Universitat Internacional de Catalunya

Intervenció Psicoeducativa en l'Àmbit Familiar

Intervenció Psicoeducativa en l'Àmbit Familiar
3
14053
4
Primer semestre
op
OPTATIVITAT
OPTATIVITAT
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


L’ atenció als estudiants es farà per correu electrònic i després de les classes presencials.

Presentació

 

Aquesta assignatura pretén oferir a l’estudiant una visió global de la intervenció psicopedagògica en l’àmbit escolar i familiar. S’assenyala el caràcter preventiu o terapèutic de la intervenció psicoeducativa i com es poden aplicar a diferents àmbits i etapes del desenvolupament de l’alumne en el seu procés d’aprenentatge, emocional i social. L’assignatura té dos grans blocs: la intervenció psicopedagògica a la infància i la intervenció a l’adolescència.

Requisits previs

És recomanable tenir els coneixements referits a la Psicologia evolutiva i conèixer els diferents trastorns d’aprenentatge així com els diferents trastorns de conducta que puguin aparèixer en l’etapa escolar.

Objectius

 1. Donar suport i els recursos necessaris als tutors, professorats, famílies i/o tutors legals perquè siguin capaços d’assumir amb responsabilitat les seves decisions en els àmbits personal, acadèmic i professional que tenen a veure amb l’alumna.
 2. Promoure i facilitar la implicació́ de les famílies en el procés escolar i educatiu dels seus fills i filles amb NEE.
 3. Facilitar canals i espais de relació entre l’escola i la família
 4. Comprendre el concepte d’atenció a la diversitat i d’inclusió educativa per treballar dins un marc d'’escola per a tothom.
 1. Saber quina és l’atenció a nivell escolar que ha de donar un psicopedagog per assessorar i orientar al professorat i les famílies d’infants amb dificultats d’aprenentatge.
 2. Conèixer les diferents necessitats específiques de suport educatiu.
 1. Adquirir i dominar les diferents estratègies per aconseguir la veritable atenció a la diversitat i conèixer els serveis educatius que existeixen.
 2. Aprendre tècniques d’orientació i assessorament docent segons l’etapa educativa i les característiques evolutives dels estudiants.
 3. Conèixer i dominar recursos i tècniques per assessorar i orientar en l’entorn familiar.

Competències

 • CB02 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació de una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.
 • CB04 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB05 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
 • CG02 - Realitzar judicis i valoracions crítiques argumentades en el procés de presa de decisions.
 • CG03 - Llegir de manera crítica i argumentada la bibliografia científica, valorar la seva procedència, situar-la dins d’un marc epistemològic, i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • CG04 - Capacitat per respectar i fer respectar el codi deontològic i actuar de manera ètica en les activitats relacionades amb l’actuació professional.
 • CG05 - Comprendre les limitacions de la perspectiva de l’anàlisi psicològica del comportament humà i tenir capacitat per incorporar aportacions conceptuals i tècniques de l’anàlisi pròpies d’altres disciplines.
 • CG06 - Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en l’ús de les dades que afecten a les persones, grups o organitzacions.
 • CG07 - Capacitat per adaptar-se a l’entorn, la tasca o el context, afrontar noves tasques i responsabilitats, i generar processos de canvi.
 • CG08 - Capacitat per interpretar el contingut i l’abast de la informació rebuda o demandada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-li segons la naturalesa del fet que es tracti.
 • CG12 - Aconseguir les condicions necessàries per a una comunicació efectiva i una bona relació d’ajuda i suport.
 • CT02 - Capacitat per la resolució de problemes
 • CT04 - Capacitat de treballar en equip
 • CT05 - Raonar i avaluar les situacions i resultats des d’un punt de vista crític i constructiu.
 • CT08 - Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica
 • CT09 - Comunicar-se adequadament, tant de forma oral com escrita

Resultats d'aprenentatge

- Reconèixer l’objecte d’estudi de la psicologia educativa i les seves teories explicatives.

- Reconèixer i identificar les característiques de l’alumnat en les diferents etapes escolars: infantil, primària, ESO, batxillerat.

- Reconèixer les diferències individuals, els problemes d’aprenentatge o els trastorns que poden interferir en el procés d’ensenyament-aprenentatge d’una persona.

- Identificar possibles aspectes de risc en els estudiants, en diferents etapes.

- Saber transmetre coneixements sobre diferents actuacions en l’àmbit educatiu.

- Decidir estratègies d’intervenció adequades per abordar la diversitat educativa.

- Saber diferenciar les diferents tipologies de família i el seu abordatge.

Continguts

Intervenció Psicoeducativa l’àmbit familiar, les etapes d’Infantil, Primària, i Secundària:

- Familia.

- Hàbits i límits en l’Etapa Infantil.

- Psicoeducació

- Síndrome de Down

- TEA

- TDAH

- Discapacitat sensorial auditiva i visual

- Discapacitat motora

- Epilèpsia

 - Altes Capacitats

- TCA


Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasse teòrica (CT)

Aprenentatge autònom (AA)

Treball individual (IT)

Debat i discussió (D i D)

Tutories acadèmiques personals (TAP)

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaProves escrites (PE)

Participació de classe (PC)

Resolució del cas (RC)

La participació a classe té valor en aquesta assignatura. S'han de fer comentaris i treballs escrits amb un valor del 30%. Es realitzarà una prova, amb un valor del 70%, aquesta prova s'haurà d'aprovar perquè faci mitjana amb les altres notes complementàries.

L'examen de segona convocatòria ha d'estar aprovat amb una nota de 5 o superior per poder fer la mitjana ponderada amb les pràctiques realitzades. En cas que la mitjana estigui suspesa, l'alumne haurà de repetir l'assignatura l'any següent.

Bibliografia i recursos

 

 • American Psychiatric Association, (2014). Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-V. American Pychiatric Publishing.
 • AAVV. (2018). Intervención Psicoeducativa en alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Editorial Tirant humanidades.
 • Bassedas, E. (2010). Intervención psicoeducativa y diagnóstico psicopedagógico. Paidós.
 • Cándido, J. Inglés Saura; Ruiz-Esteban C; Torregosa, M. (2019). Manual para psicólogos educativos. Teoría y práctica. Editorial Pirámide.
 • Castejón, J.L; González, C; Gilar, R; Miñano, P. Psicología de la Educación. Alicante. Editorial ECU.
 • De Catalunya, C.D.L. (2011). PRODISCAT: Protocol de detecció i actuació en la dislexia. Ambit educatiu (Protocol for detection and management of dyslexia. Educational scope). Barcelona: Departament d'Educació, Generalitat de Catalunya (Department of Education Catalan Government).
 • Escoriza, E. (1999). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. EUB.
 • Fiuza, Mª.J; Fernández, Mª.P. (2013). Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo: Manual didáctico. Editorial Pirámide.
 • Generalitat de Catalunya (2013). El TDAH: detecció i actuació en l'àmbit educatiu. Departament d'Ensenyament: Barcelona.
 • González, O. Familia y escuela, Escuela y familia. Alianza Educativa.
 • Herrero de Vega, M; Beyebach, M. (2018) Intervención escolar centrada en soluciones. Barcelona. Editorial Herder.
 • Holzschuger, C. (2012). Cómo organizar aulas inclusivas. Narcea Ediciones.
 • Hudson, D; (2017) Dificultades específicas de aprendizaje y otros trastornos. Serie Atención a la diversidad. Madrid. Editorial Narcea.
 • Marchesi, A; Palacios, J; Coll, C; (2017). Desarrollo Psicológico y Educación. Madrid: Editorial Alianza.
 • Miranda Casas, A. (2008). Evaluación e intervención psicoeducativa en dificultades del aprendizaje. Pirámide.
 • Planas Domingo, J.A. (mayo, 2010). Las funciones del orientador educativo- Revista UP, Madrid.
 • Pontecorvo, C. (2003). Manual de psicología de la educación. Editorial Popular
 • Santrock, John W. (2011). Psicología de la Educación. 4. Ed. Mc Graw Hill. Madrid.
 • Stainback, S. (2009). Aulas inclusivas: un nuevo modo de enfocar y vivir el «currículo». Narcea Ediciones.
 • Trianes, M.V y Gallardo, J.A (Coord.) (2004). Psicología de la educación y del desarrollo en contextos escolares. Madrid: Pirámide.
 • Wing, L. (1998), El autismo en niños y adultos: una guía para la familia. Paidós Psicología.
 • Woolfolf, A; (2010). Psicología Educativa. México. Editorial Pearson.

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 21/12/2023 A10 08:00h