Universitat Internacional de Catalunya

Desenvolupament i Trastorns del Llenguatge

Desenvolupament i Trastorns del Llenguatge
3
14520
4
Primer semestre
op
OPTATIVITAT
OPTATIVITAT
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


L’ atenció als estudiants es farà per correu electrònic i després de les classes presencials.

Presentació

Aquesta assignatura pretén oferir a l’estudiant una visió global del desenvolupament evolutiu del llenguatge oral i escrit i quins són els  principals trastorns   del llenguatge, la comunicació i la parla, les seves característiques i com poder detectar-los i orientar  en l’àmbit escolar i familiar.

Requisits previs

És recomanable tenir els coneixements referits a la Psicologia Evolutiva.

Objectius

 1. Conèixer i dominar el desenvolupament evolutiu en l’adquisició del llenguatge, i l’adquisició de la lectoescriptura.

 2. Saber distingir en l’estudi de casos, quines conductes són pròpies de cada una de les etapes del desenvolupament del llenguatge i quines requereixen un estudi o intervenció específica.

 3. Relacionar els processos d'adquisició del llenguatge oral i escrit.

 4. Saber quina és l’atenció a nivell escolar que ha de donar un psicòleg educatiu per assessorar i orientar al professorat i les famílies d’infants amb dificultats d’aprenentatge en l’àrea de comunicació,  llenguatge oral i escrit .

 5. Conèixer i dominar els conceptes relacionats amb l’avaluació i diagnòstic de la comunicació,  del llenguatge oral i escrit des de l’àmbit de la Psicologia Educativa. 

 6. Conèixer els procediments , tècniques i instruments propis de l’avaluació i el diagnòstic de la comunicació i del llenguatge oral i escrit.

 7. Adquirir habilitats per poder interpretar un informe realitzat per altres professionals (psicòlegs, psicopedagogs, neuropsicòlegs, logopedes…).

 8. Conèixer, reconèixer i saber discriminar entre principals alteracions de la comunicació i del llenguatge oral i escrit

 9. Aprendre a orientar a les famílies com a mesura de prevenció; donant pautes d’estimulació del llenguatge que es poden dur a terme dins l’àmbit familiar.

 10. Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica, per poder trobar la resposta més adequada davant els problemes en el desenvolupament de la comunicació i del llenguatge oral i escrit.

Competències

 • CB02 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació de una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.
 • CB04 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CE01 - Portar a la pràctica actuacions pròpies de la psicologia que siguin adequades per arribar als objectius establerts en un àmbit laboral concret.
 • CE05 - Dissenyar i aplicar una estratègia d'intervenció psicològica en funció del context o servei demandat.
 • CE12 - Saber explicar i identificar les principals etapes del desenvolupament de l’ésser humà, reconèixer la seva evolució i identificar els signes i símptomes característics dels trastorns psicològics més freqüents de cada etapa evolutiva.
 • CG04 - Capacitat per respectar i fer respectar el codi deontològic i actuar de manera ètica en les activitats relacionades amb l’actuació professional.
 • CG07 - Capacitat per adaptar-se a l’entorn, la tasca o el context, afrontar noves tasques i responsabilitats, i generar processos de canvi.
 • CT01 - Capacitat d’organització i planificació
 • CT02 - Capacitat per la resolució de problemes
 • CT03 - Capacitat d’anàlisi i síntesi
 • CT04 - Capacitat de treballar en equip
 • CT07 - Capacitat de portar a terme un aprenentatge autònom
 • CT08 - Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica
 • CT09 - Comunicar-se adequadament, tant de forma oral com escrita

Resultats d'aprenentatge

 • Saber identificar les conductes pròpies de cada etapa del desenvolupament del llenguatge, i saber quines requereixen d’un diagnòstic o intervenció específica.

 • Tenir els criteris per poder realitzar la derivació al professional corresponent,  a partir de la detecció d’una sèrie de dificultats en la comunicació i el llenguatge oral i escrit.

 • Conèixer, reconèixer i diferenciar els  principals trastorns de la comunicació i del llenguatge oral i escrit.

 • Dominar la terminologia que permeti interactuar de forma eficaç amb d’altres professionals.

Continguts

Bloc 1: OLGA

      1. Els inicis de la comunicació. Les bases del nadó pel desenvolupament comunicatiu i lingüístic.

      2. El desenvolupament evolutiu de la comunicació i el llenguatge de 0 a 6 anys

      3. Components i funcions del llenguatge. Desenvolupament del llenguatge fonològic, semàntic, morfològic-sintàctic i pragmàtic

      4. L’aprenentatge de la lectura

      5. L’ adquisició de l'escriptura

      6. Orientacions per les famílies per estimular el llenguatge i la lectoescriptura


 

Bloc 2: MONTSE

 1. Classificació diagnòstica DSM 5, CIE 10, Chevrie-Müller i Narbona. 

 2. Diferència entre retard i trastorn.

 3. Trastorns de la parla.

 4. Trastorns del llenguatge. 

 5. Trastorn de l'Espectre Autista i la comunicació. 

 6. Trastorn específic de l’aprenentatge de la lectura.

 7. Trastorn específic de l’aprenentatge de l’escriptura. 

 8. Protocols d’observació i registre.

 9. Elaboració de cartes de derivació a professionals externs.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasse teòrica (CT)

Aprenentatge autònom (AA)

Treball individual (IT)

Debat i discussió (D i D)

Tutories acadèmiques personals (TAP)


Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaProves escrites (PE)

Participació de classe (PC)

Resolució del cas (RC)

La participació a classe té valor en aquesta assignatura. S’han de fer comentaris i treballs escrits amb un valor del 20%. L'assistència i participació a classe té un valor del 10%. Es realitzarà una prova, amb un valor del 70%.

En l'examen de recuperació serà necessari obtenir una nota suficient perquè la mitjana ponderada sigui 5 o superior. En cas que la mitjana estigui suspesa, l'alumne haurà de repetir l'assignatura l'any següent.


Bibliografia i recursos

BÁSICA: 

 • Leire Madueño, F., Vázquez de Sebastián, J. (2018) Manual práctico de patología del lenguaje. Evaluación e intervención en adultos y niños. Ed. UOC. 

 • Peña-Casanova. Manual de logopedia. Ed. Elsevier Masson. 

CONSULTA:

 • Albalá, M. J., Marrero, V. y Cappelli, G. (1996). Procesos fonológicos en dos niños de 2 a 6 años. En M. Pérez Pereira (Ed.), Estudios sobre la adquisición del castellano, catalán, eusquera y gallego (pp. 87-102). Santiago de Compostela: Publicaciones de la USC.

 • Alberdi, C. M. (1993). Técnicas de lectura eficaz. Revista universitaria de formación del profesorado.

 • Aguado, G. (1995). El desarrollo del lenguaje de 0 a 3 años. Madrid: CEPE.

 • Ajuriaguerra (1977). La escritura del niño. Evolución de la escritura y sus dificultades. Ed. Laia. Barcelona.

 • Braslavsky (2005). Enseñar a entender lo que se lee: la alfabetización en la familia y la escuela. Fondo cultura económica de Argentina.

 • Bosch, L. (1983). Identificación de procesos fonológicos de simplificación en el habla infantil. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 3, 96-102.

 • Condemarín, M. y Chadwick, M. (1990). La enseñanza de la escritura. Bases teóricas y prácticas. Madrid: Visor-Aprendizaje.

 • Cortés, M. y Vila, I. (1991). Uso y función de las formas temporales en el habla infantil. Infancia y Aprendizaje, 53, 17-43.

 • Cuetos, F. (2009) Psicología de la escritura. Madrid: Wolters Kluwer.

 • Cuetos, F. (2008). Psicología de la lectura. Madrid: Wolters Kluwer.

 • Del Río, M. J. y Grácia, M. (1996). Una aproximación al análisis de los intercambios comunicativos y lingüísticos entre niños pequeños y adultos. Infancia y Aprendizaje, 75, 3-20.

 • Del Río, M.J., Torrens, V. (2006) Lenguaje y comunicación en trastornos del desarrollo. Madrid: Prentice Hall.

 • Galeote, M. A., Peraita, H. y Méndez, L. (1997). Programa de intervención en adquisición del léxico en niños de educación infantil. Madrid: UNED

 • Gardner, H. (1991). The unschooled mind: how children think and how schools should teach. Nueva York: Basic Books (Ed. cast. La mente no escolarizada: cómo piensan los niños y cómo deberían enseñar las escuelas . Barcelona: Paidós, 1993).

 • Garvey, C. (1987). El habla infantil. Madrid: Morata.

 • Galeote, M. (2002) Adquisición del lenguaje. Madrid: Pirámide.

 • Gutiez Cuevas, Pilar. Atención temprana. Prevención, detección e intervención en el desarrollo de 0 a 6 años, y sus alteraciones. Editorial Complutense. Madrid 2055.

 • Hernández-Pina, F. (1984) Teorías psico sociolingüísticas y su aplicación a la adquisición del español como lengua materna. Madrid: Siglo XXI.

 • Luque, A. y Palacios, J. (1990). Inteligencia sensoriomotora. En J. Palacios, A.Marchesi y C. Coll (Comps.). Desarrollo psicológico y educación. Vol. I: Psicología Evolutiva (1.a edición) (pp. 69-84). Madrid: Alianza Editorial.

 • Narbona, J., Chevrie-Muller, C. (1997) El lenguaje del niño. Madrid: Masson.

 • Owens, R.E. (2003) Desarrollo del lenguaje. Madrid: Pearson.

 • Pérez Pereira, M. y Castro, J. (1988). Fenómenos transicionales en la adquisición del lenguaje. Infancia y Aprendizaje, 43, 13-36.

 • Rodríguez, C. y Moro, Ch. (1999). El mágico número tres. Cuando los niños aún no hablan. Barcelona: Paidós.

 • Sarriá, E. y Riviére, A. (1991). Desarrollo cognitivo y comunicación intencional preverbal. Un estudio longitudinal multivariado. Estudios de Psicología, 46, 35-52.

 • Serra, M. et al. (2000) La adquisición del lenguaje. Barcelona: Ariel.

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 09/01/2023 A14 12:00h