Universitat Internacional de Catalunya

Memòria i Aprenentatge

Memòria i Aprenentatge
6
14035
4
Segon semestre
op
BIOMEDICINA I SALUT
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Demanar cita per email.

Presentació

L’assignatura de Memòria i Aprenentatge busca aportar al futur psicòleg els coneixements necessaris sobre els mecanismes que ens permeten emmagatzemar en la memòria la informació percebuda i els diferents tipus d’aprenentatge que ens permeten assentar el coneixement. Entendre el funcionament dels mecanismes de memòria i aprenentatge permet al psicòleg detectar i identificar aquells casos en els que aquests mecanismes mostren un funcionament alterat d’origen psicopatològic.

Requisits previs

No hi ha requisits previs.

Objectius

 • Entendre els mecanismes fonamentals de la memòria i l’aprenentatge.
 • Adquirir la terminologia relativa als processos de memòria i aprenentatge.
 • Conèixer els models i les teories que existeixen sobre la memòria i l’aprenentatge.
 • Aprendre les diferents alteracions psicopatològiques de la memòria i l’aprenentatge.
 • Familiaritzar-se amb les metodologies experimentals i els procediments emprats per a l’estudi científic de la memòria i l’aprenentatge.

Competències

 • CE09 - Identificar les bases biològiques de les funcions psicològiques i de la conducta humana, entenent com funcionen i com influeixen sobre els diversos aspectes de la persona.
 • CE13 - Reconèixer les funcions, característiques, avantatges i limitacions dels diferents models teòrics i/o Escoles de Psicologia.
 • CE14 - Reconèixer las bases de la conducta humana normal i les seves alteracions.
 • CE18 - Identificar les estructures i els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques i reconèixer la naturalesa de les diferències individuals.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar l’assignatura l’alumnat ha de ser capaç de:

 • Descriure els mecanismes de la memòria i l’aprenentatge.
 • Utilitzar amb rigor la terminologia relativa als processos de la memòria i l’aprenentatge.
 • Identificar els enfocaments teòrics de la memòria i l’aprenentatge.
 • Descriure l’estructura de la memòria.
 • Enumerar i definir els diferents tipus de memòria.
 • Explicar la fases del procés mnèsic.
 • Descriure els factors que influeixen en la memòria.
 • Identificar i descriure les característiques dels diferents tipus d’aprenentatge.
 • Definir els diferents mètodes de control de la conducta.
 • Saber identificar alteracions psicopatològiques de la memòria i l’aprenentatge.
 • Conèixer les bases neuroanatòmiques de la memòria i l'aprenentatge.

Continguts

Bloc 1: Memòria

 • Tema 1: Introducció a la memòria.
 • Tema 2.1: Arquitectura de la memoria: les memòries sensorials.
 • Tema 2.2: Arquitectura de la memoria: la memòria a curt termini.
 • Tema 2.3: Arquitectura de la memoria: la memòria a llarg termini.
 • Tema 3: Fases del procès mnèsic.
 • Tema 4: Errors de la memòria: oblit i memòries falses.
 • Tema 5: Memòria, emocions, estrès i trauma.

Bloc 2: Aprenentatge

 • Tema 1: Introducció als principis d’aprenentatge i conducta.
 • Tema 2: Aprenentatge no associatiu: habituació i sensibilització.
 • Tema 3: Aprenentatge associatiu: condicionament clàssic
 • Tema 4: Aprenentatge associatiu: condicionament instrumental.
 • Tema 5: Aprenentatge social i cognitiu.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaA les classes magistrals el docent presenta a l’alumnat els continguts del curs. L’objectiu de les classes magistrals és que l'alumnat es familiaritzi amb els conceptes teòrics bàsics de la disciplina i la terminologia pròpia de l’àrea. A més, l’alumnat coneixerà les propostes teòriques més rellevants i les seves crítiques el que els proporcionarà una visió general del coneixement actual sobre la disciplina. Durant les classes, l’alumnat també es familiaritzarà amb les tècniques i resultats experimentals que han portat a donar suport o rebutjar els diferents enfocaments teòrics.

 

ACTIVITAT FORMATIVAMETODOLOGIASISTEMA D'AVALUACIÓ
La classe magistral serà l'escenari per aprendre i utilitzar la terminologia i estructures lingüístiques relacionades amb l'àmbit d'estudi, per practicar i desenvolupar destreses de comunicació oral i escrita i per familiaritzar-se amb bibliografia i material didàctic de suport per a una major integració dels continguts de les matèries.
Lectura de textos dirigits amb l'objecte d'accedir al pensament crític, el qual compleix un paper fonamental en la formació de ciutadans conscients i responsables.
Activitat no presencial, en aquesta activitat l'estudiant realitza exercicis de forma autònoma, sense la presència del professor. En aquesta fase apareixen sempre més dubtes, però al no tenir l'opció de preguntar immediatament es produeix un esforç addicional per part de l'alumne.
És un escenari en el qual un professor amb un grup reduït d'alumnes resol els dubtes que han anat emergint al llarg del procés d'aprenentatge. D'aquesta forma el professor detecta els aspectes menys evidents per a l'alumne i li proporciona eines per corregir els aspectes que no funcionen correctament. Pot ser individual o en grup. No s'ha de confondre aquesta metodologia amb l'assessorament personalitzat als alumnes, que es realitza de forma complementària a la seva formació curricular.
Serà l'escenari on l'estudiant realitzarà el treball personal. L'estudiant elaborarà treballs en les diferents assignatures on reflectirà la seva experiència d'aprenentatge autònom. L'estudiant també es prepararà per a un aprenentatge al llarg de la vida en aprendre a fer servir materials didàctics de forma autònoma i a utilitzar recursos multimèdia. Serà l'escenari per desenvolupar les habilitats d'autoregulació de l'aprenentatge i autogestió del temps.
Sessió expositiva i explicativa dels continguts per part del professor. Aquesta metodologia d'aprenentatge permet la utilització de mitjans audiovisuals com a suport a l'explicació dels continguts. L'alumne pot interactuar o participar activament.
Desenvolupament de debats i discussions en gran o petit grup que afavoreixin el sentit i judici crític. S'afavoreix la participació i la iniciativa, la realització de preguntes constructives i la presentació de nous problemes que promoguin el pensament crític.
Relació personalitzada entre tutor i alumne, on s'atén, facilita i orienta a l'estudiant en el procés formatiu. Mitjançant el model o l'orientació tutorial es promou l'autoreflexió i l'orientació a la millora i el desenvolupament personal i professional.
L'assistència activa de l'alumne a la classe mostra el grau d'implicació com a mostra d'interès i la seva interacció amb el professor i amb la resta de companys.
Prova individual escrita que reuneix els aspectes més generals i rellevants de la matèria a avaluar. Avaluaran la capacitat dels estudiants d'escoltar i entendre les idees principals dels continguts impartits, així com la seva capacitat d'entendre bibliografia i literatura específica a la seva àrea d'estudi, avaluant, així mateix, la terminologia corresponent. D'altra banda, les proves escrites també avaluaran el contingut impartit sobre conceptes específics de les diferents matèries del títol. S'estructuraran a través d'exàmens parcials i/o finals, exercicis finals, qüestionaris on-line i anàlisis d'articles científics.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa nota final de l'assignatura es calcula en base a:

 • Exàmen parcial: 25%
 • Exàmen final: 40%
 • Exàmen PIR: 5%
 • Treball en grup: 10%
 • Activitats: 10%
 • Participació: 10%

Els exàmens són tipus test i cada pregunta té quatre alternatives. Cada resposta correcta equival a un punt, les respostes incorrectes resten 0,33 punts i les omissions no resten.

Per a aprovar l'assignatura (tant a 1a com a 2a convocatòria) és necessari aprovar l'examen final amb una nota mínima de 5 i tenir una nota final mínima de 5. 

L'avaluació respectarà sempre la normativa general establerta en el Grau de Psicologia. 

En el cas que un/una alumne/a hagi de repetir l'assignatura, el professor responsable decidirà si es manté l'avaluació continuada o es canvia a avaluació única basada en l'examen final.

Bibliografia i recursos

Domjan, M. (2003). Principios básicos de aprendizaje y conducta. Madrid: Thomson.

Ruiz Vargas, J.M. (2010). Manual de psicología de la memoria. Madrid: Síntesis.

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 30/05/2023 I3 12:00h