Universitat Internacional de Catalunya

Professional English for Journalism 2

Professional English for Journalism 2
4
10733
4
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat


Hores convingudes.

Presentació

L'objectiu de Professional English for Journalism II és introduir l'alumne a les tècniques bàsiques de redacció de textos informatius i locució d'informació en anglès. En particular, els estudiants es familiaritzaran amb el llenguatge periodístic en llengua anglesa a l'entorn digital, i, concretament, al món de l'àudio i el format podcast.


En aquesta assignatura revisarem peculiaritats lingüístiques de la llengua anglesa a l'entorn digital, els reptes i oportunitats que aquest suposa per al desenvolupament de la pràctica periodística, i ens centrarem en l'àudio i l'ús del podcast com a eina periodística en diferents àmbits (periodisme informatiu, de recerca, reportatges, etc.).

Requisits previs

No n'hi ha. 

Objectius

 • Ser capaços d'escriure un article de notícies en anglès, de principi a fi, incloent-hi titulars, entradeta i estructura de l'article.
 • Identificar i comprendre els diferents conceptes relacionats amb la redacció de notícies i presentació d'informes.
 • Familiaritzar els alumnes amb qüestions dels mitjans de comunicació moderns que afecten directament els periodistes.
 • Poder dur a terme adequadament una entrevista periodística en anglès, mitjançant l'ús de les fonts òptimes i amb l'atribució adequada.
 • Aprendre a detectar i evitar alguns  dels errors més comuns de traducció, com els "high-frequency calques" i la reproducció literal de les estructures sintàctiques de l'anglès.

Competències

 • 01 CG - Capacitat d'autoavaluació i autoordenació professional
 • 02 CG - Capacitat per aprendre i actuar autònoma i responsablement
 • 03 CG - Capacitat per treballar en equip
 • 15 CE - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 17 CE - Capacitat de produir textos orals i escrits per a projectes periodístics
 • 55 CE - Fer us amb habilitat la terminologia anglesa relacionada amb la professió periodística

Resultats d'aprenentatge

 • Llegiran i entendran bibliografia i literatura de l'àmbit del Periodisme en llengua anglesa.
 • Coneixeran i utilitzaran la terminologia i les estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit dels mitjans de comunicació.
 • Entendran les idees principals en conferències o lliçons magistrals en llengua anglesa.
 • Realitzaran exposicions de forma oral i o escrita en llengua anglesa.
 • Analitzaran i sintetitzaran informació de forma oral i/o escrita.
 • Demostraran capacitats per treballar en equip.
 • Demostraran capacitats per a l'aprenentatge autònom d'una llengua.
 • Demostraran com planificar i organitzar el treball.
 • Demostraran habilitats en les relacions interpersonals.

Continguts

 

 

Topic 1: The digital environment and journalistic tools
Topic 2: The research process
Topic 3: The journalistic radio environment in English
Topic 4: The podcast

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0.8
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 0.6
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.). 0.6
Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 2.0

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula 

 

1. Presentació, anàlisi d'eines digitals (sessió 2) (1 punt)
2. Fitxa tècnica del podcast (sessió 5) (0,5 pts.)
3. Estat de la qüestió sobre la temàtica, informe (sessió 6) (1 pt.)
4. Programació d'una temporada del podcast periodístic (sessió 7) (0,5 pts.)
5. Guió del primer episodi (sessió 9) (1 pt.)
6. Identitat de marca del podcast (sessió 12) (1 pt.)
7. Lliurament del primer episodi (5 pts.)

Bibliografia i recursos

Buzzsprout: https://www.buzzsprout.com/

Podbean : https://www.podbean.com/

Podomatic: https://www.podomatic.com/

Boling, K. S. (2019). True crime podcasting: Journalism, justice or entertainment? Radio Journal:International Studies in Broadcast &Amp; Audio Media, 17(2), 161–178. https://doi.org/10.1386/rjao_00003_1

 

Frary, M. (2017). Power to the podcast: Podcasting is bringing a whole new audience to radio and giving investigative journalism a boost. Plus, our handy guide to making your own podcasts. Index on Censorship, 46(3), 24–27. https://doi.org/10.1177/0306422017730789

 

Huntsberger, M., & Stavitsky, A. (2006). The New “Podagogy”: Incorporating Podcasting into Journalism Education. Journalism &Amp; Mass Communication Educator, 61(4), 397–410. https://doi.org/10.1177/107769580606100405

Journalism and media. Journalism and Media | Special Issue : The Rise of Podcast Journalism. (n.d.). Retrieved January 3, 2023, from https://www.mdpi.com/journal/journalmedia/special_issues/SQK59YH98X 

Lindgren, M. (2021). Intimacy and emotions in podcast journalism: A study of award-winning Australian and British podcasts. Journalism Practice, 1–16. https://doi.org/10.1080/17512786.2021.1943497 

Martínez-Costa, M.-P., Amoedo-Casais, A., & Moreno-Moreno, E. (2022). The value of podcasts to journalism: Analysis of Digital Native Media Brands’ offerings, production and publishing in Spain. El Profesional De La Información, 31(5). https://doi.org/10.3145/epi.2022.sep.03 

Perdomo, G., & Rodrigues-Rouleau, P. (2021). Transparency as metajournalistic performance: The New York Times’ “Caliphate” podcast and new ways to claim journalistic authority. Journalism, 23(11), 2311–2327. https://doi.org/10.1177/1464884921997312 

Spotify (2021). Podcast Delivery Specification. Retrieved January 7, 2023, from https://bit.ly/3iosw0w