Universitat Internacional de Catalunya

Ètica i Professió

Ètica i Professió
9
12773
4
Segon semestre
OB
FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA
PSICOLOGIA, HISTÒRIA, CIÈNCIA I PROFESSIÓ
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


L’atenció es durà a terme en hores convingudes amb els professors de l’assignatura. Per demanar cita, s’ha d’enviar prèviament un missatge electrònic.


Presentació

Aquesta assignatura pretén introduir alguns conceptes essencials per a la reflexió i la pràctica ètica en l’àmbit de la psicologia.

L’assignatura s’articula en tres blocs:

Bloc 1. Introducció a l’Ètica (12 h). L’Ètica és la ciència que es pregunta sobre l’actuació humana i que, en darrer terme, es qüestiona quins són els elements per aconseguir una vida excel·lent. A través d’aquest mòdul introductori es presenten alguns conceptes clau per entendre què és l’ètica.

Bloc 2. Psicologia, Tecnociència i Persona (38 h). La psicologia, que té com a objecte d’estudi una dimensió essencial de l’ésser humà, involucra sovint qüestions de l’àmbit de l’antropologia filosòfica. D’entre aquestes qüestions, algunes són d’especial actualitat en la societat del segle xxi, i en aquesta assignatura se’n seleccionen quatre per la seva rellevància per al psicòleg. En primer lloc, la tecnologia com a fenomen humà i les seves profundes implicacions psicològiques i sociològiques. En segon lloc, la relació entre ment i cervell, les implicacions van més enllà de les plantejades des de la psicologia i la neurociència, per incidir directament en la concepció de la naturalesa humana. En tercer lloc, els debats contemporanis sobre la possibilitat de construir màquines conscients, els quals obliguen a desenvolupar una reflexió sobre la naturalesa de la consciència i el seu rol en l’ésser humà. En quart lloc, els debats de la relació entre la noció de lliure albir i els descobriments de la neurociència. 

Bloc 3. Deontologia Professional (40 h). La gestió del sofriment i el desenvolupament d’una personalitat madura fan de la psicologia una professió en què l’ètica professional adquireix una rellevància especial, que dona garanties de la maduresa del professional i de la feina ben feta. La Deontologia Psicològica té com a objectiu garantir l’excel·lència professional i donar a conèixer criteris ètics aplicats a la pràctica psicològica. Per a això, s’introdueixen a l’alumne una sèrie de codis deontològics regulats per experts que abasten un gran ventall de conductes en què es posen en joc criteris ètics. Es faciliten a l’alumne unes eines per al coneixement ètic, la reflexió i el debat.


Requisits previs

No es requereixen requisits previs per cursar aquesta assignatura.


Objectius

 1. Conèixer els conceptes principals de l’ètica.
 2. Conèixer les claus de comprensió de la tecnologia com a fenomen humà amb les seves implicacions antropològiques, psicològiques i sociològiques.
 3. Conèixer les teories i els paradigmes principals en l’abordatge de la problemàtica ment-cervell, així com les seves implicacions antropològiques i filosòfiques.
 4. Conèixer les claus conceptuals de les especulacions contemporànies sobre la possibilitat de construir màquines conscients, així com les seves implicacions antropològiques i filosòfiques.
 5. Conèixer els principals codis deontològics relacionats amb la praxi psicològica.

Competències

 • CB03 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • CE04 - Conèixer els principis i procediments de la intervenció psicològica.
 • CE15 - Valorar la dimensió social i antropològica de l’ésser humà, considerant les variables històriques i socioculturals en la configuració del psiquisme humà i en les relacions interpersonals.
 • CG01 - Capacitat de pensament crític i creatiu, i capacitat per indagar i adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.
 • CG03 - Llegir de manera crítica i argumentada la bibliografia científica, valorar la seva procedència, situar-la dins d’un marc epistemològic, i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • CG05 - Comprendre les limitacions de la perspectiva de l’anàlisi psicològica del comportament humà i tenir capacitat per incorporar aportacions conceptuals i tècniques de l’anàlisi pròpies d’altres disciplines.
 • CT03 - Capacitat d’anàlisi i síntesi
 • CT04 - Capacitat de treballar en equip
 • CT07 - Capacitat de portar a terme un aprenentatge autònom
 • CT08 - Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica

Resultats d'aprenentatge

En completar aquesta matèria, l’estudiant ha de:

 • Comprendre els trets distintius, reconèixer els problemes fonamentals i analitzar els fonaments epistemològics de la psicologia com a disciplina científica.
 • Detectar les visions reduccionistes de l’ésser humà i sotmetre a crítica una consideració fragmentada del pacient o una reducció de la persona malalta a la seva patologia.

 • Conèixer els fonaments filosòfics i antropològics de la dignitat de la persona humana i saber-los aplicar a casos pràctics relacionats amb la seva pràctica professional.

 • Comprendre l’estructura fonamental de la persona.

 • Reflexionar de manera valorativa i crítica sobre la naturalesa i la condició humana.

 • Reflexionar sobre qüestions actuals relacionades amb la ment i la intel·ligència artificial.       

Continguts

Aquesta assignatura es divideix en tres mòduls:

 1. Introducció a l’Ètica. A càrrec de la Dra. Andrea Rodríguez Prat.
 2. Psicologia, tecnociència i persona. A càrrec del Dr. Gabi Fernández Borsot.
 • Tecnologia i psicologia.
 • Sobre la consciència, màquines i persones.
 • Neurociència i llibertat.

3. Deontologia professional. A càrrec de la Dra. Patricia Díez Deustua.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEs fan servir les activitats formatives següents:

●      CM - Classe magistral

●      EC - Estudi de casos

●      LC - Lectura crítica

●      TA - Treball autònom d’estudi i realització d’exercicis

Es fan servir les metodologies següents:

●      CT - Classe teòrica

●      TG - Treball en grup

●      TI - Treball individual

●      AA - Aprenentatge autònom

●      DiD - Debat i discussió

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa nota final de l’assignatura s’obté a partir dels components següents, amb els pesos següents:

Bloc 1:

 • Assistència, participació a classe i exercicis de classe: 20 %
 • Treball individual: 80 %

Bloc 2:

 • Assistència, participació a classe i exercicis de classe: 25 %
 • Treball individual: 15 %
 • Treball grupal: 25 %
 • Examen final: 35 %

Bloc 3:

 • Assistència, participació a classe i exercicis de classe: 20 %
 • Treball individual: 25 %
 • Treball grupal: 25 %
 • Examen final: 30 %

 

La distribució percentual de cada bloc és la següent:

 • Bloc 1: 10 %
 • Bloc 2: 45 %
 • Bloc 3: 45 %

Observacions addicionals sobre el sistema d'avaluació:

A. Per aprovar l'assignatura cal aprovar cada bloc i obtenir com a mínim un 5 a l'examen final.

B. Si es suspèn l'assignatura a la primera convocatòria, cal fer l'examen en segona convocatòria. En cas que l'avaluació continuada estigui aprovada, només cal presentar-se a l'examen final.

C. En segona convocatòria, si un alumne no té aprovada la part de l’avaluació continuada, haurà de presentar el treball individual i grupal que correspongui a cada bloc (una versió millorada o una primera versió si no es va lliurar el treball en primera convocatòria).

D. En segona convocatòria no es pot obtenir la qualificació de “Matrícula d’Honor”, de manera que la qualificació màxima és “Excel·lent”

E. La detecció de plagi, copia o qualsevol altra acció que es pugui considerar il·lícita suposarà un zero en aquest apartat d’avaluació, per a tots els implicats. Si es detecta plagi en un examen, suposarà directament el suspens immediat de l’assignatura. 

F. No s’acceptaran canvis en el calendari, en dates d’exàmens o en el sistema d’avaluació.

G. Els alumnes repetidors han de tornar a realitzar totes les activitats.

H. Els estudiants estrangers i d’intercanvi (Erasmus i d’altres), així com els estudiants repetidors estan sotmesos a les mateixes condicions que la resta de l’alumnat. Això és especialment rellevant pel que fa al calendari, les dates d’exàmens i el sistema d’avaluació.

Bibliografia i recursos

Bloc 1. Introducció a l'Ètica

Arregui, Choza, Filosofía del hombre. Una antropología de la intimidad. Madrid: Rialp.

Spaemann, Ética: Cuestiones fundamentales. Pamplona: EUNSA

Yepes (1996), Fundamentos de Antropología. Un ideal de la excelencia humana. Pamplona: EUNSA.

 

Bloc 2. Psicologia, tecnociència i persona

Bibliografia bàsica

Arana, J. (2015). La conciencia inexplicada: Ensayo sobre los límites de la comprensión

naturalista de la mente. Biblioteca Nueva.

Arias, A. (2021). Introducción a la ciencia de la conciencia: El estudio de la experiencia subjetiva

en filosofía, psicología y neurociencias. Catarata.

Corcó, J. (2017). La neuroética como ética fundamental. Pensamiento, 73(276), 569–573 .

Cortina, A. (2017). Humanismo avanzado para una sociedad biotecnológica. Teconté.

Esquirol, J.M. (2012). Los filósofos contemporáneos y la técnica: De Ortega a Sloterdijk. Gedisa.

Bibliografía complementària

Beauregard, M. (2012). Brain wars: The scientific battle over the existence of the mind and the

proof that will change the way we live our lives. HarperCollins.

Eccles, J. (1994). How the SELF Controls Its BRAIN. Springer-Verlag.

Kelly, E. F., Crabtree, A., & Marshall, P. (Eds.) (2015). Beyond physicalism: Toward reconciliation

of science and spirituality. Rowan & Littlefield.

Kelly, E. F., Kelly, E. W., Crabtree, A., Gauld, A., Grosso, M., & Greyson, B. (2007). rreducible mind: Toward a psychology for the 21 st century. Rowan & Littlefield.

Lancaster, B. L. (2004). Approaches to consciousness: The marriage of science and mysticism. Palgrave McMillan.

Nogués, R. M. (2011). Cervell i transcendència. Fragmenta Editorial.

Turkle, S. (2015). Reclaiming conversation: The power of talk in a digital age. Penguin Books.

Ulric Tse, P. (2013). The neural basis of free will: Criterial causation. The MIT Press.

 

Bloc 3: Deontologia professional

Bibliografía bàsica

FRANÇA-TARRAGÓ; Manual de Psicoética. Ética para psicólogos y psiquiatras, Desclée de

Brouwer, Bilbao 2012. 

EDICIÓN ANTIGUA: Ética para psicólogos. Introducción a la psicoética, Desclee de Brouwer,

Bilbao, 2001. 

COPC; Código Deontológico del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña

COP; Código Deontológico del Psicólogo. 

EFPA; Metacódigo de Ética. 

Bibliografía complementària

BERMEJO, C. DEL RÍO, et al.; Ética y deontología para psicólogos, COP, Madrid. 

BLOCH, P. CHODOFF Y S. GREEN; La ética en psiquiatría, Triacastela, Madrid 2001. 

CHAMARRO; Ética del psicólogo, UOC, Barcelona 2011.  

DEL RÍO SÁNCHEZ; Guía de ética profesional en psicología clínica, Pirámide, Madrid 2005. 

PASTOR, C. DEL RÍO SÁNCHEZ, Ética profesional en salud mental: Guía de actuación ético-deontológica y legal en Psicología Clínica y Psiquiatría. Madrid: Pirámide 2018.  

SANCHEZ-MIGALLON, Ética, EUNSA,2019

CORRADINI; Elementi di ética e deontología per psicologi. Carocci editore. Roma 2019

 

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 26/05/2023 A02 09:00h