Universitat Internacional de Catalunya

Management Topics 2

Management Topics 2
3
13447
4
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,

Professorat


Escriure un e/mail al Dr. David Tanganelli: databer@uic.es

Presentació

L'assignatura de Management Topics 2 es realitza totalment online i és independent de Management Topics 1: es pot cursar Management Topics 2 sense haver fet Management Topics 1, i a l’inrevés.

Requisits previs

Només es poden matricular d'aquesta assignatura estudiants prèviament autoritzats, que realitzin pràctiques en el mateix curs acadèmic, i que per finalitzar els seus estudis de grau només tinguin pendents 3 o 6 crèdits optatius i incompatibilitat horària per cursar una altra optativa de forma presencial.

Objectius

1. Adquirir habilitats i coneixements genèrics d'Administració i direcció d'Empreses.

2. Autogestionar el temps.

3. Capacitat de relacionar conceptes de diferents matèries.

Competències/Resultats d’aprenentatge de la titulació

  • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
  • 55 - Ser capaç d'establir mecanismes de gestió del temps.
  • 61 - Desenvolupar habilitats per tal de facilitar l'adaptació a noves situacions.
  • 63 - Ser capaç d'analitzar comportaments empresarials i decisions en un context empresarial i valorar-los des d'un punt de vista econòmic, social i ètic.
  • 65 - Adquirir la capacitat de posar en pràctica els coneixements.

Continguts

Temes d'Empresa i/o Economia, segons el curs MOOC escollit per l'estudiant i aprovat pel titular de l'assignatura.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment onlineL'estudiant haurà de fer un curs MOOC de la plataforma Coursera (coursera.org) que compleixi tots els requisits que es descriuen:

a) Ser un curs de l'àmbit de negocis o economia (s'exclou aprenentatge d'idiomes).

b) Durada mínima del curs de 26 hores. Es recomana escollir un curs entre 26-40h.

c) En idioma anglès, castellà o català.

d) Oferit per una universitat, espanyola o estrangera.

e) Que sigui un curs que tingui la possibilitat d'obtenir un certificat de realització.

f) El curs seleccionat per l'estudiant ha de comptar amb l'aprovació explícita del professor titular de l'assignatura ABANS DE COMENÇAR-HO.

Si s'incompleix qualsevol dels requisits anteriors, el MOOC no es considerarà vàlid, i la nota de l'assignatura serà de “No Presentat”, amb independència que s'aporti un certificat d'haver-ho realitzat.

VEURE EL DOCUMENT PENJAT EN "MATERIAL DIDÀCTIC" (l'última secció).

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment onlinePer superar aquesta assignatura:

S'han de complir simultàniament aquests dos requisits:

1. Presentar el certificat Coursera amb el seu link d'accés conforme ha superat el curs MOOC de la plataforma Coursera prèviament aprovat pel titular de l'assignatura, i que compleixi els requisits establerts anteriorment. S'hi ha d'adjuntar l'enllaç (link). Si manca un d'aquests dos elements (certificat o link) no es considera que s'ha obtingut el certificat. Si no s'obté el certificat amb el vostre link d'accés no es podrà superar l'assignatura, i la nota serà de “No Presentat”.

Aquest certificat té un petit cost, que varia segons la universitat que ha impartit el curs. Es recomana conèixer bé el cost del certificat abans de començar el curs.

2. Obtenir una qualificació mínima de 5 a l'autoinforme del curs.

CONTINGUT de l'autoinforme: és un treball d'entre 6-8 pàgines escrites sense comptar amb la pàgina del certificat (interlineat 1,5; lletra Times, mida 12) que necessàriament ha de contenir les seccions següents:

a) Resum del contingut del curs: màxim dues pàgines en aquest apartat.

b) Quins conceptes/nocions creu que són més rellevants per a vostè i per què?

c) Exposició de motius en lelecció daquest curs en concret.

d) La valoració genèrica de la seua experiència personal amb el curs MOOC realitzat.

e) Amb quines assignatures (no optatives) del pla destudis dADE relacionaria el curs MOOC que ha realitzat i com creu que el MOOC podria donar-los suport.

S'han de penjar al Moodle de l'assignatura els dos elements (certificat coursera amb el link; i l'autoinforme), en un únic document, com a màxim el dia i hora previstos: dilluns 5 de juny de 2023 a les 14h. Si manca un dels documents, l'assignatura es qualificarà com a “No Presentat”.

Un lliurament fora del termini es considera "No Presentat".

 

Nota final de l'assignatura:

Per a la confecció de la nota final de lassignatura es valoraran dos elements: el certificat del curs MOOC realitzat, sempre que compleixi amb els requisits establerts; i l'autoinforme.

Pes del certificat del curs MOOC realitzat: 30% de la nota final, sempre que se superi l‟autoinforme.

Cal aportar el certificat d'haver superat el curs: el link corresponent més el certificat.

Amb això s'aconsegueixen 30 punts (sobre 100), sempre que se superi l'autoinforme.

Pes de l'autoinforme: 70% de la nota final.

-L'autoinforme es valora entre 0 i 10 punts i té un pes del 70% de la nota final.

-En cas de suspendre l'autoinforme, no es pot superar l'assignatura, i la nota final serà la de l'autoinforme suspès o bé “No Presentat”, sense tenir en compte els punts del certificat.

-La nota de l'autoinforme tindrà en compte el compliment adequat dels aspectes formals i de contendi indicats al punt 2 anteriorment explicat “CONTINGUT de l'autoinforme”.

La nota final, sobre 100 punts, es confeccionarà de la manera següent, sempre que la nota de l'autoinforme sigui igual o superior a 5 i s'hagi obtingut el certificat Coursera del curs amb el seu link d'accés:

30 + (nota de l'autoinforme x 7)= Nota Final (sobre 100).

Exemples:

30 + (6 x 7)= 72, és a dir, 7,2 sobre 10.

30 + (10 x 7) = 100, és a dir, 10 sobre 10.

 

Segona convocatòria:

La segona convocatòria és per a aquells estudiants que no hagin obtingut el certificat del MOOC amb el seu link corresponent o bé hagi realitzat un MOOC no autoritzat prèviament pel titular de lassignatura o bé hagin suspès lautoinforme o no ho hagin presentat dins dels terminis fixats .

Per superar la segona convocatòria l'estudiant haurà de fer un altre curs MOOC que finalitzi dins del període d'exàmens de la segona convocatòria, amb els mateixos requisits i el sistema d'avaluació que els descrits per a la primera convocatòria. És a dir, cal tornar a aprovar prèviament el titular de l'assignatura abans de començar el curs MOOC, i seguir els mateixos requisits del curs establerts per a la primera convocatòria.

La confecció de la nota final segueix el mateix procediment que a la primera convocatòria amb excepció que la nota màxima que es pot obtenir a la segona convocatòria serà de 70 punts (7 sobre 10).

Bibliografia i recursos

Consultar: Coursera.org

Material didàctic