Universitat Internacional de Catalunya

Pròtesis Removible

Pròtesis Removible
2
12712
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat

Presentació

Oclusió 

L’oclusió és una matèria àmplia, íntimament relacionada amb les altres disciplines de l’odontologia. La finalitat principal és aportar els coneixements per preservar el sistema masticatori. Això només és assolible a través d’un coneixement adequat dels seus diferents components i la seva funció.

Pròtesi completa amovible 

La rehabilitació de l’aparell masticatori dels pacients totalment desdentegats es pot fer amb la confecció d’una pròtesi completa mucosoportada quan el tractament de primera elecció (pròtesis totals implantoretingudes) no es pot fer per diferents causes.

Pròtesi parcial amovible 

En pacients parcialment edèntuls en els quals no es pugui aplicar una pròtesi fixa, la pròtesi parcial amovible és una alternativa que permet tornar la funció i l’estètica perdudes.

Requisits previs

No n’hi ha.

Objectius

Oclusió 

 • Revisar les activitats relacionades amb el diagnòstic i la presa de decisions en el tractament oclusiu.

Pròtesi completa amovible 

 • Adquirir els coneixements bàsics, teòrics i pràctics, per confeccionar una pròtesi completa amovible.

Pròtesi parcial amovible 

 • Adquirir els coneixements bàsics, teòrics i pràctics per confeccionar una pròtesi completa amovible.

Competències

 • CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant. X
 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca. X
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi. X
 • CE4 - Adquirir l’habilitat de fer les preparacions orals sobre mucoses, sobre dents i sobre implants dentals, per confeccionar pròtesis estomatològiques en pacients que presenten trastorns orals avançats i multidisciplinaris; així com identificar i dur a terme els procediments i les diverses comprovacions dels components protètics durant tot el procés de confecció. X
 • CE5 - Ser capaç de fer presentacions públiques sobre casos clínics propis basats en la literatura científica, i fer servir correctament la terminologia científica relacionada amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica. X
 • CE7 - Ser capaç de buscar, organitzar i analitzar, amb esperit crític, utilitzant fonts d’informació biomèdica, la literatura científica sobre temes relacionats amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica, per poder seguir el seu procés de formació continuada de forma autodirigida i autònoma. X
 • CG4 - Saber aplicar els protocols d’ús dels aparells del laboratori-taller dental fins a arribar a fer els procediments necessaris que ajudin en la confecció de la rehabilitació oral o dels tractaments propis d’un odontòleg restaurador. X

Resultats d'aprenentatge

 • Ser capaç d’avaluar el pacient desdentegat.
 • Ser capaç de definir el concepte de paràmetre biològic.
 • Ser capaç de definir la DVO, DVR.
 • Ser capaç de definir i buscar referències clíniques de la línia incisiva.
 • Ser capaç de definir i trobar referències clíniques en una boca desdentada per al pla oclusiu.
 • Saber definir l’espai neutre protètic (ENP).
 • Ser capaç de descriure l’anatomia i les característiques de la cresta alveolar desdentegada.
 • Saber definir els paràmetres de les dents naturals: color, forma, mida, angulació de les cúspides, material.
 • Ser capaç de descriure els paràmetres necessaris per a l’oclusió.
 • Ser capaç de definir els paràmetres biològics que relacionen les dents artificials entre si (relació oclusiva, guia incisiva, corbes de compensació i longitud posterior de l’arcada).
 • Conèixer el concepte de pròtesi amovible.
 • Saber elaborar un diagnòstic i un pla de tractament coordinat en PPA.
 • Descriure els tipus de retenidors directes segons el material i el disseny, i relacionar-los amb les indicacions dels diferents tipus de retenidors directes.
 

Continguts

Classes magistrals/seminaris

Revisió i conceptes actuals en disfunció del sistema masticatori.

Revisió i conceptes actuals en oclusió. 

Revisió i conceptes actuals en pròtesi completa amovible.

Revisió i conceptes actuals en pròtesi parcial amovible.

 

Pràctiques preclíniques

Exploració clínica del sistema masticatori.

Fèrula oclusiva.

Muntatge en articulador i anàlisi oclusiva.

Passos per confeccionar una pròtesi completa.

Disseny de la pròtesi parcial removible.

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasses magistrals, seminaris i pràctiques preclíniques.

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaAvaluació contínua durant el desenvolupament de la presentació de casos en sessió clínica i les pràctiques.

Bibliografia i recursos