Universitat Internacional de Catalunya

Programació Televisiva

Programació Televisiva
3
12026
3
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat


Cita prèvia amb el professor

frobert@uic.es

Presentació

L'assignatura preten donar les eines per al coneixement del mesuratge d'audiències com a element fonamental per l'estudi del mercat audiovisual: tant des de l'àmbit dels mitjans tradicionals com després de la disrupció digital. 

Requisits previs

No són necessaris requisits previs.

Objectius

L'alumne acabarà entenent com funcionen els mecanismes de mesura del sector audiovisual i les seves aplicancions tant en el mercat primari com en el mercat secundari. Al llarg del curs s'anirà avaluant la praxi programàtica que genera aquest anàlisi de les audiències i la nova dimensió que suposa la disrupció digital en aquest àmbit.

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 09 - Capacitat per objectivar i quantificar i interpretar (dades, estadístiques…)
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 15 - Coneixement i domini de l'expressió corporal i la tècnica de locució
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 18 - Capacitat i desenvolupament de cultura general i interès pels esdeveniments socials
 • 20 - Coneixement i domini bibliogràfic mediàtic
 • 21 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 24 - Capacitat de planificació i organització de projectes a curt i llarg termini
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 27 - Capacitat d'adaptació als diferents públics i mercats audiovisuals
 • 28 - Coneixement i domini dels principals conceptes econòmics
 • 35 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els productes de la indústria audiovisual
 • 37 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament l'estructura orgànica de la comunicació global
 • 38 - Capacitat per entendre i aplicar l'estructura del sistema audiovisual
 • 41 - Capacitat de coneixement i funcionament dels diferents elements agents del sector audiovisual
 • 44 - Capacitat per adaptar-se als nous formats audiovisuals
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Obtindran els coneixements necessaris per treballar en una empresa de comunicació, entenent els condicionants que suposen en la presa de decisions editorials les dinàmiques del mercat i les seves exigències econòmico-empresarials.
 2. Sabran gestionar i interpretar estudis de viabilitat de projectes comunicatius. Alhora hauran adquirit com un dels punts bàsics de la seva perspectiva professional el coneixement i atenció de les audiències.

Continguts

   

Mòdul I:  Anàlisi d’audiències i programació (TV I Digital):

 • Metodologies per a la mesura i anàlisi d'audiències
 • Anàlisi d’audiències de televisió
 • Estratègies de programació televisiva
 • Audiències digitals: sistemes de mesura, anàlisi i optimització
 • Audiències socials
 • Audiències cross-mèdia
 • Mesura i anàlisi de continguts audiovisuals

Mòdul II: Audiències de ràdio i programació:

 • EGM Radio XXI. Característiques tècniques. 
 • La tasca de programació en ràdio: decisions qualitatives, eines quantitatives
 • Models de programació tradicionals: formats de ràdio generalista i ràdio temàtica. 
 • Visió general de l'evolució del mercat de les audiències segons formats
 • Caracterització del mercat estatal i el mercat català.
 • Disrupció digital. Noves plataformes, noves audiències
 • El futur de la programació en ràdio

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVACRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats.
0.4
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.
0.9
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts.
0.8
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc.
0.2
E-learning: Es facilitarà l'aprenentatge no presencial fonamentat en les TIC.
0.2
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.).
0.6

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes diferents activitats d'aprenentatge estan plantejades amb la finalitat d'assolir els objectius i les competències exposades amb anterioritat. Amb l'objecte d'avaluar la seva consecució, s'estableixen els següents criteris:

 • Examen sobre els continguts teòrics i bibliografia (50% de la nota final)
 • Activitats pràctiques (50% de la nota final)

Cal aprovar les dues parts per fer la mitjana. 

El plantejament de les activitats docents fa que la presencialitat sigui obligatòria. Cal un 80 % d'assistència per aprovar l'assignatura.

Quant a la segona convocatòria, de la mateixa manera regeix el percentatge del 50% pràctiques i 50% examen. S'assignaran noves pràctiques equivalents a la càrrega docent del 50 % del curs. 

En funció de la normativa de la facultat, l'avaluació tindrà sempre una part de revisió ortogràfica. Caldrà aprovar aquest nivell per poder passar l'examen o la pràctica corresponent.

Bibliografia i recursos

Bonet, M., & Sellas, T. (2019). Del flujo al stock: el programador radiofónico ante la gestión del catálogo digital. Profesional De La información, 28(1). https://doi.org/10.3145/epi.2019.ene.09

Espinosa-Mirabet, Sílvia; Gutiérrez, Maria; Martí-Martí, Josep-Maria (2021). “RAC 1: Análisis de un caso de
éxito de emisora de radio”. Profesional de la información, v. 30, n. 3, e300303. https://doi.org/10.3145/epi.2021.may.03

Gallardo-Camacho, J., & Pulido Núñez, F. (2022). Radiophonic Genres with the Most Audience in Spain: From Waves to Podcast. TECHNO REVIEW. International Technology, Science and Society Review /Revista Internacional De Tecnología, Ciencia Y Sociedad, 11(1), 69–87. https://doi.org/10.37467/gkarevtechno.v11.3075

Martí Martí, Josep Maria (2017). 51 ideas para hacer buena radio. Editorial UOC: Barcelona.

Martínez-Costa, María PIlar; Moreno Moreno, Elsa (coords.) (2004). Programación radiofónica. Arte y técnica del diálogo entre la radio y su audiencia. Ariel: Barcelona.

Moreno Moreno, Elsa (2005). "Las “radios” y los modelos de programación radiofónica". Comunicación y sociedad. Vol. XVIII. n.1 (pp. 61-111). Universidad de Guadalajara: Guadalajara.

Norberg, Eric G. (1998). Programación radiofónica: estrategias y técitcas. Instituto Oficial de Radio y Televisión: Madrid.

 

 

Material didàctic