Universitat Internacional de Catalunya

Reportatge Audiovisual

Reportatge Audiovisual
3
13544
3
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,

Professorat


Cita previa per mail.

Presentació

Reportatge Audiovisual és una assignatura de 3 crèdits que s'imparteix en el segon semestre del tercer curs del grau en Comunicació Audiovisual. Aquesta assignatura posseeix trets periodístics. L'alumne aprendrà a dominar tant la redacció com la realització de programes dels diferents formats de infoentreteniment i reportatge. A més, l'alumne aprendrà la importància de la documentació audiovisual a l'hora de construir un programa d'aquest tipus.

Requisits previs

No requereix requisits previs.

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és apropar els alumnes al reportatge, des dels seus inicis fins als nostres dies. Analitzar els diferents formats de la producció i fer un recorregut a través de les adaptacions tecnològiques que han sorgit. De manera paral·lela, també es realitzarà un taller de creació audiovisual on els alumnes hauran d'elaborar diferents exercicis.

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 14 - Coneixement i domini de la retòrica i oratòria per comunicar idees pròpies
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 19 - Capacitat de documentació informativa
 • 21 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 22 - Coneixement i domini de la distinció entre opinió i informació/ registres col·loquials i cultes.
 • 23 - Capacitat de prioritzar els esdeveniments noticiables i contrastar la informació
 • 24 - Capacitat de planificació i organització de projectes a curt i llarg termini
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 32 - Capacitat d'afrontar projectes audiovisuals i cinematogràfics en totes les seves fases (preproducció, rodatge, postproducció, distribució)
 • 33 - Capacitat per crear i dirigir
 • 34 - Capacitat per conèixer i respectar els diferents rols de l'equip artístic i tècnic
 • 42 - Capacitat de distingir, analitzar, i dominar els diferents gèneres i formats televisius, cinematogràfics, i radiofònics
 • 43 - Capacitat per crear guions cinematogràfics, televisius i radiofònics segons les exigències del gènere
 • 44 - Capacitat per adaptar-se als nous formats audiovisuals
 • 45 - Capacitat per conèixer i dominar les tècniques de la narrativa audiovisual
 • 46 - Capacitat per dominar els recursos de la imatge (fotografia, il·luminació…) i el so
 • 48 - Coneixement i domini de les tècniques de realització i muntatge
 • 49 - Capacitat per escriure amb fluïdesa textos, escaletes o guions
 • 51 - Coneixement i domini del funcionament de la Comunicació Corporativa i Institucional
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

 • Conèixer la realitat del reportatge en els nostres dies.
 • Fer tallers de creació on els alumnos elaborin els seus exercicis i, d'aquesta manera, desenvolupar una mirada personal.
 • Conèixer la diversitat i les diferents possibilitats creatives que proposen els reportatges contemporanis.

·         

Continguts

1.     Gèneres del reportatge audiovisual | 70% teoria 30% pràctica

2.     La vocació d’explicar històries. Idea i pre-guió| 60% teoria 40% pràctica

3.     La imatge i la paraula en el guió | 60% teoria 40% pràctica

4.     Narració audiovisual.  Estructures narratives en l’era digital: Mobile Journalism | 40% teoria 60% pràctica

5.     MOJO i xarxes socials  | 30% teoria 70% pràctica

6.     El guió literari i el guió tècnic | 20% teoria 80% pràctica

7.     El muntatge | 20% teoria 80% pràctica

8.     La locució | 20% teoria 80% pràctica

9.     Reportatges enquesta | 20% teoria 80% pràctica

10.  Visionat i debat | 100% pràctica

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0,4
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 0,4
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 1,2
Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 1,0

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula • 10% actitud e interés por el aprendizaje de la asignatura. 
 • 20% prácticas: reportaje entrevista, reportaje con voz en off, reportaje con/sin conflicto interno. 
 • 70% reportaje final 

Bibliografia i recursos

Per determinar.