Universitat Internacional de Catalunya

Bioètica

Bioètica
6
13508
4
Primer semestre
OB
FORMACIÓ HUMANÍSTICA
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Dra Begoña Bosch: bbosch@uic.es

Dr Ignacio Macpherson: imacpherson@uic.es

Dr Mauricio Pacheco: mpacheco@uic.es

Dr Ignasi Belda: ibeldar@uic.es

 

Presentació

Els avenços biotecnològics han creat nous escenaris per a tots els professionals de les ciències biosanitàries i han suscitat grans esperances de millores concretes per a la vida i el futur de l’home. No obstant això, també és freqüent que tant en la pràctica assistencial com en la recerca científica o en la gestió sorgeixin problemes i dubtes de naturalesa ètica, que demostren, de manera inequívoca, que cal relacionar i integrar constantment la raó tècnica i la raó ètica, amb la finalitat que l’adquisició de nous coneixements estigui orientada a beneficiar les persones que estan en una situació de més vulnerabilitat. Una bona preparació professional, tècnica i científica no és suficient per exercir correctament qualsevol professió vinculada a les ciències biomèdiques si no inclou també la dimensió ètica.

L’assignatura de Bioètica pretén fer reflexionar sobre el valor de la vida humana, sobre el respecte que aquesta mereix i sobre la seva relació amb el bé de la salut. Es basa en els principis que han d’inspirar l’actuació de les ciències biomèdiques per tal de saber integrar les accions que sorgeixen en la pràctica diària, coneixent els drets de la persona i les principals normatives sanitàries que regulen les competències professionals.

La formació en Bioètica vol proporcionar a les ciències biomèdiques uns coneixements i una preparació específica que les capacitin i ajudin, no només a prendre les millors decisions davant situacions límit, sinó també a saber actuar en les diferents situacions que es presenten en la pràctica diària.

Requisits previs

Es recomana haver cursat Antropologia


Objectius

 • Desenvolupar la capacitat de reflexionar i argumentar sobre qüestions ètiques partint de l’anàlisi de la situació contemporània.
 • Proporcionar instruments conceptuals per comprendre la importància d’adquirir els principis i les virtuts fonamentals d’una ètica de la cura personal i professional.
 • Descobrir el significat i el valor del principi fonamental de la dignitat de la persona humana, particularment en els àmbits relacionats amb la malaltia o qualsevol altra situació de vulnerabilitat i limitació, tant física com psíquica, de la persona.
 • Mostrar la importància de la comunicació interpersonal en el context de la relació terapèutica.
 • Donar a conèixer les bases de la legislació professional en l’àmbit sanitari.
 • Analitzar i debatre les implicacions importants de la diversitat social i cultural per comprendre la salut.

Competències

 • CB3: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CG4: Resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicació i transmissió de coneixements, habilitats i destreses en el camp de la Bioenginyeria.
 • CG10: Saber treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
 • CT3: Saber comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració d'el pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat.
 • CT4: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles
 • CE8: Dialogar amb esperit crític sobre idees relacionades amb l'ésser humà i les seves principals dimensions.

Resultats d'aprenentatge

 • Prendre decisions introduint la variable de l’ètica en cada reflexió.
 • Expressar les pròpies idees lliurement sense violentar o ofendre els altres.
 • Entendre el paper i la responsabilitat que tenen la ciència i la tecnologia en la societat actual.

Continguts

I. ÈTICA FONAMENTAL

 • Bases racionals de l’ètica
 • La consciència humana
 • L’acció humana
 • Les virtuts i els valors
 • L’ètica de la vida social

II. ÈTICA I LEGISLACIÓ

 • La llei i els drets
 • La llei moral
 • La distinció entre moralitat i legalitat
 • Els drets humans
 • La legislació de la praxi clínica
 • La protecció de dades de caràcter personal i la confidencialitat
 • Els conflictes d’interessos

III. ÈTICA APLICADA

 • Principis metodològics de les decisions ètiques
 • Història de la bioètica
 • Ètica de la recerca preclínica i clínica
 • Inici de la vida humana
 • Ètica de la vida fràgil
 • Terme de la vida humana

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’assignatura s’impartirà ordinàriament a través de les sessions teòriques (classes magistrals) i les sessions pràctiques, en tots dos casos, presencials. El contingut de les classes magistrals consistirà en el desenvolupament dels principals temes i conceptes de l’assignatura, que es detallen en el temari. Pel que fa a les classes pràctiques, es basaran, principalment, en l’elaboració d’un treball pràctic, en què s’analitzaran i debatran casos actuals, per tal d’il·lustrar i aprofundir en els conceptes que s’hagin explicat anteriorment.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’assignatura de Bioètica s’aprova amb un 5. La nota global s’obté fent la mitjana ponderada de quatre activitats:

a) Avaluació continuada (25%): resolució de casos en les classes magistrals (presencial).

b) Treball pràctic (15%): part escrita i part oral (presencial).

c) Examen parcial (20%): escrit (presencial).

d) Examen final (40%): escrit (presencial).

* La nota mínima de cada apartat per aprovar l'assignatura ha de ser superior a 5.

Consideracions importants:

 1. Plagi, copiar o qualsevol altra acció que es pugui considerar trampa suposarà un zero en aquest apartat d'avaluació. Realitzar-en els exàmens suposarà el suspens immediat de l'assignatura.
 2. En segona convocatòria no es podrà obtenir la qualificació de "Matrícula d'Honor", de manera que la qualificació màxima serà de "Excel·lent".
 3. No s'acceptaran canvis en el calendari, dates d'exàmens o en el sistema d'avaluació.
 4. Els estudiants d'intercanvi (Erasmus i d'altres) o repetidors estaran sotmesos a les mateixes condicions que la resta de l'alumnat.

Bibliografia i recursos

MANUALS:

 • POLAINO, A., Manual de Bioética General, Rialp, 2000.
 • CICCONE, L.; Bioética. Historia. Principios. Cuestiones. Palabra, Madrid, 2005.
 • SGRECCIA, E., Manual de Bioética I: Fundamentos y Bioética Biomédica, BAC, 2010.


OBRES DE CONSULTA:

 • ABEL, F., Bioética: orígenes, presente y futuro, Madrid, Institut Borja de Bioética, Fundación Mapfre medicina, reimp., 2001.
 • BEAUCHAMPS, T.L., CHILDRESS, F. J., Principios de Bioética Biomédica, Barcelona, Mason 4ª ed., 2000.
 • BLAZQUEZ, N., Bioética: La nueva ciencia de la vida. Madrid, BAC, 2000.
 • PASTOR L.M., FERRER, M., La bioética en el milenio biotecnológico, Murcia,Sociedad Murciana de Bioética,2001.
 • POISSON, J.F. Bioética ¿El hombre contra el hombre?, Rialp, Madrid, 2009.


INTERNET:

 • - Bioethicsline www.bioethics.Georgetown.edu/bioline.htm
 • - Euroethics www.gwdg.de/-uelsner/entrez/.fcgi
 • - Asociación Médica Mundial www.wma.net
 • - Canadian Bioethics Society:  www.bioethics.ca/english
 • - Asociación Europea de Centros de Bioética Médica: www.kuleuven.ac.be/cbmer/eacmeherstel.htm
 • - European Bioethical Research: www.bioethics.org.uk
 • - Asociación Española de Bioética y Bioética médica: www.aebioetica.org
 • - Bioética y Derecho. Universidad de Barcelona: www.Ub.es/fildt/bioetica.htm
 • - Centro de Documentación de Bioética del departamento de Humanidades Biomédicas: www.unav.es/cdb
 • -Observatorio de Bioética de Valencia: www.observatoriobioetica.com

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 20/01/2023 A10 14:00h