Universitat Internacional de Catalunya

Lideratge i Negociació

Lideratge i Negociació
4
10721
4
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat

Presentació

Aquesta assignatura es concep com una continuació de Direcció de Comunicació. Busca introduir els alumnes en l'aprenentatge de les habilitats de lideratge i negociació aplicades a la feina de comunicador corporatiu en una institució o empresa o en una agència de comunicació i relacions públiques.

A aquest efecte, es té present el context comunicatiu que condiciona la seva activitat. Factors com ara la cultura, la geografia, el sector econòmic, la situació social, de moment, les expectatives dels diferents públics, les administracions públiques o la societat civil, entre d'altres, influeixen sobre qualsevol acció estratègica o de govern a l'empresa, amb conseqüències sobre la seva comunicació.

La manera com les persones entenem i gestionem la pròpia comunicació (els nostres gustos i preferències, el background cultural o fins i tot els nostres hàbits de vida) conformen un denominador comú present en tots aquests factors.

En aquesta assignatura s'abordarà, des d'un punt de vista teòric i pràctic, els recursos i les pràctiques comunes en el sector que permeten gestionar amb eficàcia la comunicació corporativa.

Requisits previs

Es recomana haver cursat prèviament Direcció de Comunicació.

Objectius

1. Proporcionar un coneixement teòric i pràctic sobre els principals elements que conformen el treball de la comunicació corporativa.

2. Oferir una visió global del paper del context de la comunicació, fent especial èmfasi en aquells factors relacionats amb la presa de decisions i les habilitats de negociació i de lideratge.

3. Proporcionar eines i recursos orientats a l'ocupació en l'àmbit de la comunicació corporativa.

Competències

 • 03 CG - Capacitat per treballar en equip
 • 04 CG - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 07 CG - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 12 CG - Capacitat d'escolta
 • 13 CG - Esperit positiu i emprenedor
 • 14 CE - Capacitat de planificar recursos tècnics i humans
 • 41 CE - Capacitat i habilitat per relacionar-se amb l'entorn
 • 49 CE - Capacitat d'assumir riscos
 • 50 CE - Capacitat de lideratge
 • 51 CE - Capacitat de previsió i d'avançar-se
 • 52 CE - Capacitat d'adaptació a les circumstàncies canviants

Resultats d'aprenentatge

Adquirir coneixements bàsics sobre la gestió del lideratge i desenvolupar la competència de negociació en el context de la comunicació.

Continguts

 • Fonaments de la comunicació corporativa
 • Tipus i estructures dels gabinets de premsa
 • Relacions amb els mitjans de comunicació
 • Portaveus i missatge
 • Comunicació digital
 • Narratives transmèdia
 • Storytelling corporatiu
 • Gestió de conflictes potencials
 • Lobby
 • Comunicació política i institucional

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 1,2
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.). 1,0
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0,4
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 0,6
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 0,4
E-learning: Es facilitarà l'aprenentatge no presencial fonamentat en les TIC. 0,4

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa nota final es compon de diferents paràmetres:


• Avaluació continua amb la resolució de casos (70%).
• Examen final escrit (30%).


En segona, tercera i successives convocatòries: 100% examen

Bibliografia i recursos

ACED, Cristina. Relaciones Públicas 2.0. Cómo gestionar la comunicación corporativa en el entorno digital. Editorial UOC, 2013.

BURGUEÑO, José Manuel. Comunicación institucional para periodistas: manual práctico de comunicación y relaciones públicas. Editorial UOC, 2016.

CAMACHO MARKINA, Idoia. Formación de portavoces: cómo conseguir una comunicación efectiva ante los medios y otros públicos. Formación de portavoces, 2017, p. 1-254.

COSTA, Joan. Comunicación corporativa. Madrid: Ediciones Sociales, 1995.

DUARTE, Nancy. Resonancia: Cómo presentar historias visuales que transformen a tu audiencia. Barcelona: Gestión, 2000, vol. 2012.

ESPARCIA, Antonio Castillo. Lobby y comunicación: el lobbying como estretegia comunicativa. Comunicación Social, 2011.

LAKOFF, George. No pienses en un elefante. Lenguaje y debate político. Editorial complutense, 2007.

LEITH, Sam. ¿ Me hablas a mí?: La retórica desde Aristóteles hasta Obama. Taurus, 2012.

MATILLA SERRANO, Kathy. Conceptos fundamentales en la Planificación Estratégica de las Relaciones Públicas. Conceptos fundamentales en la planificación estratégica de las relaciones públicas, 2012, p. 0-0.

PÉREZ, Lluís Pastor. Retórica exprés: el sistema rápido basado en los clásicos para comunicar con éxito. Editorial UOC, 2010.

SALMON, Christian; ROIG, Miguel. Storytelling: la máquina de fabricar historias y formatear las mentes. Península, 2016.

TASCÓN, Mario; CABRERA, Marga (ed.). Escribir en Internet: guía para los nuevos medios y las redes sociales. Galaxia Gutenberg, 2012.

XIFRA, Jordi; PONSA, Francesc. El marketing de las ideas. Los ‘think tanks’ en España y, 2009.

XIFRA, Jordi. Manual de relaciones públicas e institucionales. Tecnos, 2017.