Universitat Internacional de Catalunya

Societat i Cultura al Segle XXI

Societat i Cultura al Segle XXI
3
11564
1
Primer trimestre
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: castellà

Presentació

Presentació i Objectius generals

L'assignatura Societat i Cultura al Segle XXI té per objectiu general acostar els futurs gestors culturals a les perspectives teòriques  de les ciències socials respecte a la disciplina de la gestió cultural; s'indaguessin les principals aportacions teòriques tradicionals respecte al concepte de cultura, pràctiques culturals, públics de la cultura, així com els últims abastos de recerca en aquests camps encara molt fructífers; es traçarà el marc teòric de referència per afrontar els problemes de la societat contemporània respecte al desenvolupament del context social, polític i econòmic de la cultura, amb la finalitat de facilitar als alumnes la reflexió, la discussió i la ubicació d'aquests problemes per a la seva comprensió.

Termes d'ús ja comú en la nostra societat com a cultura de massa, postmodernitat, societat de la comunicació, globalització, però també turisme cultural, consum cultural, capital cultural, universos de creació i altres fenòmens que afecten la percepció de la cultura i el desenvolupament del gust estètic en el nostre entorn social configuren el context dins del que es mou la nostra assignatura. Així, es tractarà d'examinar amb atenció aquest context, a llum de diferents autors i diferents perspectives teòriques, amb la finalitat d'ajudar els alumnes a pensar aquests problemes amb honestedat i rigor intel·lectual, aprenent a contextualitzar, a interpretar, fins a dubtar de les diferents aportacions.

Requisits previs

Els mateixos que per el Màster.

Objectius

Aquest curs es divideix en dues parts. La part principal, que conté la major part del curs, ofereix a l'esdutiant una visió general dels elements clau per a la comprensió de la cultura al segle XXI. Aquesta aproximació combinarà el coneixament occidental filosòfic, sociològic i antropològic per tal d'explicar els trets distintius que van formar la cultura i la societat al segle XX. Després, provarem de donar una explicació plausible al desenvolupament que patí durant els 100 anys següents. Esperem dotar l'estudiant del curs amb suficient informació estructurada com per tenir una guia informada del que és la cultura, què significa i com és expressada al segle XXI, sobretot en contrast al que ho ha estat amb anterioritat.

Competències

1. Competències bàsiques

  • Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en el context de la investigació.
  • Tenir capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, encara que sigui incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis. 

 2. Competències generals

  • Actuar de forma responsable, treballant amb qualitat, rigor i eficiència al servei de la societat.
  • Demostrar capacitat d’obertura i flexibilitat atenent la diversitat cultural i social de l’entorn.  

 3. Competència transversal

  • Dissenyar, dirigir, produir i avaluar projectes, programes, estratègies, polítiques o accions culturals en les quals estan implicats perfils variats de professionals, agents i institucions.

 4. Competència específica

  • Actuar com a mediador actiu en processos relacionats amb diversitat cultural, multiculturalitat, globalització i identitat cultural, entre altres. 

Resultats d'aprenentatge

L'estudiant
• Posseeix i compren coneixements que aporten una base o oportunitat de ser original en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en el context de la investigació.
• Té capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, encara que sigui incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
• Actua de forma responsable, treballant amb qualitat, rigor i eficiència al servei de la societat.
• Demostra capacitat d’obertura i flexibilitat atenent la diversitat cultural i social de l’entorn.
• Dissenya, dirigeix, produeix i avalua projectes, programes, estratègies, polítiques o accions culturals en les quals estan implicats perfils variats de professionals, agents i institucions.
• Actua com a mediador actiu en processos relacionats amb diversitat cultural, multiculturalitat, globalització i identitat cultural, entre altres.

Continguts

 PART I.

Persona i identitat; Multiculturalisme; Humanisme; Feminismes.

 

PART II.

Què és (i què no es) cultura?

Cultura i societat. Els processos d'aculturització i socialització 

Breu història dels estudis sobre la cultura.

 

PART III

Reflexions sobre les estructures de l'art del nostre temps.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaPART I

La primera part de l'assignatura es desenvoluparà segons la metodologia de l'aprenantatge basat en projectes. Després d'una breu introducció a l'assignatura, els estudiants formaràn grups de treball estables amb els quals elaboraran un projecte dirigit, tant a les hores de classe com a fora de l'aula, i que presentaràn l'últim dia de classe. També es llirarà una versió escrita del projecte definitiu per tal que sigui evaluat.

 

PART II

 

 

PART III

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula PART I 60% de la nota final del curs

Projecte (per a informació detallada, veure el material de l'apartat del curs corresponent)

 

PART II 20% de la nota final del curs

Treball final

 

PART III 20% de la nota final del curs

Treball final 

Bibliografia i recursos

Si us plau, per a més detall, remeteu-vos a cada lliçó.