Universitat Internacional de Catalunya

Evidència Científica en la Operatòria Dental

Evidència Científica en la Operatòria Dental
2
12703
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat

Presentació

La formació del professional ha de ser sòlida i basada en la literatura científica. Aquesta assignatura té com a objectiu preparar l’alumne en l’àmbit de la literatura científica d’una manera pràctica i eficient i consisteix en la recerca en la literatura biomèdica d’articles originals i rellevants sobre temes d’operatòria dental, estètica dental i rehabilitació.

Requisits previs

És indispensable tenir un nivell alt d’anglès, com també els coneixements previs necessaris per accedir al Màster.

Objectius

1. Aprendre a realitzar una recerca bibliogràfica sobre els temes de l’assignatura.

2. Fer una lectura crítica, comprensiva i detallada dels articles.

3. Conèixer i saber les diferències entre els diferents tipus d’estudis.

4. Aprendre a sintetitzar conceptes i exposar-los en públic.

5. Estar actualitzat en els diferents materials en operatòria i restauradora dental.

6. Conèixer les últimes tècniques d’estudi in vivo o in vitro.

Competències/Resultats d’aprenentatge de la titulació

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • CE10 - Obtenir l’habilitat d’aplicar el mètode científic, i aplicar els coneixements adquirits en la resolució de problemes en un àmbit científic. Aprendre a desenvolupar projectes de recerca tant in vitro com in vivo, dins del camp de la mecànica, de la biologia i de la microbiologia aplicada a l’odontologia protètica, restauradora i la implantopròtesi.
 • CE11 - Tenir autonomia en el desenvolupament i l’aplicació de les noves tecnologies en odontologia restauradora estètica i en la recerca de nova informació científica, i adquirir l’habilitat d’avaluar i fer els projectes de recerca i desenvolupament que ofereix la indústria de manera ètica, i gestionar els recursos econòmics i humans, així com conèixer les bases estratègiques per a la transferència de nous coneixements a la indústria.
 • CE5 - Ser capaç de fer presentacions públiques sobre casos clínics propis basats en la literatura científica, i fer servir correctament la terminologia científica relacionada amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica.
 • CE6 - Adquirir els criteris científics per escollir el tipus de material amb el qual estigui confeccionada la pròtesi estomatològica per instal·lar en el pacient, així com saber actualitzar constantment els coneixements en biomaterials dentals usats en l’àmbit de l’odontologia restauradora estètica, i conèixer-ne la manipulació, les propietats, les indicacions, les biocompatibilitats, la toxicitat i l’impacte ambiental.
 • CE7 - Ser capaç de buscar, organitzar i analitzar, amb esperit crític, utilitzant fonts d’informació biomèdica, la literatura científica sobre temes relacionats amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica, per poder seguir el seu procés de formació continuada de forma autodirigida i autònoma.
 • CE8 - Saber aplicar els fonaments epistemològics, eticodeontològics, legislatius i humanitaris en l’exercici de la recerca i la divulgació de les dades científiques en l’àmbit de l’odontologia restauradora estètica.
 • CE9 - Reconèixer i interpretar les imatges i les tècniques diagnòstiques especialitzades que tinguin rellevància en la investigació, així com saber aplicar les eines bioinformàtiques i les noves tecnologies en el camp de l’odontologia protètica, restauradora i la implantopròtesi.

Resultats d’aprenentatge de l’assignatura

1. Adquirir la capacitat de realitzar una recerca bibliogràfica sobre temes de l’assignatura.

2. Desenvolupar la capacitat de lectura crítica dels articles.

3. Conèixer els diferents tipus d’estudis.

4. Tenir la capacitat de sintetitzar conceptes i fer exposicions en públic.

5. Estar actualitzat pel que fa als diferents materials en operatòria dental.

6. Conèixer les últimes tècniques d’estudi in vivo o in vitro.

 

Continguts

Bases de la recerca bibliogràfica

Bases dels diferents tipus d’estudi

Bases dels processos de les diferents tècniques d’investigació

Lectura crítica d’articles

Fonaments d’adhesió

Fonaments de materials d’adhesió

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaSeminaris en els quals els alumnes exposen els articles i es debat sobre els seus continguts. Si cal suspendre l’activitat presencial, disposem de plataforma en línia i continuarem el temps necessari per aquest mitjà.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula- Presentacions en públic, exposició d’articles (20%)

- Assistència a classe (presencial o en línia en directe) (20%)

- Participació a classe i debat (20%)

- Examen al final de l’assignatura (pregunta curta) (40%)

Bibliografia i recursos

 1. Revistas científicas
 2. Journal of Dental Research
 3. Clinical Oral Implants Research
 4. Dental Materials
 5. Operative Dentistry
 6. Clinical Oral Investigations
 7. International Journal of Oral and maxilofacial Implants
 8. Journal of prosthetic dentistry
 9. Journal of oral rehabilitation