Universitat Internacional de Catalunya

Tàctiques de Negociació

Tàctiques de Negociació
2
11932
4
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,

Professorat


Per a qualsevol qüestió la Professora Tiziana Di Ciommo estarà a la disposició dels alumnes. S'aconsella sol·licitar cita prèvia dirigint un e-mail a la següent adreça de correu electrònic: tdiciommo@uic.es.

Presentació

L'assignatura de Negotiation Skills s'impartirà als alumnes de la UIC en Espanyol o Anglès, i en la mateixa s'explicaran dels continguts, arguments i procediments que s'hauran de tenir en compte en una negociació.

Requisits previs

No es requereixen

Objectius

Les finalitats de l'assignatura són les següents: (i) obligar als estudiants a llegir i escriure en anglès jurídic; i (ii) analitzar formes i continguts de les negociacions de conformitat amb la legislació vigent a Espanya però al mateix temps analitzant tècniques de negociació aplicades als EEUU.

Competències

  • 05 - Ser capaç de desenvolupar habilitats per treballar en equip
  • 24 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions utilitzant la informació rellevant, aplicant els mètodes adequats i situant el problema dins del conjunt de l'ordenament jurídic
  • 27 - Manejar amb habilitat la terminologia i les estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit del Dret
  • 28 - Ser capaç de llegir i entendre bibliografia i literatura jurídica en llengua anglesa

Resultats d'aprenentatge

1. Bases de la bona oratòria i de la negociació; bases per una correcta utilització de la documentació en el món del Dret (Basics for good speaking and negotiation; basics on using documentation correctly in the world of law).  

2. Haurà adquirit habilitats per al treball en equip.  

Continguts

Tipus de negociació.

Quatre conceptes claus de la negociació.

Preparació d'una negociació.

Tàctiques per negociar.

FAQ (anàlisi de les preguntes més freqüents).

Barreres per aconseguir un acord.

Errors mentals que cal evitar.

La importància de les relacions en una negociació.

Negociació per compte de terceres persones.

Les habilitats d'un bon negociador.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Activitats a l'aula per al seguiment dels alumnes (individuals i en grup)
05 24
Estudi i treball independent de l'alumne
27 28
Presentació a l'aula dels conceptes i l'aplicació pràctica que tenen
27

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula
La nota final de l'assignatura serà el resultat d'una mitjana ponderada entre la nota de l'examen final i la nota de l'avaluació continuada:

 

(i) Avaluació continuada: els alumnes hauran de lliurar les pràctiques publicades a l’intranet de la pàgina web de la Universitat. Les pràctiques s'hauran de preparar a casa i es discutiran després a classe. Cada alumne haurà de lliurar les pràctiques per escrit. L'avaluació continuada representarà el 60% de la nota final. No obstant això, si un alumne no lliurés dos o més pràctiques haurà suspès automàticament. l'assignatura.

(ii) L'examen final consistirà en un examen, basat en el llibre titulat "Negociació", publicat per Harvard Business School (EUA) en 2003. Aquest examen final suposarà el 40% de la nota final.

 

 

Aquest sistema d’avaluació es mantindrà en segona convocatòria

 

 

 

Bibliografia i recursos

Per a l'estudi d'aquesta assignatura s'aconsella el manual titulat "“Negotiation”, publicat per l'Harvard Business School (EUA) en 2003, disponible a la biblioteca de la Universitat.
També es recomanen els següents manuals:

 

(i) The Essentials of Negotiation, Harvard Business School Press (EUA), 2005. Est és un llibre per ampliar els coneixements en la matèria (també es troba a la biblioteca de la Universitat).

(ii) POWELL, Marcos, International Negotiations, Cambridge Business Skills, UK, 2012.