Universitat Internacional de Catalunya

Investigació Bibliogràfica (Transv. Inv.)

Investigació Bibliogràfica (Transv. Inv.)
1
12704
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: castellà

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat

Presentació


- La identificació d'un tema rellevant , la recerca , la gestió i l'escriptura d'un manuscrit final també són factors clau per l'èxit d'un projecte d'investigació.

- Els llibres de text , revistes científiques , bases de dades bibliogràfiques , directori , motors de cerca i altres múltiples fonts d' informació ofereixen una gran varietat de possibilitats per a documentar la fase inicial d'un projecte d'investigació.

- Aquest tema té com a objectiu obtenir coneixement sobre tècniques i recursos d'informació que porten l'usuari a obtenir resultats rellevants i eficients.

Requisits previs

No es requereixen

Objectius

- Adquirir habilitats de recerca i de gestió per a la selecció de la informació científica més rellevant en múltiples fonts d'informació.

- Saber triar quina informació de fonts seran més útils d'acord amb les necessitats d'informació.

- Dissenyar i executar estratègies de recerca complexes i avançades en diferents fonts d'informació

- Gestionar la bibliografia seleccionada de forma automatitzada a través de recursos de gestió bibliogràfica.

- Introduir als estudiants a alguns dels indicadors bibliomètrics bàsics Implementar estratègies automatitzades d'informació selectiva.

- Transferir les tècniques i coneixements adquirits en el desenvolupament del projecte final de l'assignatura .

 

 

Competències

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • CE1 - Dur a terme una anàlisi correcta i un diagnòstic extraoral, i destacar els aspectes estètics i funcionals de les dents i les parts toves del terç inferior de la cara així com l’anàlisi i els diagnòstics clínics i de laboratori, mitjançant encerats diagnòstics i terapèutics sobre models, per aconseguir rehabilitar-ne l’oclusió dental en equilibri funcional i estètic tenint en compte factors multidisciplinaris de l’aparell mastegador.
 • CE10 - Obtenir l’habilitat d’aplicar el mètode científic, i aplicar els coneixements adquirits en la resolució de problemes en un àmbit científic. Aprendre a desenvolupar projectes de recerca tant in vitro com in vivo, dins del camp de la mecànica, de la biologia i de la microbiologia aplicada a l’odontologia protètica, restauradora i la implantopròtesi.
 • CE11 - Tenir autonomia en el desenvolupament i l’aplicació de les noves tecnologies en odontologia restauradora estètica i en la recerca de nova informació científica, i adquirir l’habilitat d’avaluar i fer els projectes de recerca i desenvolupament que ofereix la indústria de manera ètica, i gestionar els recursos econòmics i humans, així com conèixer les bases estratègiques per a la transferència de nous coneixements a la indústria.
 • CE2 - Ser capaç d’exercir com a professional clínic i/o investigador en el camp de l’odontologia restauradora estètica, i actuar com un veritable especialista o expert en la matèria; i saber diagnosticar, tractar, prevenir i investigar els trastorns orals i estar al dia en els avenços diagnòstics i terapèutics que vagin sorgint en el transcurs de la vida professional.
 • CE4 - Adquirir l’habilitat de fer les preparacions orals sobre mucoses, sobre dents i sobre implants dentals, per confeccionar pròtesis estomatològiques en pacients que presenten trastorns orals avançats i multidisciplinaris; així com identificar i dur a terme els procediments i les diverses comprovacions dels components protètics durant tot el procés de confecció.
 • CE5 - Ser capaç de fer presentacions públiques sobre casos clínics propis basats en la literatura científica, i fer servir correctament la terminologia científica relacionada amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica.
 • CE6 - Adquirir els criteris científics per escollir el tipus de material amb el qual estigui confeccionada la pròtesi estomatològica per instal·lar en el pacient, així com saber actualitzar constantment els coneixements en biomaterials dentals usats en l’àmbit de l’odontologia restauradora estètica, i conèixer-ne la manipulació, les propietats, les indicacions, les biocompatibilitats, la toxicitat i l’impacte ambiental.
 • CE7 - Ser capaç de buscar, organitzar i analitzar, amb esperit crític, utilitzant fonts d’informació biomèdica, la literatura científica sobre temes relacionats amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica, per poder seguir el seu procés de formació continuada de forma autodirigida i autònoma.
 • CE8 - Saber aplicar els fonaments epistemològics, eticodeontològics, legislatius i humanitaris en l’exercici de la recerca i la divulgació de les dades científiques en l’àmbit de l’odontologia restauradora estètica.
 • CE9 - Reconèixer i interpretar les imatges i les tècniques diagnòstiques especialitzades que tinguin rellevància en la investigació, així com saber aplicar les eines bioinformàtiques i les noves tecnologies en el camp de l’odontologia protètica, restauradora i la implantopròtesi.
 • CG2 - Tenir autonomia per fer les anamnesis i les exploracions orals als pacients amb patologies que poden tenir caràcter avançat o multidisciplinari; i emplenar la història clínica i el curs clínic amb llenguatge i terminologia científica adequada a un professional de l’odontologia restauradora estètica.
 • CG4 - Saber aplicar els protocols d’ús dels aparells del laboratori-taller dental fins a arribar a fer els procediments necessaris que ajudin en la confecció de la rehabilitació oral o dels tractaments propis d’un odontòleg restaurador.

Resultats d'aprenentatge

- Elaborar preguntes de recerca apropiades
- Utilitzar les principals fonts d'informació bibliogràfiques per accedir al coneixement científic
- Aprendre a recuperar la informació científica de manera eficient.

 

Continguts

Tema 1 Bases de dades de Ciències de la Salut i motors de cerca

1.1 Google (cerca avançada)
1.2 Google Academic
1.3 PubMed / MEDLINE
1.4 ISI Web of Knwoledge

Tema 2 Indicadors bibliomètrics: el factor d'impacte de les revistes científiques indexades

Tema 3 Obtenció de documents. Recursos de la biblioteca digital de la UIC

Tema 4 Els gestors de referències bibliogràfiques: Refworks/Mendeley

Tema 5 Recomanacions Vancouver per publicació de manuscrits

 

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaMetodologia docente: CM, MC

Actividades formatives: CT (0.5 ECTS), SEM (0.5 ECTS)

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaFINAL EXAM Bibliographic Research

Deadline: November, 15 2017

Objective of the exercise:

The objective of this exercise will consist on searching bibliographic references on the research topic you are working for this Master course in the Pubmed/Medline health database (www.pubmed.gov) and Web of Science (access through the UIC campus).

How to proceed:

1.- Begin by writing a brief abstract (three or four paragraphs) describing the topic you are studying and point out which is the research question you are trying to answer.
2.- Which concepts (key terms or keywords) do you choose to build your search?
3.- How are you going to combine the selected terms with the Boolean operators (AND, OR, NOT)?
4.- Which items of the LIMITS can be useful for you to refine your search?
5.- Select from 10 to 15 of the most relevant references retrieved in Pubmed or Web of Science databases and transfer them into your exam in Vancouver format.

Once your exercise is ready send it in a WORD format file into the e-mail address aparada@uic.es

Bibliografia i recursos

• Gutiérrez-Ibarluzea I, Parada Martínez A. Adquisición de Competencias para la búsqueda, recuperación y gestión de Información en Biomedicina [materiales docentes curso en línea]. Zaragoza: Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud: 2011 www.ics-aragon.com/cursos/iacs/107/adquisicion-competencias.pdf

• Parada A. Revistas científicas. [learning materials]. www.box.net/shared/a2d41m171b

• Parada A. Recuperando información en bases de datos y repositorios especializadas. [learning materials]. www.box.com/shared/rdl3g6sem7

• Parada A. Otras fuentes de información. ¿Cuándo y para qué las necesito?. [learning materials]. www.box.com/shared/5j7r9lxhmy

• Pubmed tutorials [official Pubmed Video tutorials in English] www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmed.html

• Lefebvre C, Manheimer E, Glanville J. A. Searching for Studies (Chapter 6): In Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. Version 5.1.0. Higgins JPT, Green S, editor. 2011. (The Cochrane Collaboration). www.handbook.cochrane.org

• Appendix 2: Example search strategy to identify studies from electronic databases. In: CRD Center for Reviews and Dissemination. Systematic Reviews: CRD's guidance for undertaking systematic reviews in health care. York (United Kingdom): CRD; 2009. www.york.ac.uk/inst/crd/index_guidance.htm

• Identifying the evidence: literature searching and evidence submission (chapter 5) . In: NICE The guidelines manual. November 2012. London (United Kingdom): National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). www.nice.org.uk/article/pmg6/chapter/5-identifying-the-evidence-literature-searching-and-evidence-submission


***Health bibliographic databases

• PubMED/MEDLINE www.pubmed.org

• ISI Web of Knowledge (access through the university campus)

• Biblioteca Cochrane www.bibliotecacochrane.com

• Google Scholar http://scholar.google.es


***Health bibliographic databases on biomedical literature in Spanish

• Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS) http://ibecs.isciii.es

• MEDES. Medicina en Español https://medes.com

• Google Scholar http://scholar.google.es/

• LILACS (Database of Health Latinamerican journals) www.bireme.br

 

*** Bibliographic management software

    Refworks www.refworks.com  - Tutorial www.refworks.com/tutorial
    Mendeley www.mendeley.com  - Tutorial https://community.mendeley.com/guides
    Endnote www.endnote.com - Tutorial https://www.youtube.com/user/EndNoteTraining
    Zotero www.zotero.com https://www.zotero.org/support/screencast_tutorials

***Vancouver rules for citing bibliographic references https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html