Universitat Internacional de Catalunya

Tècniques d'operatòria Indirecta i Pròtesi Adhesiva

Tècniques d'operatòria Indirecta i Pròtesi Adhesiva
2
12717
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat

Presentació

L’operatòria indirecta i la pròtesi adhesiva és la part de l’odontologia que s’ocupa del tractament dels defectes i les pèrdues dels teixits durs dentaris per aconseguir la restauració biològica, funcional i estètica de la dent, aïlladament i com a part integral del sistema estomatognàtic.

Requisits previs

Coneixement de les bases de l’odontologia adhesiva.

Coneixement de les propietats dels materials dentals restauradors.

Objectius

Cognoscitius:

A. OBJECTIUS GENERALS

Determinar les causes de la pèrdua de la salut dental.
Reconstruir la morfologia inicial de la dent respectant la seva triple funció (masticatòria, fonatòria i estètica).
Protegir els teixits durs dentaris exposats evitant les influències mecàniques, tèrmiques, osmòtiques, quimiotòxiques i bacterianes sobre la polpa.
Realitzar les tècniques que porten al restabliment de la salut dental.
Restaurar l’anatomia i l’estètica perdudes.
 

B. OBJECTIUS ESPECÍFICS

Aquests objectius es divideixen en tres grans grups.

Cognoscitius:

Conèixer i definir els conceptes de patologia dental, terapèutica dental i operatòria dental.
Conèixer la seqüència de la tècnica operatòria en odontologia restauradora.
Exposar la classificació de les cavitats de Black.
Descriure les característiques de cadascuna de les classes de cavitats.
Exposar els conceptes generals que regeixen les indicacions dels diferents materials emprats en aquestes restauracions.
Descriure els models que expliquen l’adhesió a teixits durs dentaris dels materials de restauració.
Conèixer la tècnica clínica d’utilització dels diferents sistemes adhesius.
Conèixer la tècnica d’aïllament de camp operatori per operatòria dental.
Conèixer la tècnica de preprovisionalització.
Conèixer la utilitat de les guies de silicona per a les preparacions dentàries.
Coneixement de la tècnica de cimentació adhesiva.

Sensitius i motors:

Realitzar el tallat dels diferents tipus d’incrustacions i facetes dentals sobre models de resina.
Realitzar l’aïllament correcte del camp operatori sobre models de resina.
Controlar la tècnica de cimentació adhesiva.
Obturar correctament les diferents cavitats de la classificació de Black.

Competències

 • CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant.
 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
 • CE4 - Adquirir l’habilitat de fer les preparacions orals sobre mucoses, sobre dents i sobre implants dentals, per confeccionar pròtesis estomatològiques en pacients que presenten trastorns orals avançats i multidisciplinaris; així com identificar i dur a terme els procediments i les diverses comprovacions dels components protètics durant tot el procés de confecció.
 • CE5 - Ser capaç de fer presentacions públiques sobre casos clínics propis basats en la literatura científica, i fer servir correctament la terminologia científica relacionada amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica.
 • CE7 - Ser capaç de buscar, organitzar i analitzar, amb esperit crític, utilitzant fonts d’informació biomèdica, la literatura científica sobre temes relacionats amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica, per poder seguir el seu procés de formació continuada de forma autodirigida i autònoma.
 • CG4 - Saber aplicar els protocols d’ús dels aparells del laboratori-taller dental fins a arribar a fer els procediments necessaris que ajudin en la confecció de la rehabilitació oral o dels tractaments propis d’un odontòleg restaurador.

Resultats d'aprenentatge

L’alumne adquirirà l’habilitat de preparar incrustacions: començarà des d’un nivell bàsic i anirà adquirint l’habilitat per dur a terme casos més complexos de rehabilitacions completes. L’alumne també adquirirà l’habilitat de preparar casos de rehabilitació mitjançant facetes dentals ceràmiques.

Continguts

Restauracions indirectes anteriors
Preprovisionalització de l’odontologia restauradora
Tècnica de cimentació adhesiva
Tema 1 Aïllament del camp operatori
Tema 2 Tècniques d’operatòria directa (classe I a V)
Tema 3 Reconstruccions indirectes del sector posterior
Tema 4 Facetes dentals anteriors
Tema 5 Provisionalització

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaSeminaris teòrics

Pràctiques in vitro sobre fantomes.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaAvaluació contínua

 

 

 

 

Bibliografia i recursos

 1. Dietschi D, Spreafico R. Restauraciones adhesivas no metálicas. Barcelona: Masson, 1998
 2. García Barbero J. Patología y terapéutica dental. Madrid: Síntesis, 2000
 3. Howard W, Moller RC. Atlas de operatoria dental. 3ª de. México: El manual moderno, 1986
 4. Ketterl W. Odontología conservadora. Barcelona: Masson, 1994
 5. Roberson T. Sturdevant. Arte y ciencia de la odontología conservadora. Madrid :Elservier  España, 2007.
 6. Mangani F., Ceruti A., Putignano A. Guidelines for adhesive dentistry: The key to success. Quintessence, 2009.