Universitat Internacional de Catalunya

Scientific English I

Scientific English I
4
13483
1
Segon semestre
OB
HABILITATS ORIENTADES A LA PROFESSIÓ
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


Demanar cita a través del correu electrònic

Monica Clua - mclua@uic.es

Josh Frank - jfrank@uic.es


Presentació

Les pràctiques basades en l'evidència i l'activitat professional en biomedicina es basen en la cerca fructuosa per internet i la lectura crítica de la literatura científica, és a dir, l'article científic complet, que principalment es publica en anglès. Aquest curs ofereix als estudiants accés ràpid per a comprendre aquest gènere, complex pel seu text dens, observant l'estructura, funció i intenció del text. A més, els estudiants coneixeran les eines necessàries de la crítica de l'article científic.

El curs se centra en el tema de la suplementació de vitamines, i en particular de la vitamina D i el seu estudi en relació a la malaltia. Els materials del curs estan dissenyats per a optimitzar la interacció entre estudiants i professors, com a vehicle per a aprendre els continguts i el llenguatge propi de la biomedicina. El coneixement i el seu llenguatge són inseparables.

Requisits previs

El nivell mínim global recomanat abans de l’inici del curs és de B1+.

Objectius

• Preparar i dotar als estudiants amb els recursos lingüístics per a comprendre, analitzar i presentar la recerca biomèdica en anglès.

• Desenvolupar una comprensió bàsica dels dissenys de recerca.

• Desenvolupar les habilitats interpersonals dels estudiants i la capacitat de treballar amb uns altres en un idioma addicional.

Competències

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

 CB3: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

COMPETÈNCIES GENERALS:

CG8: Utilitzar eines complementàries a la formació fonamental del Grau, que facilitin la inserció laboral del graduat / a.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS:

CT1 Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació adequades al moment.

CT2 Desenvolupar la capacitat per a la resolució de problemes.

CT3 Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi.

CT4 Interpretar resultats experimentals i identificar elements consistents i inconsistents.

CT6 Saber comunicar, fer presentacions i redactar treballs científics.

CT7 Ser capaç de treballar en equip.

CT10 Ser capaç de dur a terme un aprenentatge autònom.

COMPETÈNCIES ESPECIFIQUES:

CE21: Aplicar les eines de comunicació específiques per a l'entorn professional de les ciències biomèdiques en llengua anglesa.

CE22: Reconèixer les sortides professionals disponibles en l'àmbit de les Ciències Biomèdiques i adquirir eines per a una correcta divulgació científica a qualsevol tipus d'audiència

Resultats d'aprenentatge

Els estudiants sabrán:

• Descriure els processos metabòlics de les diferents vitamines.

• Sintetitzar l'evidència de diverses fonts de recerca.

• Distingir entre la recerca experimental i no experimental.

• Descriure la contribució de la recerca no experimental a la recerca experimental.

• Identificar la relació entre la pregunta de recerca i la metodologia de recerca.

• Identificar i descriure l'estructura i funció d'un article científic.

• Analitzar un article científic utilitzant criteris validats.

• Discernir els punts principals d'un estudi.

• Donar una presentació oral clara i ben organitzada d'un estudi experimental.

Continguts

 

Monday, Jan 30: 4-6h


 • Course outline

 • Systems biology and systems medicine

Tuesday, Jan 31: 2-4h

 • The language of innovation 

 • Biomedicine and nutrition 

Monday, Feb 6: 4-6h

 • Looking at Vitamin D

Tuesday, Feb 7: 2-4h

 • Research in VTD: case studies

Monday, Feb 13: 4-6h

 • Research in VTD: Population-based studies

Tuesday, Feb 14: 2-4h

 • Correlation and causation

 • Introduction to experimental research design

Monday, Feb 20: 4-6h

 • The scientific process and the evolution of the scientific article

Monday, Feb 27: 4-6h  

 • The anatomy of an RCT IMRAD article

Monday, Mar 6: 4-6h

 • Overview of RCT features  

Tuesday, Mar 7: 2-4h

 • Article: VTD & Parkinson’s disease

Monday, Mar 13: 4-6h

 • IMRaD articles:  The introduction section of an RCT article.

Monday, Mar 20: 4-6h

 • IMRaD articles:  The methods section of an RCT article.

Tuesday, Mar 21: 2-4h

 • IMRaD articles:  The methods section of an RCT article.

 • The CONSORT checklist and flow diagram for quality in reporting.

Tuesday, Mar 28: 2-4h

MIDTERM EXAM

Monday, Apr 11: 2-4h  

 • IMRaD articles:  The results section of an RCT article + the CONSORT checklist

Monday, Apr 17: 4-6h

 • IMRaD articles:  The results section of an RCT article + the CONSORT checklist

Monday, Apr 24: 4-6

 • IMRaD articles:  The discussion section of an RCT article.

Tuesday, Apr 25: 2-4h

 • IMRaD articles:  The discussion section of an RCT article.

 • Citation 

Monday, May 8: 4-6h 


 • Presentation skills and rehearsal

Tuesday, May 16: 2-4h

 • Oral presentation of group article. 

 • Completion of project dossier

Wednesday , May 31: 2-4h

FINAL EXAMMetodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes activitats del curs es basen en l'aprenentatge col·laboratiu basat en problemes, dissenyat per a promoure l'assimilació del coneixement relacionat amb la recerca, asi com desarrolar la capacitat de dialogar utilitzant el llenguatge propi de la biomedicina en anglès.

El projecte principal del curs es basa en la lectura, anàlisi i presentació d'un article de recerca complet en petits grups.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaData

Activitat

% de la nota final

Tuesday, March 28: 2-4h


Wednesday , May 31:2-4h

Examen parcial

 

Examen final

15%

 

25%

 

Setmanal

Tareas del curso

 

20%

 

Presentation and project dossier due Tuesday, May 16

 

Presentación de proyecto

40%

La asistencia y la participación en clase forman parte de la evaluación continua, la cual es necesaria para aprobar la asignatura.  No será posible aprobar la asignatura con la nota única de examen.

Es necesaria una puntuación global de 5/10 para aprobar la asignatura.

En caso de no presentación al examen parcial o final, se deberá presentar un justificante válido. 

Exámenes de recuperación

Los estudiantes deben comunicarse con su profesor antes del examen de recuperación para conocer si deben completar alguna tarea adicional.

 

 

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 31/05/2023 14:00h