Universitat Internacional de Catalunya

Bases de l'adhesió

Bases de l'adhesió
1
12700
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat

Presentació

L’adhesió dental és de vital importància en l’odontologia restauradora actual. L’odontologia adhesiva és més conservadora i és la base de l’odontologia restauradora contemporània. Els coneixements de l'adhesió són fonamentals en la formació de l'odontòleg en general i de l'especialista en pròtesis i estètica en particular.

Requisits previs

Tenir la Llicenciatura o el Grau d’Odontologia i estar cursant el Màster oficial en Odontologia Restauradora i Estètica.

Objectius

 1. Conèixer les bases clàssiques de l’adhesió.
 2. Conèixer l’adhesió a esmalt. Com realitzar adhesió als diferents tipus d’esmalts que ens podem trobar.
 3. Conèixer l’adhesió a dentina. Saber definir capa híbrida, tags de resina, residu dentinal.
 4. Conèixer els diferents tests que tenim al laboratori per testar els adhesius.
 5. Saber els diferents components que podem trobar en un adhesiu dentinal.
 6. Conèixer les característiques d’un adhesiu de gravat i rentat.
 7. Conèixer les característiques d’un adhesiu autogravant.
 8. Conèixer els diferents tractaments de superfície per millorar l’adhesió.
 9. Conèixer què són les metal·loproteïnases i com evitar-les.
 10. Conèixer les adhesions a diferents substrats (porcellana, metall, compòsit, zirconi).

Competències

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • CE1 - Dur a terme una anàlisi correcta i un diagnòstic extraoral, i destacar els aspectes estètics i funcionals de les dents i les parts toves del terç inferior de la cara així com l’anàlisi i els diagnòstics clínics i de laboratori, mitjançant encerats diagnòstics i terapèutics sobre models, per aconseguir rehabilitar-ne l’oclusió dental en equilibri funcional i estètic tenint en compte factors multidisciplinaris de l’aparell mastegador.
 • CE10 - Obtenir l’habilitat d’aplicar el mètode científic, i aplicar els coneixements adquirits en la resolució de problemes en un àmbit científic. Aprendre a desenvolupar projectes de recerca tant in vitro com in vivo, dins del camp de la mecànica, de la biologia i de la microbiologia aplicada a l’odontologia protètica, restauradora i la implantopròtesi.
 • CE11 - Tenir autonomia en el desenvolupament i l’aplicació de les noves tecnologies en odontologia restauradora estètica i en la recerca de nova informació científica, i adquirir l’habilitat d’avaluar i fer els projectes de recerca i desenvolupament que ofereix la indústria de manera ètica, i gestionar els recursos econòmics i humans, així com conèixer les bases estratègiques per a la transferència de nous coneixements a la indústria.
 • CE2 - Ser capaç d’exercir com a professional clínic i/o investigador en el camp de l’odontologia restauradora estètica, i actuar com un veritable especialista o expert en la matèria; i saber diagnosticar, tractar, prevenir i investigar els trastorns orals i estar al dia en els avenços diagnòstics i terapèutics que vagin sorgint en el transcurs de la vida professional.
 • CE4 - Adquirir l’habilitat de fer les preparacions orals sobre mucoses, sobre dents i sobre implants dentals, per confeccionar pròtesis estomatològiques en pacients que presenten trastorns orals avançats i multidisciplinaris; així com identificar i dur a terme els procediments i les diverses comprovacions dels components protètics durant tot el procés de confecció.
 • CE5 - Ser capaç de fer presentacions públiques sobre casos clínics propis basats en la literatura científica, i fer servir correctament la terminologia científica relacionada amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica.
 • CE6 - Adquirir els criteris científics per escollir el tipus de material amb el qual estigui confeccionada la pròtesi estomatològica per instal·lar en el pacient, així com saber actualitzar constantment els coneixements en biomaterials dentals usats en l’àmbit de l’odontologia restauradora estètica, i conèixer-ne la manipulació, les propietats, les indicacions, les biocompatibilitats, la toxicitat i l’impacte ambiental.
 • CE7 - Ser capaç de buscar, organitzar i analitzar, amb esperit crític, utilitzant fonts d’informació biomèdica, la literatura científica sobre temes relacionats amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica, per poder seguir el seu procés de formació continuada de forma autodirigida i autònoma.
 • CE8 - Saber aplicar els fonaments epistemològics, eticodeontològics, legislatius i humanitaris en l’exercici de la recerca i la divulgació de les dades científiques en l’àmbit de l’odontologia restauradora estètica.
 • CE9 - Reconèixer i interpretar les imatges i les tècniques diagnòstiques especialitzades que tinguin rellevància en la investigació, així com saber aplicar les eines bioinformàtiques i les noves tecnologies en el camp de l’odontologia protètica, restauradora i la implantopròtesi.
 • CG2 - Tenir autonomia per fer les anamnesis i les exploracions orals als pacients amb patologies que poden tenir caràcter avançat o multidisciplinari; i emplenar la història clínica i el curs clínic amb llenguatge i terminologia científica adequada a un professional de l’odontologia restauradora estètica.
 • CG4 - Saber aplicar els protocols d’ús dels aparells del laboratori-taller dental fins a arribar a fer els procediments necessaris que ajudin en la confecció de la rehabilitació oral o dels tractaments propis d’un odontòleg restaurador.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aprendre les bases clàssiques de l’adhesió.
 2. Conèixer l’adhesió a esmalt. Com realitzar adhesió als diferents tipus d’esmalts que ens podem trobar.
 3. Conèixer les bases d’adhesió a dentina i saber definir capa híbrida, tags de resina, residu dentinal.
 4. Saber els diferents tests que tenim al laboratori per testar els adhesius.
 5. Aprendre els diferents components que podem trobar en un adhesiu dentinal.
 6. Conèixer les característiques d’un adhesiu de gravat i rentat.
 7. Saber les característiques d’un adhesiu autogravant.
 8. Aprendre els diferents tractaments de superfície per millorar l’adhesió.
 9. Aprendre què són les metal·loproteïnases i com evitar-les.
 10. Aprendre les tècniques l’adhesió a diferents substrats (porcellana, metall, compòsit, zirconi).

Continguts

 1. Bases clàssiques de l’adhesió. 
 2. Classificació dels sistemes adhesius.
 3. Adhesió a l’esmalt dental.
 4. Adhesió a la dentina.
 5. Tècniques de laboratori per a l’estudi de les forces d’adhesió.
 6. Adhesió als diferents materials odontològics
 7. Els diferents materials d’adhesió i les seves característiques
 8. Adhesió a diferents substrats (porcellana, metall, compòsit, zirconi)

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula • Se'ls penjarà a Moodle diversos articles d'alt impacte, relacionats amb el tema que cal tractar (Tots els alumnes hauran de llegir els articles). 
 • Cada setmana els alumnes assignats realitzaran una presentació de l'article a Power Point (han de lliurar les presentacions PDF a través del moodle).
 • Cada setmana s'assignaran dos alumnes per resumir els punts claus de les presentacions (han de fer el lliurament en PDF a través del moodle).
 • Al final del trimestre es realitzarà un examen per avaluar la literatura tractada a classe.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula Avaluació Contínua (assistència i participació a classe) 20%

Resolució de Casos (presentacions dels articles) 30%

Examen Final Escrit* 50%
* Es realitzarà un examen trimestral, tipus test i pregunta curta.

Per aprovar l'assignatura cal tenir tots els blocs aprovats.

Bibliografia i recursos

Els articles que han de llegir els alumnes es penjaran cada setmana al Moodle