Universitat Internacional de Catalunya

Metodologia i Ética de la Investigació (Transv. Inv.)

Metodologia i Ética de la Investigació (Transv. Inv.)
1
12707
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat

Presentació

La Metodologia científica és l'eix fonamental de la recerca en ciències de la salut. És indispensable el seu coneixement per a produir noves idees, construir models teòrics, processos d'innovació, com a prova definitiva, teòrica i empírica que contribueixi a una millor comprensió de la realitat. La metodologia facilita la detecció i resolució de problemes específics. Només el seu coneixement i posada en pràctica garanteix el rigor científic.

Requisits previs

No es requereixen

 

Objectius

En aquesta assignatura es pretén donar les aptituds i actituds bàsiques per afrontar un estudi d'investigació en Ciències de la Salut, concretament en odontologia, així com la capacitació per avaluar la recerca d'altres grups de treball. Coneixement de les metodologies d'investigació i d'avaluació que permetin la integració de perspectives teòriques i experiències d'investigació en el disseny i implantació d'una intervenció efectiva. Disseny de preguntes de cerca sobre àrees d'incertesa en la pràctica clínica. Coneixement de les principals fonts d'informació basada en l'evidència. Aptituds i actituds per comunicar noves idees i resultats de recerca en salut, tant a investigadors com a altres professionals de la salut ia la societat en general.

Competències

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • CE1 - Dur a terme una anàlisi correcta i un diagnòstic extraoral, i destacar els aspectes estètics i funcionals de les dents i les parts toves del terç inferior de la cara així com l’anàlisi i els diagnòstics clínics i de laboratori, mitjançant encerats diagnòstics i terapèutics sobre models, per aconseguir rehabilitar-ne l’oclusió dental en equilibri funcional i estètic tenint en compte factors multidisciplinaris de l’aparell mastegador.
 • CE10 - Obtenir l’habilitat d’aplicar el mètode científic, i aplicar els coneixements adquirits en la resolució de problemes en un àmbit científic. Aprendre a desenvolupar projectes de recerca tant in vitro com in vivo, dins del camp de la mecànica, de la biologia i de la microbiologia aplicada a l’odontologia protètica, restauradora i la implantopròtesi.
 • CE11 - Tenir autonomia en el desenvolupament i l’aplicació de les noves tecnologies en odontologia restauradora estètica i en la recerca de nova informació científica, i adquirir l’habilitat d’avaluar i fer els projectes de recerca i desenvolupament que ofereix la indústria de manera ètica, i gestionar els recursos econòmics i humans, així com conèixer les bases estratègiques per a la transferència de nous coneixements a la indústria.
 • CE2 - Ser capaç d’exercir com a professional clínic i/o investigador en el camp de l’odontologia restauradora estètica, i actuar com un veritable especialista o expert en la matèria; i saber diagnosticar, tractar, prevenir i investigar els trastorns orals i estar al dia en els avenços diagnòstics i terapèutics que vagin sorgint en el transcurs de la vida professional.
 • CE4 - Adquirir l’habilitat de fer les preparacions orals sobre mucoses, sobre dents i sobre implants dentals, per confeccionar pròtesis estomatològiques en pacients que presenten trastorns orals avançats i multidisciplinaris; així com identificar i dur a terme els procediments i les diverses comprovacions dels components protètics durant tot el procés de confecció.
 • CE5 - Ser capaç de fer presentacions públiques sobre casos clínics propis basats en la literatura científica, i fer servir correctament la terminologia científica relacionada amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica.
 • CE6 - Adquirir els criteris científics per escollir el tipus de material amb el qual estigui confeccionada la pròtesi estomatològica per instal·lar en el pacient, així com saber actualitzar constantment els coneixements en biomaterials dentals usats en l’àmbit de l’odontologia restauradora estètica, i conèixer-ne la manipulació, les propietats, les indicacions, les biocompatibilitats, la toxicitat i l’impacte ambiental.
 • CE7 - Ser capaç de buscar, organitzar i analitzar, amb esperit crític, utilitzant fonts d’informació biomèdica, la literatura científica sobre temes relacionats amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica, per poder seguir el seu procés de formació continuada de forma autodirigida i autònoma.
 • CE8 - Saber aplicar els fonaments epistemològics, eticodeontològics, legislatius i humanitaris en l’exercici de la recerca i la divulgació de les dades científiques en l’àmbit de l’odontologia restauradora estètica.
 • CE9 - Reconèixer i interpretar les imatges i les tècniques diagnòstiques especialitzades que tinguin rellevància en la investigació, així com saber aplicar les eines bioinformàtiques i les noves tecnologies en el camp de l’odontologia protètica, restauradora i la implantopròtesi.
 • CG2 - Tenir autonomia per fer les anamnesis i les exploracions orals als pacients amb patologies que poden tenir caràcter avançat o multidisciplinari; i emplenar la història clínica i el curs clínic amb llenguatge i terminologia científica adequada a un professional de l’odontologia restauradora estètica.
 • CG4 - Saber aplicar els protocols d’ús dels aparells del laboratori-taller dental fins a arribar a fer els procediments necessaris que ajudin en la confecció de la rehabilitació oral o dels tractaments propis d’un odontòleg restaurador.

Resultats d'aprenentatge

 • Formula preguntes de recerca adequades.

 • Comprèn els conceptes fonamentals relacionats amb l'epidemiologia i el procés científic.

 • Sap llegir les publicacions científiques amb esperit crític i reconeix les seves parts.

 • Comprèn i interpreta els conceptes fonamentals i específics de la bioestadística relacionats amb la recerca en odontologia.

 • Maneja adequadament les eines estadístiques per dur a terme l'anàlisi de dades de la seva recerca.

 • Utilitza les eines informàtiques específiques de recerca bibliogràfica.

Continguts

1.- Introducció al coneixement científic
El procés del coneixement científic
Característiques del coneixement científic
Pràctica basada en l'evidència . El pensament crític
Introducció a la lectura crítica d'articles científics *
 
2 . Investigació en ciències de la salut
Importància de la recerca en odontologia
Plantejament de la pregunta de recerca
Introducció a la revisió bibliogràfica *
Principals línies de recerca en odontologia d'àmbit nacional i internacional
    

3. Principals guies / normatives d'elaboració de projectes * :

Guia CONSORT, STROBE , AGREE , SPIRIT

4 . Elaboració d'un projecte d'investigació

Resum del projecte
Justificació de l'estudi
hipòtesi
Objectius generals i específics
metodologia
Introducció al disseny d'estudis * : observacionals ( descriptius , analítics ) , experimentals ( quasi experimentals , estudis pre-post , purs )
Tipus d'estudi : transversals , longitudinals prospectius ( cohorts ) , restropectivos (cas - control ) , assaig clínic
Població d'estudi i tècniques de selecció de la mostra : mostreig probabilístic i no probabilistic
Criteris de selecció de la mostra d'estudi
Intervenció : tècniques d'aleatorització ( braços de tractament ) , procediments de encegat ( simple cec , doble cec , triple cec )
Procediments per visita
Recollida de dades
Definició dels instruments de mesura : conceptes de fiabilitat i validesa , desenvolupament i adaptació d'un qüestionari
Concepte de biaix
Càlcul de la grandària de la mostra
Conceptes bàsics : error alfa i beta , potència estadística
Càlcul de la mostra en funció del tipus d'estudi
Redacció de l'anàlisi estadísco
Conceptes de validesa interna i externa
consideracions ètiques
Limitacions de l' estudi
impacte bibliomètric
Pla de treball
memòria econòmica
annexos


5 . Introducció a la comunicació científica

Transferència del coneixement
Importància de la comunicació científica
Formats de comunicació científica

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaActivitats formatives: 2 ECTS CT

Metodologia docent:  CM, MC y TRB

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaAssistència a classe obligatòria

avaluació contínua - EC (25%)

Resolució de casos - RC (25%)

prova final - PFE (50%)

 

Bibliografia i recursos

Narváez, V. P. D. (2009). Metodología de la investigación científica y bioestadística: para médicos, odontólogos y estudiantes de ciencias de la salud. RiL Editores.