Universitat Internacional de Catalunya

Edat Adulta i Vellesa

Edat Adulta i Vellesa
6
12749
2
Primer semestre
FB
ÀREES DE LA PSICOLOGIA
PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT - PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


S’atendrà l’alumnat després de les classes i/o concertant cita prèvia.

Presentació

L’assignatura d’Edat Adulta i Vellesa pretén oferir a l’alumnat coneixements sobre el procés de desenvolupament de l’ésser humà, presentant un perfil comprensiu dels canvis en les diferents dimensions biopsicosocials que caracteritzen el període de la vida que va des de l’edat adulta a la vellesa. Tot això integrant coneixements sobre diferents models i teories del desenvolupament i aprofundint en els canvis vitals i psicosocials propis de l’edat adulta i la vellesa.

Requisits previs

No es requereixen.

 

Objectius

1. Adquirir els coneixements bàsics del desenvolupament de l’adult i de l’ancià com a etapes evolutives.

2. Iniciar l’alumnat en els models de desenvolupament i les teories de l’envelliment.

3. Conèixer els canvis biològics propis de l’envelliment.

4. Conèixer els canvis vitals i aspectes psicosocials més importants durant l’edat adulta i la vellesa.

5. Adquirir coneixements sobre la malaltia i l’atenció a les persones al final de la vida.

 

Competències

 • CB03 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • CE08 - Prendre consciència de la realitat professional del psicòleg en un camp aplicat concret.
 • CE12 - Saber explicar i identificar les principals etapes del desenvolupament de l’ésser humà, reconèixer la seva evolució i identificar els signes i símptomes característics dels trastorns psicològics més freqüents de cada etapa evolutiva.
 • CE14 - Reconèixer las bases de la conducta humana normal i les seves alteracions.
 • CG05 - Comprendre les limitacions de la perspectiva de l’anàlisi psicològica del comportament humà i tenir capacitat per incorporar aportacions conceptuals i tècniques de l’anàlisi pròpies d’altres disciplines.
 • CG10 - Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres.
 • CT05 - Raonar i avaluar les situacions i resultats des d’un punt de vista crític i constructiu.
 • CT06 - Capacitat de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals
 • CT08 - Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica
 • CT09 - Comunicar-se adequadament, tant de forma oral com escrita

Resultats d'aprenentatge

Una vegada l’alumnat hagi terminat l’assignatura, hauria de ser capaç de:

a) Reconèixer les característiques evolutives que defineixen l’edat adulta i la vellesa en un cas simulat.

b) Aplicar les diferents teories del cicle vital en un cas simulat.

c) Identificar les diferents teories biològiques i sociològiques de la vellesa en una prova escrita.

d) Analitzar les característiques evolutives i els principals aspectes psicosocials que es produeixen en el cas d’un adult real.

e) Analitzar les característiques evolutives i els principals aspectes psicosocials que es produeixen en el cas d’una persona gran real.

f) Identificar canvis fisiològics i malalties cròniques que normalment apareixen en la vellesa en una prova escrita.  

g) Indicar els fonaments de l’atenció al final de la vida en una prova escrita.

h) Explicar les pors a la mort i el procés d’acceptació de la mort en una prova escrita.

 

Continguts

Tema 1. Conceptualització de l’edat adulta i la vellesa

1.1. La psicologia davant el repte de l’envelliment

1.2. Teories de l’envelliment

1.3. Enfocament del cicle vital: el desenvolupament de l’adult i de l’ancià com a etapes evolutives

1.4. Patrons diversos d’edat

Tema 2. Canvis biopsicosocials en l’edat adulta i la vellesa

2.1. Canvis vitals i desenvolupament psicològic en l’edat adulta

2.2. Canvis vitals durant la vellesa

2.3. Canvis biològics i físics associats a l’envelliment

Tema 3. Aspectes psicosocials en l’edat adulta i la vellesa

3.1. L’amor i l’establiment de la família

3.2. Problemàtiques familiars: separació, educació dels fills, etc.

3.3. Treball i jubilació

3.4. El paper de la família en l’envelliment: el rol de “l’avi”

3.5. Viudetat i soledat

3.6. Dependència

Tema 4. El final de vida

4.1. Envelliment i malaltia

4.2. Cures pal·liatives i atenció integral al final de la vida

4.3. La mort

4.4. El dol

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula- Classe magistral (CM)

- Classes pràctiques (P)

- Lectures crítiques (LC)

- Treball autònom d’estudi i realització d’exercicis (TA)

 

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula1a Convocatòria:

60 % Prova escrita (Es requerirà un mínim de 5 en la prova escrita per poder fer mitjana amb les altres qualificacions)

30 % Treball en grup

10 % Participació a classe

Es requerirà un mínim de 5 com a mitjana de l’avaluació global per poder aprovar l’assignatura. En cas de suspendre la prove o exàmen, s’haurà de recuperar en segona convocatòria.

 

2a Convocatòria:

60% Prova escrita (de tot el contingut)

30% Treball en grup (mateixa nota que a la 1a convocatòria)

10% Participació a classe (mateixa nota que a la 1a convocatòria)

Es requerirà un mínim de 5 en la prova escrita per fer mitjana. S'aprovarà l'assignatura amb una mitjana mínima de 5 tenint en compte totes les parts avaluades.

Bibliografia i recursos

 • Schaie, K.W. y Willis, S.L. (2003). Psicología de la edad adulta y la vejez (5ª ed.). Madrid: Pearson-Prentice Hall
 • Bengtson, V. L., & Settersten Jr, R. (Eds.). (2016). Handbook of theories of aging. Springer Publishing Company.
 • Berger, K.S. (2009). Psicología del desarrollo: adultez y vejez. (7ª ed.). Madrid: Médica Panamericana.
 • Fernández Ballesteros, R. (2014). Psicología de la Vejez: Una psicogerontología aplicada. Madrid: Pirámide.
 • Martínez Torres, J. (2002). Psicología del envejecimiento. Madrid: Pirámide.
 • Millán, J. C. (2006). Principios de Geriatría y Gerontología. Madrid: McGraw-Hill.

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 20/12/2022 A15 10:00h