Universitat Internacional de Catalunya

Producció d'informatius

Producció d'informatius
4
12032
3
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


jgrima@uic.es

Presentació

La producción es un elemento esencial dentro del funcionamiento de cualquier empresa de televisión o productora audiovisual. El/La productor/a de televisión es la persona responsable de organizar los medios humanos y técnicos necesarios para la elaboración de un determinado producto audiovisual, integrando a un equipo de profesionales y gestionando diversos recursos técnicos y artísticos. Por ello, es fundamental que tenga los conocimientos necesarios sobre todos los medios a emplear y, en consecuencia, pueda elaborar y administrar correctamente el correspondiente presupuesto, de acuerdo con los recursos disponibles y los objetivos planteados. Durante el desarrollo de la asignatura estudiaremos los diferentes aspectos de la producción de televisión, los recursos humanos y técnicos necesarios para la realización de un programa informativo y la forma de elaborar un presupuesto.

Requisits previs

Sin requisitos previos.

Objectius

El alumno deberá adquirir los conocimientos básicos necesarios sobre cómo funciona una empresa de televisión, particularmente en lo que se refiere a la producción de programas. A partir de la información recibida sobre los medios técnicos y humanos que intervienen en una producción de televisión, los alumnos deberán ser capaces de establecer un plan de trabajo y crear un presupuesto para la producción de un programa informativo, reconociendo las diferentes partidas presupuestarias relacionadas con la producción de tal programa y optimizando los recursos a emplear.

Competències/Resultats d’aprenentatge de la titulació

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 09 - Capacitat per objectivar i quantificar i interpretar (dades, estadístiques…)
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 14 - Coneixement i domini de la retòrica i oratòria per comunicar idees pròpies
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 24 - Capacitat de planificació i organització de projectes a curt i llarg termini
 • 27 - Capacitat d'adaptació als diferents públics i mercats audiovisuals
 • 28 - Coneixement i domini dels principals conceptes econòmics
 • 29 - Capacitat de pressupostar projectes de diferents magnituds
 • 30 - Capacitat d'estudi de la viabilitat d'un producte audiovisual
 • 31 - Capacitat de comprendre els sistemes de finançament dels grups i empreses de comunicació
 • 32 - Capacitat d'afrontar projectes audiovisuals i cinematogràfics en totes les seves fases (preproducció, rodatge, postproducció, distribució)
 • 33 - Capacitat per crear i dirigir
 • 34 - Capacitat per conèixer i respectar els diferents rols de l'equip artístic i tècnic
 • 35 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els productes de la indústria audiovisual
 • 36 - Capacitat per crear, dirigir i gestionar empreses audiovisuals
 • 37 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament l'estructura orgànica de la comunicació global
 • 38 - Capacitat per entendre i aplicar l'estructura del sistema audiovisual
 • 39 - Capacitat per entendre i aplicar la dimensió legal d'un producte audiovisual
 • 40 - Capacitat per defensar i respectar l'autoria i propietat intel•lectual
 • 41 - Capacitat de coneixement i funcionament dels diferents elements agents del sector audiovisual
 • 42 - Capacitat de distingir, analitzar, i dominar els diferents gèneres i formats televisius, cinematogràfics, i radiofònics
 • 43 - Capacitat per crear guions cinematogràfics, televisius i radiofònics segons les exigències del gènere
 • 44 - Capacitat per adaptar-se als nous formats audiovisuals
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 51 - Coneixement i domini del funcionament de la Comunicació Corporativa i Institucional
 • 52 - Capacitat d'aplicar els coneixements i tècniques audiovisuals amb finalitats comercials en qualsevol de les seves formes
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Continguts

INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN TELEVISIVA

Orientación de la asignatura

Conceptos básicos de la producción televisiva

 

EL CONSUMO DE LA TELEVISIÓN EN LA ACTUALIDAD

Evolución del consumo de la televisión

Los nuevos operadores

Influencia de la forma de consumo en la producción de contenidos

 

LA TECNOLOGÍA COMO FACTOR DE CAMBIO

Televisión lineal vs. Televisión no-lineal

Influencia de la tecnología en la producción de contenidos

 

GÉNEROS Y FORMATOS TELEVISIVOS

Programas informativos

Programas de entretenimiento

 

¿QUÉ PRODUCIMOS?

Programas en Plató

Programas en Exteriores

Programas en Directo

Programas Grabados

 

¿CÓMO PRODUCIMOS?

Con una Cámara

Producción Multicámara

Unidades Móviles y sus tipos

 

¿CÓMO DISTRIBUIMOS?

Fibra

Satélite

Enlaces Móviles

4G

 

¿QUIÉN PRODUCE?

Producción propia

Producción ajena

Coproducción

 

ELEMENTOS DE LA PRODUCCIÓN

El guion o la escaleta

Los Medios Humanos

Los Medios Técnicos

 

DESGLOSE Y PLAN DE TRABAJO

El tiempo, un factor esencial

 

FASES DE LA PRODUCCIÓN

Localización

Preproducción

Producción

Postproducción

 

EL ELEMENTO CLAVE: SÍ, EL PRESUPUESTO

Partidas presupuestarias

Componentes Administrativos y Legales de la Producción

 

EMISIÓN DEL PRODUCTO TELEVISIVO

La parrilla de programación

 

COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO TELEVISIVO

Medición de audiencias

El mercado internacional

 

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA
Aprenentatge entre iguals: Amb aquesta activitat es pretén que els alumnes guanyin capacitat d'anàlisi i capacitat crítica Una manera d'aconseguir-ho és corregir exercicis, productes, etc. dels seus propis companys. Cada estudiant obtindrà una doble avaluació: com a receptor i com a transmissor de coneixement crític. Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. E-learning: Es facilitarà l'aprenentatge no presencial fonamentat en les TIC. Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.).

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa evaluación de la asignatura será continuada. Se hará un seguimiento y valoración de cada uno de los alumnos basado en criterios de asistencia, actitud, participación en clase, trabajo en equipo, cumplimiento de plazos, etc.

 

Se realizarán las siguientes pruebas de evaluación:

 

 • Tras el primer mes, se propondrá un cuestionario a realizar presencialmente sobre los conceptos trabajados en clase. Las respuestas deberán corresponderse con lo impartido en el aula. La puntuación obtenida significará un 10% del total de la nota.
 • Tras el segundo mes, se realizará un trabajo en grupo sobre lo aprendido hasta el momento. La puntuación obtenida significará un 10% del total de la nota. Se valorará la capacidad de trabajo en equipo, el cumplimiento de los objetivos y plazos establecidos en el trabajo y la adecuación del resultado a los criterios estudiados.
 • Tras el tercer mes, los alumnos deberán realizar un trabajo breve individual sobre uno de los temas desarrollados en clase. La puntuación obtenida significará un 20% del total de la nota. Se valorará la correcta aplicación de los criterios aprendidos sobre la producción en cuestión.
 • Al final del cuatrimestre se realizará de forma presencial un trabajo práctico individual sobre el global de la asignatura, con la elaboración de un presupuesto. La puntuación obtenida significará un 60% del total de la nota. Para poder realizar este trabajo será imprescindible haber realizado y presentado en plazo los 3 trabajos anteriores.

Bibliografia i recursos

Elena Medina de la Viña, Julio Moreno Díaz. “La Producción En Televisión: Contexto, Herramientas y Proceso.” OMM PRESS (3ª ed. ampl.), 2018

 Elena Neira. “La Otra Pantalla: Redes Sociales. Móviles y La Nueva Televisión.” UOC (Universitat Oberta de Catalunya), 2019 

Gerald Millerson. “Realización y Producción de Televisión.” OMEGA, 2008 

Rafael Díaz Arias. “La Información Periodística en Televisión.” SÍNTESIS, 2017 

Carles Marín. “Reporterismo de Televisión: Guía de Buenas Prácticas del Reportero Audiovisual.” GEDISA, 2017