Universitat Internacional de Catalunya

Setmana de la Direcció IESE

Setmana de la Direcció IESE
3
12979
3
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà,

Professorat


Per qualsevol aclariment o per concertar una cita amb el responsable del curs dirigiu-vos per email al Dr. David Tanganelli: databer@uic.es

Presentació

Aquesta assignatura optativa es realitza amb la col·laboració de IESE Business School. Les classes es realitzaran a les instal·lacions de IESE, i amb professorat seu. 

Requisits previs

Tenir totes les assignatures de 1r i 2n cursos aprovades. Tenir una nota mitja en l'expedient de mínim de 7 punts (sobre 10). Estar dins dels 20 primers estudiants que acompleixen aquests requisits.

Estar disposat a assistir a totes les sessions de classes i realitzar tot el treball assignat: fonamentalment preparar els casos i realitzar el projecte. 

Haver signat el full de compromisos de l'estudiant respecte al curs.

Objectius

Tenir una visió global de la direcció d'empreses.

Aprendre a treballar amb la metodologia del cas.

Exercitar-se en la presa de decisions directives.

Treballar en grup.

 

Competències

  • 13 - Conèixer i comprendre la terminologia i els procesos de gestió de l'empresa.
  • 32 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes a partir d'informació quantitativa i qualitativa.
  • 33 - Tenir capacitat de cerca, interpretació i transmissió d'informació.
  • 39 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions: emprar la informació rellevant, aplicar els mètodos adequats i situar el problema dins el conjunt d'una organització.
  • 51 - Desenvolupar aptituds en la presa de decisions.
  • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
  • 55 - Ser capaç d'establir mecanismes de gestió del temps.
  • 63 - Ser capaç d'analitzar comportaments empresarials i decisions en un context empresarial i valorar-los des d'un punt de vista econòmic, social i ètic.
  • 65 - Adquirir la capacitat de posar en pràctica els coneixements.
  • 67 - Adquirir capacitat per expressar-se en altres idiomes.

Resultats d'aprenentatge

Millorar la presa de decisions directives en situacions reals.

Conèixer la metodologia del cas aplicat al management.

Millorar les capacitats d'anàlisi de problemes i de cerca d'alternatives per solucionar-los.

Millorar el saber treballar en equip.

Continguts

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaS'utilitzarà dràsticament la metodologia del cas aplicat al management.

Per tal que sigui efectiu l'estudiant es compromet a llegir i treballar prèviament cada cas assignat. Aquest és un punt d'especial rellevància.

La metodologia del cas inclou el ser proactiu en les sessions generals de discussió, realitzant contribucions i aportacions adients en cada cas.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPer la configuració de la nota final es tindrà en compte l'assistència, participació en les discusions de casos, eventuals informes si haguesin, i el team work project. Podrien establir-se nous paràmetres per a la configuració de la nota durant el curs, en aquest cas s'especificaria. El Team Work Project té un pes substancial en la nota.

 

Segona convocatòria:

Per poder superar l'assignatura en segona convocatòria caldrà superar un examen que consta de dues parts: la resolució d'un business case (de qualsevol de les temàtiques tractades en l'assignatura); i una part teòrica: respondre unes qüestions dels cinc primers capítols del llibre "Gestión Transnacional", de C.A: Bartlett i P.W. Beamish. Editorial Empresa Activa, 2016. Disponible també en anglès "Transnational Management", McGrawHill, 2018 (vuitena edició). Serveix qualsevol altre edició anterior.

Bibliografia i recursos

Es proporcionarà als estudiants tot el material necessari per seguir l'assignatura: casos i altre material que es requereixi.