Universitat Internacional de Catalunya

Aspectes Fiscals de l'Empresa Familiar

Aspectes Fiscals de l'Empresa Familiar
2
14073
4
Segon semestre
op
Optativitat
Optativitat
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,

Competències

 • 01 - Adquirir la capacitat d'entendre les idees principals i participar en conferències o lliçons magistrals en un context acadèmic
 • 03 - Ser capaç d'expressar idees i arguments amb ordre i coherència de forma oral i escrita (tècniques d'expressió oral i escrita)
 • 11 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom
 • 17 - Comprendre i conèixer les principals institucions públiques i privades en la seva gènesi i en el seu conjunt
 • 18 - Comprendre les diverses maneres de creació del Dret en la seva evolució històrica i en la seva realitat actual
 • 19 - Desenvolupar la capacitat de redactar escrits jurídics
 • 22 - Ser capaç d'identificar i interpretar la documentació d'ús habitual en el tràfic jurídic i negocial
 • 23 - Identificar l'estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d'un problema jurídic complex
 • 24 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions utilitzant la informació rellevant, aplicant els mètodes adequats i situant el problema dins del conjunt de l'ordenament jurídic
 • 25 - Adquirir habilitats per a l'accionament processal: redacció d'escrits, concreció de pretensions, utilització de formularis, etc.
 • 29 - Ser capaç de reunir i interpretar documentació econòmica

Continguts

TEMA 1.- LA EMPRESA FAMILIAR COMO OBJETO DE ESTUDIO.

La Empresa Familiar como una realidad compleja y poliédrica La preocupación por la Empresa Familiar en la Unión Europea. Aproximación al concepto legal de Empresa Familiar: el “fantasma del Derecho”. Una propuesta de definición desde la “sustantivación” de la ley tributaria. El principio de “autorregulación”: el Consejo de Familia y el Protocolo Familiar.

 

TEMA 2.- EL GOBIRENO CORPORATIVO DE LA EMPRESA FAMILIAR.

Estructura corporativa óptima de la empresa familiar: holding y capilaridad societaria. Tipología societaria. Código de Buen Gobierno. Estatutos Sociales. Pactos parasociales.Cláusulas restrictivas a la transmisibilidad de las acciones o participaciones. Mecanismos de liquidez.

 

TEMA 3.- EMPRESA FAMILIAR Y RÉGIMEN ECONÓMICO-MATRIMONIAL

Tipología de regímenes económico-conyugales y su compatibilidad con un entorno de Empresa Familiar. Crisis conyugal y empresa familiar: problemática de los diferentes ordenamientos civiles y forales. La protección de la Empresa Familiar ante la crisis conyugal. Capítulos matrimoniales y marital agreements. La problemática empresarial de la pareja de hecho: pactos de convivencia y otras soluciones jurídico-civiles forales.

 

TEMA 4.- LA PLANIFICACICÓN SUCESORIA DE LA EMPRESA FAMILIAR.

El testamento del empresario: condicionantes vitales, familiares y empresariales. El principio de separación entre el patrimonio empresarial y el patrimonio personal. Límites negativos a la libertad testamentaria y las necesidades de la empresa familiar. La troncalidad familiar en la sucesión de la empresa familiar: fideicomiso de residuo y testamentary trust. El pacto sucesorio como instrumento de planificación integral de la sucesión empresarial.

 

TEMA 5.- EL ESTATUTO FISCAL DE LA EMPRESA FAMILIAR

Concepto jurídico-tributario de Empresa familiar: las golen rules del empresario individual y de la participación en entidades. Introducción a la imposición patrimonial: el IP y el ISD .Beneficios fiscales de la Empresa Familiar.

 

TEMA 6.- LA EXENCIÓN DE EMPRESA FAMILIAR EN EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.

 

.La exención objetiva de empresa familiar: empresario individual y participación en entidades exentas. Requisitos objetivos, subjetivos, temporales y formales de la exención patrimonial. La exención parcial de activos afectos. La regla de la patrimonialidad sobrevenida.         

 

TEMA 7.- LA REDUCCIÓN DEL VALOR DE LA EMPRESA FAMILIAR EN EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES.

 

La reducción tributaria estatal y la capacidad normativa autonómica. La adquisición lucrativa mortis causa de empresa familiar: requisitos objetivos, subjetivos y temporales. La adquisición lucrativa inter vivos de empresa familiar: requisitos objetivos, subjetivos y temporales. La exención de ganancia patrimonial en el IRPF. La determinación cuantitativa de la base de la reducción fiscal. Régimen especial de aplazamiento y fraccionamiento de la deuda tributaria.

 

TEMA 8.- EL PRINCIPIO DE AUTORREGULACIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR.

 

El Protocolo Familiar o Family Constitution, Concepto y tipología. Eficacia jurídica y publicidad registral. La estructura de gobierno familiar: el Consejo de Familia y la Asamblea. El Family Office. Valores familiares. El Protocolo como instrumento de planificación integral del gobierno familia empresaria: soft law y hard law