Universitat Internacional de Catalunya

Periodisme Esportiu

Periodisme Esportiu
3
10697
3
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: català

Professorat

Presentació

L'assignatura pretén fer una immersió en l'evolució de l'impacte creixent del periodisme esportiu en el conjunt dels mitjans de comunicació actuals incidint en la singularitat de la seva especialització a través de tots els seus gèneres, en premsa, ràdio, televisió i Internet.


Requisits previs

Sense requisits previs

Objectius

 • Conèixer els orígens del periodisme esportiu i l'evolució fins l'actualitat.
 • Conèixer els criteris dels mitjans segons la seva audiència a la jerarquització de la informació.
 • Profunditzar en la gran diversitat dels formats i gèneres del periodisme esportiu incidint en el seu lèxic i la seva especialització.
 • Descubrir l'evolució del disseny als mitjans impressos i el perquè de la seva creixent i imparable importància al producte final.
 • Analitzar l'impacte cada cop més creixent de la premsa digital i com canvia els hàbits periodístics.

Competències

 • 01 CG - Capacitat d'autoavaluació i autoordenació professional
 • 02 CG - Capacitat per aprendre i actuar autònoma i responsablement
 • 03 CG - Capacitat per treballar en equip
 • 14 CE - Capacitat de planificar recursos tècnics i humans
 • 17 CE - Capacitat de produir textos orals i escrits per a projectes periodístics
 • 18 CE - Capacitat per detectar fets noticiables
 • 27 CE - Capacitat per entendre i treballar amb els diferents agents de la professió periodística
 • 29 CE - Capacitat per entendre i aplicar els diferents gèneres i formats periodístics
 • 36 CE - Coneixement i domini de la distinció entre opinió i informació/ registres col•loquials i cultes
 • 37 CE - Coneixement i domini de les diferents tècniques per contrastar la informació
 • 43 CE - Capacitat i habilitat per responsabilitzar-se de l'àrea de comunicació d'un organisme
 • 47 CE - Capacitat i habilitat per exercir com a experts en la gestió estratègica del discurs corporatiu
 • 53 CE - Capacitat per conèixer àmbits especialitzats de la professió periodística

Resultats d'aprenentatge

 • Coneixeran els recursos i les dinàmiques professionals pròpies de les diferents àrees d'especialització periodística.
 • Podran realitzar tasques de comunicació corporativa en entitats dels àmbits especialitzats que integren el mòdul.
 • Sabran analitzar i entendre les claus de l'actualitat d'aquells sectors corresponents a les especialitzacions periodístiques que ofereix el mòdul.
 • Adaptaran les actituds i aptituds pròpies de la tasca periodística a productes o projectes determinats per una àrea d'especialització determinada.

Continguts

1. Funcions del periodisme esportiu

2. Història del periodisme esportiu a la premsa
evolució dels formats fins l'actualitat. Egm, ojd, comscore

Diferències entre premsa impresa i premsa digital
impacte dels informes d’analítica i seo

3. Història del periodisme esportiu a ràdio i tv. 
Evolució dels formats fins l'actualitat

4. Les fonts del periodisme esportiu

5. El lèxic esportiu. L'argot específic.

6. Organització i jerarquització de la informació esportiva.

7. Gèneres a la premsa escrita (1): notícia i crònica
diferències entre premsa impresa i digital, etc.
Diferències entre redacció a premsa vs ràdio/tv

8. Gèneres a la premsa escrita (2): entrevista, reportatge, perfil

9. Teoria i pràctica de les retransmissions esportives a ràdio i tv. 

 


   

 

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0,4
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 1,2
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 0.4
Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 1.0

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula 1. Examen: 50% de la nota final
 2. Reportatge/Perfil: 40% de la nota final. Amb un esportista professional. (entrega: 14 de desembre).
 3. Pràctiques: 10% de la nota final

S'observarà rigorosament la normativa de la facultat sobre les errades d'ortografia i el plagi.

2ª convocatòria:
En cas de no aprovar l’assignatura de forma global, només caldrà fer l’examen i/o el reportatge si s’ha suspès.

Bibliografia i recursos

Periodismo deportivo. Antonio Alcoba. Síntesis (2005)