar fins a un punt sobre la nota final que li correspongui en l'assignatura.

A tenir en compte:

- Completar l'itinerari, però fer-lo de manera superficial o mecànica (i/o) amb un màxim de dos incompliments, significarà sumar 0'5 punts en l'avaluació de l'assignatura 

- El punt, o el mig punt extra, podrà fer pujar la nota final de l'aprovat al notable, o del notable a l'excel·lent. No obstant això, no computarà per a passar a "Suspens a Aprovat", ni per a obtenir "Matrícula d'Honor"


Bibliografia i recursos

 

a) Manuals (últimes edicions)

Esteve, Lucas: Dret de Successions, Marcial Pons, Barcelona.

Bosch, Del Pozo, Vaquer: Derecho civil de Cataluña. Derecho de sucesiones. Marcial Pons, Barcelona.

Garrido Melero, Martín: Derecho de sucesiones. Marcial Pons, Barcelona. 

Gómez Taboada, Jesús: Derecho de sucesiones de Cataluña: teoría y práctica. Lex Nova, Barcelona.

 

b) Webs

 - www.notariosyregistradores.com

- www.iurisprudente.com/ 

-  www.BOE.es

 

Material didàctic