Universitat Internacional de Catalunya

Negocis Digitals

Negocis Digitals
3
14560
3
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà,

Professorat

Presentació

RESUM DEL CURS
Sense excepció, les empreses més valuoses del món avui en dia són les plataformes: Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook i moltes altres empreses han construït la seva fortuna facilitant la innovació a través dels ecosistemes globals o permetent l'intercanvi ampli de béns i serveis. Hi ha diferents camins cap a l'èxit en el món digital, tant si una empresa vol competir com a plataforma nova com si vol aprofitar una plataforma existent per obtenir un avantatge competitiu. Aquest programa us mostrarà com crear valor sostenible tant si competiu com, amb o en contra de les plataformes digitals.
Per als futurs líders empresarials i emprenedors, les plataformes presenten oportunitats enormes però també comporten riscos greus. Competir en el que s'han anomenat "mercats de múltiples cares impulsats per efectes de xarxa" sovint és semblant a jugar a escacs tridimensionals. En examinar les idees estratègiques essencials de les empreses i els mercats de plataformes, aquest programa us ajudarà a maximitzar el valor i minimitzar els costos de creació, gestió o interacció amb plataformes.
Aquest curs combinarà conceptes i enfocaments des de l'economia, la gestió estratègica, la filosofia d'iniciació lleugera, el llenç empresarial i el pensament de disseny.

Objectius

OBJECTIUS DEL CURS
Al final del curs, s'espera que el participant sigui capaç de:
• Comprendre el paper de les plataformes i els reptes que comporta la construcció d'una plataforma
• Dissenyar una plataforma empresarial i donar suport a les pràctiques empresarials
• Definir alguns aspectes de l'arquitectura tècnica per donar suport a la plataforma
• Definició d'activadors clau per a la plataforma, és a dir, Governança, Confiança, Ecosistema
El curs portarà els participants a través de fases de disseny amb activitats pràctiques pràctiques. S'espera que els participants assisteixin a les classes, completin les tasques del professor i segueixin les lectures per estar al dia. S'utilitzaran debats basats en casos, professionals de la indústria compartint per augmentar l'aprenentatge.

Competències

 • 11 - Conèixer els principals conceptes i teories sobre l'home i la societat.
 • 22 - Identificar la naturalesa i comportament de productors, consumidors i inversors.
 • 24 - Ser capaç de desenvolupar una anàlisi del medi econòmic, social i històric en el qual se situa l'empresa.
 • 25 - Conèixer la funció comercial dins l'empresa i ser capaç d'entendre'n els objectius.
 • 33 - Tenir capacitat de cerca, interpretació i transmissió d'informació.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 55 - Ser capaç d'establir mecanismes de gestió del temps.
 • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.
 • 59 - Adquirir destresa en l'ús d'eines informàtiques i de les TIC.
 • 61 - Desenvolupar habilitats per tal de facilitar l'adaptació a noves situacions.
 • 62 - Adquirir mecanismes que facilitin l'adopció de compromisos de caràcter ètic.
 • 63 - Ser capaç d'analitzar comportaments empresarials i decisions en un context empresarial i valorar-los des d'un punt de vista econòmic, social i ètic.
 • 64 - Capacitat de planificació i organització del treball.
 • 65 - Adquirir la capacitat de posar en pràctica els coneixements.
 • 68 - Desenvolupar mecanismes que afavoreixin la sensibiltat vers temes relacionats amb el benestar social.

Continguts

CONTINGUT DEL CURS
1. On som ara?
2. Platform Thinking: Plataforma Economia, Tipus de Plataformes
3. El guanyador s'emporta tot o gairebé tot: efectes de xarxa.
4. Tractament de les expectatives del consumidor
5. Estratègia i models de negoci
6. Errors comuns
7. Aprofitament de la Plataforma
8. Mirant cap endavant

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaMÈTODES D'ENSENYAMENT
Conferències, seminaris, treballs en grup, exercicis i proves a classe, presentacions, casos pràctics, treballs a casa

ACTIVITAT FORMATIVA
Anàlisi de casos Classe magistral Classe pràctica (resolució de problemes/vídeos/comentaris de text/fitxes) Estudi individual Presentació de treballs i debats Resolució de problemes a l'aula Seminaris de grups reduïts Redacció de treballs

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPROYECTE EN GRUPO
El projecte ha de ser portat a terme per petits grups d'estudiants en el format d'un projecte en directe. L'objectiu és aprendre a elaborar una estratègia per a un negoci digital utilitzant els coneixements adquirits en classe.
(a) Els equips d'alumnes presentaran els seus projectes al resto de la classe.
(b) El informe bien redactado deberá incorporar material de las clases, la bibliografía y las lecturas del curso, así como material adicional académico y/o de los medios de comunicación encontrados de forma independiente por el equipo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN APLICADOS A LOS TREBALLS INDIVIDUALS I EN GRUPO
- Concentració en una tarea determinada
- Uso explícito de fonts fiables / pruebas de su información
- Coherència de l'estructura i el format
- Uso correcte dels conceptes quan proceda
- En general, s'espera que els alumnes demuestren la seva capacitat d'anàlisi i síntesi en el lloc de descriure i copiar/pegar

PARTICIPACIÓ EN CLASSE
La seva participació en classe té una importància clau en aquest curs. Per aquesta raó, la seva presència i participació seran avaluades per l'instructor. El instructor buscarà diverses contribucions de qualitat de cada un de vostès durant la classe.

EXAMEN
El examen es un libro cerrado. La durada és de 75 minuts.
L'examen consistirà en diverses preguntes relacionades amb el contingut del curs i casos de resolució de problemes/razonament crític.
Les preguntes de l'examen es basaran en tots els temes tractats en el curs, en particular, el material presentat a les classes, les lectures i els exemples de casos. Doneu més consells i informació sobre l'examen als estudiants a classe.

SISTEMA DE CALIFICACIÓ

Activitat en classe (assistència i qualitat de la participació) 25%
Examen parcial 5%
Projecte en grup - presentació final 30%
Examen final escrit 40%

TREBALL CONTINU: per tenir dret a nota en aquest curs, haurà de participar al menys en el 70% de les activitats del curs. Això també s'aplica a la repetició de l'examen a la segona convocatòria (normalment, a l'estiu).

Bibliografia i recursos

RECURSOS I LLIBRE DE CURSOS
Llibre principal:
- Es facilitaran lectures obligatòries als alumnes