Universitat Internacional de Catalunya

Fiscalitat de l'Empresa

Fiscalitat de l'Empresa
6
14600
4
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,

Professorat

Presentació

El Dret Financer és la branca de l’ordenament jurídic que regula l’activitat financera dels ens públics, és a dir, l’activitat adreçada a obtenir, gestionar i fer ús dels recursos dineraris necessaris per atendre la satisfacció de les necessitats col·lectives. D’aquesta manera, l’assignatura consta de dues parts clarament diferenciades: els ingressos públics (dret tributari i dret del crèdit públic o deute públic) i les despeses públiques (dret pressupostari). No obstant això, la docència del Dret Financer a les facultats de Ciències Econòmiques i Empresarials té peculiaritats pròpies que, sense entrar-hi ara, determinen que tan sols formi part del contingut de l’assignatura Sistema Fiscal Espanyol l’estudi de només un dels ingressos públics: el tribut. Per tant, queden fora del seu contingut, a més de la resta de fonts d’obtenció d’ingressos per part dels ens públics territorials i les normes que disciplinen la despesa pública, els procediments tributaris de gestió, inspecció, recaptació, revisió i sancionadors.

Objectius

L’objectiu que es persegueix amb l’assignatura de Sistema Fiscal Espanyol és aconseguir que els alumnes adquireixin un coneixement sòlid de dues de les figures impositives principals que integren el sistema tributari: l’impost que grava la renda de les persones físiques, l’impost que grava la renda de les persones jurídiques i l’impost sobre el valor afegit.

Competències

 • 01 - Conèixer, comprendre i aplicar els mètodes, tècniques i instruments propis de la comptabilitat.
 • 02 - Conèixer, interpretar i aplicar la normativa comptable actual.
 • 03 - Seleccionar i aplicar adequadament les alternatives comptables permeses.
 • 04 - Comprendre i saber emprar la terminologia financera en el marc empresarial.
 • 05 - Conèixer les funcions pròpies dels departaments de finances en les empreses.
 • 06 - Conèixer i saber aplicar les principals polítiques d'estructura de capital i d'administració de l'actiu.
 • 07 - Conèixer les característiques bàsiques de l'economia espanyola, tant des del punt de vista estructural com de les polítiques econòmiques.
 • 15 - Adquirir un coneixement sòlid de les principals figures impositives que integren el sistema tributari estatal, autonòmic i local.
 • 16 - Identificar i conèixer la normativa dels impostos que incideixen de forma més directa sobre les persones físiques i jurídiques i ser capaç de realitzar liquidacions.
 • 31 - Desenvolupar la capacitat per identificar i interpretar dades numèriques.
 • 33 - Tenir capacitat de cerca, interpretació i transmissió d'informació.
 • 45 - Ser capaç de treballar amb textos acadèmics.
 • 48 - Ser capaç d'identificar les necessitats d'informació per a la gestió de les principals àrees funcionals dins les organitzacions.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 51 - Desenvolupar aptituds en la presa de decisions.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 63 - Ser capaç d'analitzar comportaments empresarials i decisions en un context empresarial i valorar-los des d'un punt de vista econòmic, social i ètic.
 • 65 - Adquirir la capacitat de posar en pràctica els coneixements.
 • 68 - Desenvolupar mecanismes que afavoreixin la sensibiltat vers temes relacionats amb el benestar social.

Resultats d'aprenentatge

Conèixer el marc legal en què es desenvolupa l’empresa i ser capaç d’aplicar la normativa al món de l’empresa.

Continguts

Tema 1.
Introducció al sistema fiscal espanyol
1. Característiques principals del sistema fiscal espanyol.
2. Tipus de tributs. Administracions competents.

Tema 2.
L’impost sobre la renda de les persones físiques
1. Naturalesa i fet imposable de l’IRPF.
2. Subjecte passiu i altres elements de l’IRPF.
3. Determinació de la base imposable.

4. Rendiments del treball i del capital.
5. Rendiments d’activitats econòmiques.
6. Estimació directa.
7. Guanys i pèrdues patrimonials d’habitual.
8. Base liquidable. Quota íntegra.
9. Deduccions de la quota. Quota líquida.
10. Retencions. Quota diferencial.
11. Gestió de l’impost.

PRÀCTIQUES: casos pràctics sobre l’impost de la renda de les persones físiques.

Tema 3.
L’impost sobre societats

1. Principis generals.
2. Base imposable I: principis generals.
3. Base imposable II: ingressos i despeses.
4. Base imposable III: amortitzacions.
5. Base imposable IV: provisions.
6. Base imposable V: rendes derivades de la transmissió de béns i regles especials de valoració.
7. La determinació de la quota íntegra.
8. La determinació de la quota líquida.
9. La determinació de la quota tributària: liquidació i gestió.
10. Règims especials.
PRÀCTIQUES: casos pràctics sobre l’impost sobre societats.

Tema 4

L’impost sobre el valor afegit (en endavant, IVA)

1. Naturalesa i àmbit d’aplicació.

2. Fet imposable: concepte d’empresari o professional.

3. Fet imposable: operacions no subjectes.

4. Fet imposable: entregues de béns.

5. Fet imposable: prestacions de serveis.

6. Operacions exemptes.

7. Meritació de l’impost.

8. Base imposable.

9. Subjecte passiu.

10. Tipus impositiu. Deduccions en l’IVA. Regla de la prorrata.

11. Operacions intracomunitàries.

12. Declaracions i liquidacions.

PRÀCTIQUES: casos pràctics sobre l’impost sobre el valor afegit.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa comprensió prèvia del contingut exacte de categories jurídiques i de figures tributàries i l’aplicació corresponent a cada tribut en particular exigeix que a l’exposició teòrica s’hi afegeixi el desenvolupament pràctic. Per a un economista, el mètode de cas és essencial.

Per tant, l’assignatura està plantejada de manera pràctica a través de l’exposició de casos reals. Tanmateix, s’intentarà superar l’aspecte merament aritmètic per intentar que l’alumnat raoni sobre els principis que informen de la regulació legislativa. La comprensió prèvia del contingut exacte de categories jurídiques i de figures tributàries i l’aplicació corresponent a cada tribut en particular exigeix que a l’exposició teòrica s’hi afegeixi el desenvolupament pràctic. Per a un economista, el mètode de cas és essencial.

Per tant, l’assignatura està plantejada de manera pràctica a través de l’exposició de casos reals. Tanmateix, s’intentarà superar l’aspecte merament aritmètic per intentar que l’alumnat raoni sobre els principis que informen de la regulació legislativa.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPer calcular la nota final es farà la mitjana de les notes de l’avaluació contínua (pràctiques) amb la nota de l’examen final. Aquest examen final tindrà una part teòrica i casos pràctics (IS, IVA i IRPF).

Bibliografia i recursos

* ALBI EMILIO, Sistema Fiscal Espanyol I i II, Editorial ARIEL

* MANUAL PRACTICO IRPF AEAT.

* MANUAL PRACTICO IS  AEAT.

* MANUAL PRACTICO IVA  AEAT.

* Diversos autors Centre d'Estudis Financers, Introducció al sistema tributari espanyol, CEF.

* Diversos autors Centre d'Estudis Financers, Impost sobre Societats. Comentaris i casos pràctics (2 volums).

* Diversos autors Centre d'Estudis Financers, Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Comentaris i casos pràctics (2 volums).

* Impost sobre el Valor Añadido. Comentarios y casos prácticos. 2012 (2 volums). CEF

* MEMENTO FISCAL, Editorial Francis Lefebvre.

Material didàctic