Universitat Internacional de Catalunya

Sociologia

Sociologia
6
11719
1
Segon semestre
FB
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


L'alumne haurà de concretar una cita prèviament amb el professor per correu electrònic.

jhernandezs@uic.es

Presentació

L’assignatura de Sociologia pretén dotar l’alumne d’un coneixement global de la societat actual i emfatitzar la importància de la comunicació en els processos de formació de la cultura. L’objectiu de la Sociologia (comprendre la societat) és fonamental en la planificació i l’elaboració dels productes comunicatius. Per això, es pretén presentar la realitat dels estudis sociològics com una font d’informació fonamental i oferir les principals claus per a la comprensió del context social actual. Així mateix, comprendre la societat suposa ser conscient que l’ordre establert que la caracteritza ha estat construït socialment, i que la seva composició dependrà en gran mesura dels agents que participin en l’elaboració dels patrons culturals. L’assignatura pretén fer que el futur professional sigui conscient de la comunicació del seu paper en l’establiment dels elements que componen l’univers simbòlic de les societats.

Requisits previs

No s'estableixen requisits previs

Objectius

Coneixements

 • Conèixer la realitat de la ciència sociològica i els principals paradigmes teòrics.

 • Comprendre el paper de la comunicació en el procés de formació de la cultura i de la societat.

 • Conèixer el context social de l’era postmoderna per a una elaboració òptima dels productes comunicatius.

 • Comprendre la realitat com un producte social fortament marcat per les dinàmiques del poder.

Habilitats i actituds

 • Utilitzar l’argumentació, la crítica i la creativitat en l’elaboració de discursos.

 • Desenvolupar una actitud de respecte cap a la diversitat d’opinions en els debats.

 • Reflexionar sobre la responsabilitat del periodista en la construcció d’un entorn social més just i solidari.

 • Reflexionar sobre la possibilitat/necessitat del canvi social i els espais que permeten les dinàmiques del poder per dur-los a terme.

 

Competències

 • 05 CG - Capacitat de desenvolupar una actitud ètica
 • 06 CG - Capacitat de lectura, anàlisi i síntesi
 • 07 CG - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 08 CG - Capacitat de reflexió i memorització
 • 16 CE - Capacitat per emetre judicis i valoracions crítiques ben argumentades
 • 21 CE - Capacitat per contextualitzar fets històrics així com analitzar críticament la realitat actual.

Resultats d'aprenentatge

 • Identificar les principals tendències socials actuals en els productes comunicatius.

 • Distingir els elements de formació cultural i de socialització en les creacions dels mitjans de comunicació.

 • Distingir les diferents possibilitats d’influència social dels elements comunicatius utilitzats en els treballs realitzats.

 • Conèixer les eines de recerca sociològica per al seu ús en comunicació.

Continguts

Teoria sociològica, orígens, modernitat, perspectives i postmodernitat. Les dinàmiques del poder i els espais de subjectivitat individual i col·lectiva. 


Bloc 1. Introducció a la sociologia en comunicació

Bloc 2. L’origen de la sociologia i els principals paradigmes teòrics

Bloc 3. Principals perspectives sociològiques

Bloc 4. Comprendre la societat del segle xxi: cultura, economia i política en l’era postmoderna

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0.4
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 1.2
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.). 1.0
Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 3.4

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPRIMERA CONVOCATÒRIA

L'avaluació serà continuada. L’assistència i la participació és requerida. Consistirà en dos exàmens amb un valor del 70% de la nota, més la realització d’unes practiques que seran el 30%. Aquestes pràctiques algunes seran fetes a classe i d’altres a casa com exercicis. Cal aprovar les pràctiques i la mitjana de l’examen per aprovar l’assignatura. 

* La normativa ortogràfica de la Facultat s'aplicarà a tots els exàmens i treballs.

** El plagi o còpia en qualsevol activitat avaluable suposarà el suspens automàtic en aquesta activitat.

 

 SEGONA CONVOCATÒRIA  

1. Assistència i participació a l'aula: 15%

2. Pràctiques: 15%

3. Examen final: 60% 

* La normativa ortogràfica de la Facultat s'aplicarà a tots els exàmens i treballs.

** El plagi o còpia en qualsevol activitat avaluable suposarà el suspens automàtic en aquesta activitat.

 

TERCERA CONVOCATÒRIA Y SUCCESIVES

1. Examen Final: 100% 

* La normativa ortogràfica de la Facultat s'aplicarà a tots els exàmens i treballs.

** El plagi o còpia en qualsevol activitat avaluable suposarà el suspens automàtic en aquesta activitat.


Bibliografia i recursos

Althusser, L. (2015). Sobre la reproducción. Madrid: Akal. 

Bauman, Z. (2007). Tiempos líquidos. Vivir en una época de incertidumbre. Barcelona: Tusquets. 

Baudrillard, J. (2008). Cultura y Simulacro. Barcelona: Kairós. 

Beck, U. (2009). La sociedad del riesgo global. Madrid: Siglo XXI. 

Becker, H. (2009). Outsiders: Hacia una sociología de la desviación. Madrid: Siglo XXI. 

Berger, P. L., y Luckmann, T. (2003). La construcción social de la realidad. Buenos Aires. Amorrortu. 

Blumer, H. (1982). El Interaccionismo simbólico, perspectiva y método. Barcelona: Hora D.L. 

Durkheim, E, (1982). La División del trabajo social. Madrid: Akal. 

Foucault, M. (2009). Vigilar y castigar. Madrid: Siglo XXI.

Guattari, F. y Rolnik, S. (2006). Micropolítica. Cartografías del deseo. Madrid: Traficantes de sueños. 

Hardt, M. y Negri, T. (2005). Imperio. Barcelona: Paidós. 

Illouz, E. (2007). Intimidades congeladas. Las emociones en el capitalismo. Madrid: Katz. 

Lipovetsky, G. (2010). La era del vacío. Barcelona: Anagrama.  

Noelle-Neumann, E. (1995). La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social. Barcelona: Paidós 

Ritzer, G. (1993). Teoría sociológica contemporánea. México: McGrawn Hill. 

Stavrakakis, Y. (2007). Lacan y lo político. Buenos Aires: Prometeo Libros. 

Weber, M. (2016). La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Madrid: Alianza Editorial