Universitat Internacional de Catalunya

Disseny i Fotografia

Disseny i Fotografia
4
12048
2
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat


FOTOGRAFIA

L'horari d'atenció personal es posarà a la disposició de l'alumne la primera setmana de classe. Es recomana enviar prèviament un email a la professora Rebeca Pardo (rpardo@uic.es) per a acordar la disponibilitat en aquest o altres horaris extres.DISSENY

L'horari d'atenció personal es posarà a la disposició de l'alumne la primera setmana de classe. Es recomana parlar personalment amb el professor per a acordar la disponibilitat d'aquest o altres horaris extres.

Presentació

FOTOGRAFIA

2 crèdits ECTS que s'imparteixen en el segon semestre del segon curs del grau de Comunicació Audiovisual, juntament amb altres 2 crèdits ECTS de l'assignatura de disseny.


La finalitat d'aquesta part de l'assignatura és fer una breu aproximació a la fotografia històrica, teòric-tècnica i pràctica.

La fotografia és un mitjà de comunicació visual amb una gran rellevància en el nostre context que és important conèixer i dominar, sobretot en els vessants tècnica i compositiva, per a poder controlar com representem fotogràficament el que ens envolta.

Es realitzarà una breu introducció a la història de la fotografia i els autors més rellevants, des dels pioners del segle XIX fins als més actuals per a tenir una visió de l'evolució del mitjà.

En la part tècnica es treballaran nocions bàsiques com són sensibilitat, obturador i diafragma, que ens poden ajudar a millorar les nostres imatges, sobretot en llocs o moments d'il·luminació complicats.

Es faran treballs tant d'habilitat tècnica com creativa, per a poder en pràctica els coneixements adquirits durant el curs. Neteja  

DISSENY

Disseny és una assignatura que s'imparteix en el segon semestre del segon curs del grau en Comunicació Audiovisual i comparteix un total de 4 crèdits  ECTS  amb l'assignatura de Fotografia.

El Disseny posseeix un instrumental operatiu autònom que li permet explicar-se, construir-se, donar raó de la seva pròpia existència. No cal caure en el comú equivoco de confondre mitjans amb finalitats, això és, identificar el Disseny amb l'objecte dissenyat.

El disseny no és el producte final, sinó el procés que el precedeix i origina. El disseny és, doncs, el projecte. La metodologia i les fases desenvolupades en el seu procés constitueixen la personalitat de la disciplina.

Solucionar problemes de disseny implica conèixer les fases del projecte: analitzar, reflexionar, sintetitzar i conèixer les seves eines de doble caràcter: conceptual i tècnic.
Aquesta activitat de projecte, que integra factors Funcionals, Culturals (estètics), Tecnològics i Econòmics, és una de les components bàsiques de les estratègies mediàtiques de la comunicació audiovisual.

L'assignatura de Disseny pretén ensinistrar a l'alumne en dos vessants. Una, la que desenvolupi les capacitats d'expressar gràficament les seves idees, i una altra, que sigui capaç d'exposar-les al món exterior de manera adequada i controlada.

Requisits previs

FOTOGRAFIA

No són necessaris requisits previs.

 

DISSENY

No són necessaris requisits previs.

Objectius


FOTOGRAFIA

 • Introducció a la representació fotogràfica com a mitjà tècnic, informatiu i creatiu.
 • Comprensió de les diferències entre el context analògic i el digital.
 • Comprensió teòrica de l'evolució del mitjà fotogràfic i de les nocions tècniques bàsiques que intervenen en el procés fotogràfic.
 • Adquisició, optimització o millora de les habilitats mecàniques, creatives i tecnològiques que intervenen en el procés fotogràfic.
 • Desenvolupament de les aptituds crítiques i d'anàlisis de les imatges.
 • Adquisició de la capacitat de diferenciar la mera edició de la manipulació, així com els seus límits en els diferents àmbits de la fotografia.
 • Coneixement dels elements compositius d'una imatge i la seva influència en el significat d'aquesta.

 

DISSENY

Desenvolupar la capacitat d'observació, anàlisi i síntesi.

Donar a conèixer les eines metodològiques i les tècniques per a la creación de continguts gràfics en un entorn multimèdia.

Conoèixer la funcionalitat del disseny, efectivitat versus creativitat.

Adaptació de la imatge al mitjà audiovisual: creació, maquetació i retoc digital.

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 09 - Capacitat per objectivar i quantificar i interpretar (dades, estadístiques…)
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 20 - Coneixement i domini bibliogràfic mediàtic
 • 21 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 33 - Capacitat per crear i dirigir
 • 36 - Capacitat per crear, dirigir i gestionar empreses audiovisuals
 • 37 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament l'estructura orgànica de la comunicació global
 • 40 - Capacitat per defensar i respectar l'autoria i propietat intel•lectual
 • 41 - Capacitat de coneixement i funcionament dels diferents elements agents del sector audiovisual
 • 44 - Capacitat per adaptar-se als nous formats audiovisuals
 • 46 - Capacitat per dominar els recursos de la imatge (fotografia, il·luminació…) i el so
 • 47 - Capacitat de conèixer i executar eines de retoc digital, efectes especials, disseny i grafisme en postproducció
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge


FOTOGRAFIA

Els alumnes, després de cursar l'assignatura podran demostrar els següents resultats d'aprenentatge:

 • Coneixement sobre l'evolució de la fotografia i els autors més rellevants.
 • Dominar les tècniques bàsiques de la fotografia.
 • Tindran criteri suficient com per a poder participar en processos de comunicació o de creació amb fotografies.
 • Domini de la representació i la narrativa visual.
 • Hauran adquirit els coneixements suficients sobre ètica i límits de l'edició fotogràfica, sent capaces de diferenciar què es pot fer i què no, tant en les fases de producció com de postproducció fotogràfica.
 

DISSENY

Els alumnes, després de cursar la signatura, podran demostrar els següents resultats d'aprenentatge:

• Posseiran criteris estètics i funcionals per a optimitzar la presentació formal de productes comunicatius.

• Dominaran les tècniques d'infografia i tindran criteri suficient per a poder exercir de responsable d'infografia d'un mitjà de comunicació.

• Produiran produccions dedicades a l'oci i entreteniment.

• Gestionaran la comunicació d'institucions, organismes i empreses.

• Dominaran els llenguatges verbals i no verbals, especialment aquells el domini dels quals resulta imprescindible enfront d'un auditori i un públic.

• Distingiran diferents formats en funció dels dispositius existents.

Continguts

FOTOGRAFIA

1. Introducció a la història de la fotografia i autors més rellevants.

2. Equips i tècnica fotogràfica: sensibilitat, obturació i diafragma.

3. Composició i gèneres fotogràfics

5. El reportatge: com contar una història.

6. L'edició fotogràfica i tractament digital de la imatge.  

 

DISSENY

El programa teòric-pràctic de l'assignatura està compost pels següents continguts:

Llenguatge visual: Nivells de representació, semiòtica. Fonaments compositius. La Gestalt.

La Forma Gràfica: Elements bàsics de la forma,  tècniques de comunicació visual. Forma i missatge.

Retòrica visual.

El procés creatiu i la infografia.

Tècniques d'animació. Motion Graphics.

Adobe Photoshop i Adobe AfterEffects.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula
FOTOGRAFIA

 • 30% classes magistrals de continguts teòrics 
 • 40% workshop pràctic: exercicis individuals de cambra i postproducció (cada estudiant treballarà en el seu dossier de pràctiques i en el seu projecte final).
 • 20% Seminari teoricopràctic sobre composició, límits ètics de la representació fotogràfica i realització de projecte 
 • 10% Seguiment personal i tutories grupals 


Les dades numèriques són aproximades, atès que el curs és molt pràctic i s'adaptarà en la mesura que sigui possible al seguiment dels estudiants.

 

DISSENY

Els continguts es treballaran mitjançant diverses activitats que requereixen avaluació continuada. Les activitats combinen reflexió i anàlisi de la matèria amb entrenament tècnic i desenvolupament creatiu en la pràctica. Les activitats tindran la següent distribució:

2 classes magistrals en les quals es treballaran els continguts teòrics. En elles s'utilitzaran exemples visuals i audiovisuals en formats multimèdia.

4 hores de focused praxis en les quals es realitzaran exercicis per a aprendre la teoria a través de la pràctica.

6 hores de labs en els quals es combina la teoria i la pràctica. Els labs culminaran en un producte professional.

6 hores de taller, espai eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències que condueixen a l'experimentació i al domini de les eines tècniques.


2 hores de coaching, seguiment personal de cada alumne per a optimitzar la matèria i detectar les necessitats dels estudiants. La primera trobada tindrà lloc després del bloc de classes teòriques. La segona trobada tindrà lloc abans del lliurament del projecte final.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaFOTOGRAFIA

L'avaluació de l'assignatura tindrà en compte els treballs presentats durant el curs, incloent proves que poden realitzar-se en classe, i un projecte final:

- 40% Dossier de pràctiques

- 30% Altres treballs o proves presentats durant el curs

- 30% Projecte final

 

DISSENY


El tipus d'avaluació serà continuada. Els alumnes hauran de lliurar diversos projectes de manera periòdica i acordada.
La tipologia de projectes a desenvolupar durant el semestre tindrà en compte les diferents sub-especialitats de la disciplina.

S'abordaran projectes de curta i llarga durada en paral·lel per agilitzar la capacitat organitzativa per part de l'alumne i d'aquesta manera aproximar-se a un entorn de treball professional.

Projectes de llarga durada: que posen èmfasi en l'esforç analític, organitzatiu, en la precisió, el grau de coherència i el rigor en l'ús de les tècniques.

Els objectes d'avaluació dels projectes de llarga durada seran els treballs i exercicis realitzats en classe, en conseqüència, no s'acceptessin treballs que, com a mínim, no s'hagin plantejat en classe, ni s'avaluarà a cap alumne que no hagi lliurat puntualment tots els seus treballs en les successives fases de cada projecte.

Projectes de curta durada: que posen l'èmfasi en l'esforç sintètic; exercicis que exigeixen respostes gràfiques ràpides i concretes, ús coherent de les tècniques i els materials, en funció dels paràmetres que es determinin. 

Tampoc s'acceptaran treballs que es lliurin més tard del dia i hora convinguts, sinó és per una causa greu i justificada.

Cal assenyalar, (si bé és de sentit comú....) que el mer lliurament de tots els treballs (els de curta i els de llarga durada) només atorga a l'alumne el dret a ser avaluat, però en cap moment suposa un aprovat incondicional.

Bibliografia i recursos

FOTOGRAFIA

BARTHES, R. (1990) La cámara lúcida, Barcelona: Paidós.

RODRÍGUEZ, Hugo (2005) Imagen digital. Conceptos básicos. Barcelona: Marcombo.

EVENING, M. (2020) Adobe Photoshop 2020 for Photographers. Routledge

Gisèle Freund (2017) La fotografía como documento social. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

LANGFORD, M. (2003) Fotografía Básica. Barcelona: Omega.

MELLADO, J.M. (2017) Los fundamentos de la fotografía. Fotografía de Alta Calidad: Adobe CC 2017. Grupo Anaya Publicaciones Generales

MOMEÑE, E. (2009) La visión fotográfica. Curso de fotografía para jóvenes fotógrafos. Madrid: Eduardo Momeñe.

NEWHALL, B. (1983) Historia de la Fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.

SONTAG, S. (2018) Sobre la fotografía. Debolsillo.

Sougez, Marie-Loup (2011) Historia de la fotografía. Cátedra.

WESTON, C. (2009) La exposición digital. Barcelona: BLUME (Naturart)

 

 

DISEÑO

ACASO, María: El lenguaje Visual (Paidós, 2009)

ADOBE PRESS: After Effects CS5 (Anaya Multimedia, 2011) 

BARROSO Gracía, Jaime; Realización de los géneros Televisivos (Editorial Síntesis, 2002)

BERGSTRÖM, Bo: Tengo algo en el ojo (PromoPress, 2009)

BROCKMANN, Josef Müller: Historia de la comunicación visual (Gustavo Gili, 2005) 

CHION, Michel: La audiovisión: Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido (Ediciones Paidós, 1998)

COSTA, Joan: Identidad televisiva en 4D (Grupo editorial Design, 2005)

DONDIS, D.A.: La sintaxis de la imagen (Gustavo Gili, 2010)

GLASER, Milton: Milton Glaser Graphic design (Penguin Books, 1983)

HARRIS, Ambrose: Fundamentos de la tipografía (Parramón, 2007)

HERVÁS Ivars, Christian: El diseño gráfico en Televisión: Técnica, lenguaje y arte (Cátedra, 2002)

MEGGS, Philip B.: Historia del Diseño Grafico (Editorial RM, 2009)

OTTO & OLAF: Color y Percepción (Index Book, 2008)

RAFOLS, Rafael: Diseño Audiovisual (Gustavo Gili, 2006)

WIGAN, Mark: Imágenes en secuencia (Gustavo Gili, 2008)

WOOLMAN, Matt: Tipos en movimiento (Index Books,S.L., 2000)