Universitat Internacional de Catalunya

Macroeconomia

Macroeconomia
6
14580
1
Segon semestre
FB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,

Professorat


Amb cita prèvia. Per demanar hora cal sol·licitar-ne una escrivint a: mmartinr@uic.es

Presentació

En aquest curs, els estudiants obtindran una comprensió profunda de les teories i conceptes macroeconòmics clau, inclosos el PIB, la inflació i la desocupació. Mitjançant una anàlisi rigorosa i el mesurament d'aquests conceptes, els estudiants aprendran sobre les seves interconnexions i com afecten l'economia en conjunt. A més d'explorar la teoria macroeconòmica, també examinarem les polítiques i les eines que utilitzen els governs i els bancs centrals per influir en l'economia, com la política monetària i fiscal. En comprendre com aquestes polítiques poden afectar les operacions comercials, els estudiants obtindran la capacitat d'anticipar i adaptar-se als canvis en la demanda dels consumidors, els costos dels préstecs i el creixement econòmic general, cosa que els permetrà prendre decisions més informades i estratègiques en un entorn macroeconòmic dinàmic.

 

Requisits previs

Cap.

 

Objectius

L'objectiu principal d'un curs d'introducció a la macroeconomia és dotar els estudiants d'una comprensió integral dels principis macroeconòmics, incloent-hi el mesurament, anàlisi i previsió d'indicadors econòmics clau. El curs explorarà la relació entre aquests indicadors i com interactuen per donar forma al panorama econòmic general. A més, els estudiants aprendran sobre les eines i les polítiques utilitzades pels governs i els bancs centrals per influir en l'economia, com les polítiques monetàries i fiscals i el seu impacte en les operacions comercials. El curs també se centrarà a desenvolupar la capacitat dels estudiants per analitzar i avaluar l'entorn econòmic on operen i prendre decisions informades basades en aquesta comprensió.

 

Competències

  • 10 - Identificar els factors del creixement econòmic a llarg termini i comprendre l'impacte de la globalització.
  • 21 - Conèixer les teories fonamentals en el camp de la microeconomia i la macroeconomia.
  • 22 - Identificar la naturalesa i comportament de productors, consumidors i inversors.
  • 23 - Conèixer i saber emprar la terminologia de l'anàlisi microeconòmica i macroeconòmica.
  • 31 - Desenvolupar la capacitat per identificar i interpretar dades numèriques.

Resultats d'aprenentatge

Capacitat per comparar i contrastar models i teories macroeconòmiques.

Capacitat per avaluar críticament els supòsits i l'evidència empírica subjacent als models i teories macroeconòmiques.

Capacitat per anticipar els efectes de les polítiques públiques.

Capacitat per aplicar conceptes i teories macroeconòmiques a problemes econòmics i debats polítics del món real.

Continguts

Part I. Introducció

Sessió 1: PIB

Sessió 2: IPC


Part II. Teoria Clàssica: L'Economia a Llarg Termini

Sessió 3: Renda Nacional 1

Sessió 4: Renda Nacional 2

Sessió 5: Diners i Inflació 1

Sessió 6: Diners i Inflació 2

Sessió 7: Full d'exercicis 1

Sessió 8: L'Economia Oberta 1

Sessió 9: L'Economia Oberta 2

Sessió 10: Atur

Sessió 11: Full d'exercicis 2

Sessió 12: Examen Parcial 1


Part III. Teoria del Creixement

Sessió 13: Acumulació de Capital i Creixement Poblacional 1

Sessió 14: Acumulació de Capital i Creixement Poblacional 2

Sessió 15: Tecnologia, Evidència i Polítiques


Part IV. Teoria del Cicle Econòmic Real: L'Economia a Curt Termini

Sessió 16: Introducció a les Fluctuacions Econòmiques

Sessió 17: Demanda Agregada 1, Construint el Model IS-LM

Sessió 18: Demanda Agregada 2, Aplicant el Model IS-LM

Sessió 19: L'Economia Oberta Revisada 1

Sessió 20: L'economia oberta revisada 2

Sessió 21: Oferta Agregada i Disjuntiva a Curt Termini entre Inflació i Eempleo

Sessió 22: Full de Problemes 3

Sessió 23: Examen Parcial 2


Part V. Temes

Sessió 24: Model Dinàmic de Demanda Agregada i Oferta Agregada 1

Sessió 25: Model Dinàmic de Demanda Agregada i Oferta Agregada 2

Sessió 26: Política d'Estabilització

Sessió 27: Full de Problemes 4

Sessió 28: Comprenent el Comportament del Consumidor

Sessió 29: Oferta i Demanda de Diners

Sessió 30: Full d'exercicis 5

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula  • Classes magistrals
  • Resolució d'exercicis
  • Exàmens parcials

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa vostra nota final serà la mitjana ponderada dels següents elements:

1) Examen parcial 1: 20%

2) Examen parcial 2: 20%

3) Examen final: 55%

4) Participació: 5%

Bibliografia i recursos

Macroeconomics (11th International Edition). Mankiw, N. Gregory Published by Macmillan Learning (2022).

ISBN 13: 9781319466886