Universitat Internacional de Catalunya

Tècniques de Locució i Presentació

Tècniques de Locució i Presentació
3
13546
3
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,

Professorat


Cal concertar una cita mitjançant el correu nbonet@uic.es

Presentació

 

Aquesta assignatura dona les eines que necessitarà un periodista per expressar-se de manera professional, àgil, rigorosa i segura tant a la ràdio com a la televisió. És cert que això ho consolidarà l’experiència però es tracta de conèixer les claus per improvisar amb eficàcia i ser capaç de fer un discurs útil i amb interès. Tota la feina prèvia i els coneixements adquirits amb anterioritat, que indicarà aquesta assignatura, són els que garanteixen que a l’hora del directe la feina surti bé.

 


Requisits previs

Cap requisit previ.

Objectius

 

Ser capaç de fer una entonació adequada de la veu treballant l’accent, l’emfàsi i el ritme, de manera professional i creativa en cada gènere que ofereix el periodisme. Aprendre a expressar-se quan es locuta una notícia; adaptar-se al to d’una entrevista o tenir recursos per dirigir un debat que resulti interessant per a l’oient o l’espectador. La finalitat és sempre arribar al públic amb coses que aportar-li: servir-li continguts bons. I per això cal aprendre a divulgar els coneixements; aplicar la imaginació; gestionar el temps i fer una entonació adequada de la veu. També es donaran eines per guanyar en seguretat i agilitat a l’hora de transmetre els continguts, fent especial atenció enla idea que la base de tot és una bona preparació i el control de la matèria.

Competències

 • 04 CG - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 15 CE - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 20 CE - Capacitat de planificar i executar projectes periodístics
 • 29 CE - Capacitat per entendre i aplicar els diferents gèneres i formats periodístics
 • 31 CE - Capacitat per entendre i aplicar les diferents tipologies de guions televisius i radiofònics
 • 32 CE - Coneixement i domini de la imatge i les seves capacitats comunicatives
 • 38 CE - Coneixement i domini dels conceptes, dades, estadístiques i gràfics econòmics
 • 45 CE - Capacitat i habilitat per donar forma creativa al missatge periodístic

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar l'assignatura, els alumnes estaran capacitats per a:
• Locutar i expressar-se de manera oral amb fluïdesa.
• Expressar-se, produir i pronunciar discursos adaptats als mitjans audiovisuals de manera clara i efectiva.
• Desenvolupar una comunicació verbal, paralingüística i no verbal que tinga coherència i sigui harmònica. Identificar la relació entre comunicació i poder.
• Identificar i controlar els aspectes bàsics de la comunicació no verbal, (gest, veu, postura, por) per a realitzar amb èxit una intervenció a cambra o davant un públic.
• Conèixer i gestionar bé els elements tècnics propis de la presentació audiovisual (Teleprompter, micròfons, domini de l'espai, etc. …)

Continguts

 

 • El so a la comunicació en ràdio i televisió
 • Dicció, respiració i actitud. El ritme.
 • Lectura d’un butlletí informatiu en ràdio. Estratègies narratives i expressives.
 • Lectura d’una notícia
 • L’entrevista a la ràdio.
 • Directes. Improvisació.
 • Programa de ràdio

En funció del desenvolupament de les classes els continguts poden variar lleugerament i ampliar-se. 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 0.9
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0,3
E-learning: Es facilitarà l'aprenentatge no presencial fonamentat en les TIC. 0,1
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.). 0.4
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 0.9
Labs: grups de treball en els quals es combina la teoria i la pràctica. En ells l'objectiu no consisteix tant a exercitar tècniques ja conegudes, sinó a fer avançar tant la teoria com la tècnica. Els labs culminaran també en un producte professional o semiprofessional, si bé aquesta vegada de caràcter necessàriament innovador (resultat de la combinació de reflexions o lectures innovadores dels mitjans i la realitat social). 0,4

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació dels estudiants es realitzarà atenent en primer lloc a el desenvolupament dels seus exercicis pràctics.  Se n'obtindrà una mitjana, que representarà el 80% de la qualificació.
El 20% de la nota restant s'obtindrà dels exercicis d'observació i anàlisi que indiqui la persona docent.

Bibliografia i recursos

 • BLANCH, MARGARITA y LAZARO, PATRICIA Aula de locución. Càtedra 2010
 • BUSTOS, Inés (coord.): La voz. La técnica y la expresión. Paidotribo, Barcelona, 2003.
 • CABALLERO, Cristián: Cómo educar la voz hablada y cantada. Edamex, México, 1994.
 • ECKMAN, Paul: ¿Qué dice ese gesto? Integral, Barcelona, 2004.
 • GIL FERNÁNDEZ, Juana: Los sonidos del lenguaje. Síntesis, Madrid, 1988.
 • LORENZO GARCÍA: José: Comunicación no verbal. Universitas, Madrid, 2000.
 • POYATOS, Fernando: La comunicación no verbal. Itsmo, Barcelona, 1994.
 • KNAPP, Mark L.: La comunicación no verbal. Paidós, Barcelona, 1982.
 • MERAYO PEREZ, Arturo: Curso Práctico de Técnicas de Comunicación Oral. Tecnos, Madrid, 1998.
 • RODERO, Emma: Locución Radiofónica. IORTV, Madrid, 2003.
 • STUDER, Jürg: Oratoria, el arte de hablar, disertar, convencer. El drac, Madrid, 2003.
 • VERDERBER, Rudolpf: ¡Comunícate! Thompson-Learning, Madrid, 1999.
 • ALCOBA, Santiago (coord.): La expresión oral. Ariel Practicum, Barcelona, 2000.
 • CABALLERO, Cristián: Cómo educar la voz hablada y cantada. Edamex, México, 1994.
 • ECKMAN, Paul: ¿Qué dice ese gesto? Integral, Barcelona, 2004.
 • GIL FERNÁNDEZ, Juana: Los sonidos del lenguaje. Síntesis, Madrid, 1988.
 • LORENZO GARCÍA: José: Comunicación no verbal. Universitas, Madrid, 2000.
 • POYATOS, Fernando: La comunicación no verbal. Itsmo, Barcelona, 1994.

 • https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_may_shape_who_you_are

 Amy Cuddy · Social psychologist. Amy Cuddy’s research on body language reveals that we can change other people’s perceptions — and perhaps even our own body chemistry — simply by changing body positions.