Universitat Internacional de Catalunya

Tècniques de Laboratori Aplicades al Diagnòstic Estètic

Tècniques de Laboratori Aplicades al Diagnòstic Estètic
1.5
12711
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat

Presentació

El programa de Màster Universitari en Odontologia Restauradora i Estètica ofereix una activitat pràctica clínica molt àmplia i, al mateix temps, vol aprofundir en els coneixements de l’alumnat del laboratori dental. 

Actualment, en el món de l’odontologia moderna, les noves tecnologies han desenvolupat un conjunt de sistemes de treballs com el CAD/CAM, que requereixen coneixements bàsics sobre materials i procediments de laboratori per poder confeccionar treballs restauradors i que el mateix odontòleg és possible que realitzi en la seva pròpia clínica. Per això, a l’assignatura de tècniques de laboratori de pròtesi fixa desenvolupem aquests protocols de treball a més de proporcionar a l’alumne els coneixements i estris bàsics per assolir aquests objectius. 

Els alumnes seguiran els protocols de treball que estableix la Universitat per als diferents procediments de laboratori dental. Alhora, adquirirà tècniques manuals de cada un dels passos que cal realitzar i de les directrius per poder desenvolupar de manera satisfactòria aquests protocols.

 

Requisits previs

Lectura de la bibliografia específica sobre el diagnòstic estètic en odontologia. Seguiment del llibre del Dr. Mauro Fradeani, sobre la rehabilitació estètica i l’anàlisi estètica. Així mateix, la revisió d’articles específics sobre la temàtica del Dr. Magne, el Dr. Galip Gurel i el Dr. Dietschi, Dr. Rocca, entre d’altres.

Objectius

 • Formar científicament i quirúrgicament l’alumnat com a expert en l’àmbit de la rehabilitació odontologia restauradora estètica.
 • Dotar l’alumnat de coneixement perquè pugui realitzar un diagnòstic estètic correcte per tal de poder establir un pla de tractament basat en els criteris científics més actualitzats.
 • Formar l’alumnat en les tècniques de laboratori necessàries per al diagnòstic estètic com l’encerat diagnòstic i les diferents tècniques de confecció dels provisionals.
 • Dotar l’alumnat de coneixement dels nous materials de provisionals i de com s’han de manipular al laboratori.

Competències/Resultats d’aprenentatge de la titulació

 • CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant.
 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
 • CE4 - Adquirir l’habilitat de fer les preparacions orals sobre mucoses, sobre dents i sobre implants dentals, per confeccionar pròtesis estomatològiques en pacients que presenten trastorns orals avançats i multidisciplinaris; així com identificar i dur a terme els procediments i les diverses comprovacions dels components protètics durant tot el procés de confecció.
 • CE5 - Ser capaç de fer presentacions públiques sobre casos clínics propis basats en la literatura científica, i fer servir correctament la terminologia científica relacionada amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica.
 • CE7 - Ser capaç de buscar, organitzar i analitzar, amb esperit crític, utilitzant fonts d’informació biomèdica, la literatura científica sobre temes relacionats amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica, per poder seguir el seu procés de formació continuada de forma autodirigida i autònoma.
 • CG4 - Saber aplicar els protocols d’ús dels aparells del laboratori-taller dental fins a arribar a fer els procediments necessaris que ajudin en la confecció de la rehabilitació oral o dels tractaments propis d’un odontòleg restaurador.

Resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Capacitar l’alumne per fer preparacions amb fantomes per a pròtesi fixa no adhesiva.

Capacitar l’alumne per fer muntatge en articulador dels models de treball.

Capacitar l’alumne per fer els encerats necessaris per a un diagnòstic correcte i per confeccionar les pròtesis provisionals i les proves estètiques.

Capacitar l’alumne per confeccionar dents provisionals de forma clàssica.

Capacitar l’alumne per confeccionar dents provisionals amb les tècniques CAD//CAM.

Capacitar l’alumne per confeccionar provisionals estètics per al sector anterior.

Capacitar l’alumne per preparar els ponts Maryland.

Capacitar l’alumne per confeccionar models de resina.

Mostrar a l’alumne  les tècniques directa i indirecta en models de resina posterior,

Continguts

- Provisionals simples

- Provisionals CAD/CAM

- Conferència 3M, productes CAD/CAM

- Provisionals doble càrrega posteriors

- Treballs finals del trimestre + presentacions del primer trimestre.

- Muntatge de dents PC superior

- Models de treball i de com acrilitzar el PC

- Provisionals estètics anteriors, tècnica cut-back

- Models de resina posterior

- Tècniques directa i indirecta en models de resina posterior

- Confecció de claus + model de resina anterior + model Geller

- Confecció de facetes dentals indirectes en model de resina anterior

- Confecció d’incrustacions posteriors

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes pràctiques del laboratori de pròtesi fixa es desenvolupen al laboratori L7, on hi ha les màquines necessàries per seguir i confeccionar els diferents passos de les tècniques per elaborar pròtesis diagnòstiques, muntatges en articulador, buidatge de models en guix, preparació de models , etc.

La pràctica sempre ve precedida d’una breu exposició del treball que s’ha de realitzar i d’un hands-on de cada un dels passos que l’alumne ha de seguir, amb l’objectiu de mostrar les habilitats manuals necessàries per obtenir uns bons resultats.

En el transcurs del primer any, a més de les pràctiques de laboratori, tenim la col·laboració de grans professionals del sector, que fan petites ponències de diferents tècniques i els quals, posteriorment, realitzen un hands-on individualitzat per a tots els alumnes.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació és contínua, es fa cada dia després de les pràctiques. Es tindran en compte el coneixement de la matèria així com l’execució dels treballs en les pràctiques i la participació activa de l’alumnat en el desenvolupament d’aquestes.

Bibliografia i recursos

. Cadafalch E., Cadafalch J. “Manual clínico de prótesis fija” Harcourt Brace.

. Shillingburg, Jacobi, Brackett. “ Principios básicos en las preparaciones dentarias para restauraciones de metal colado y de ceràmica” Quintessence Books.

. Shillingburg H., Hobo S.  “Fundamentos de prótesis fija” Quintessence books.

. Mallat E., Mallat E. “Fundamentos de la estética bucal en el grupo anterior” Quintessence Books

. Mallat E. “Prótesis fija estética. Un enfoque clínico e interdisciplinario” Elsevier

. Fradeani M. “Rehabilitación estética en prótesis fija- Anàlisis estético- Volumen 1. Quintessence Books