Vés al contingut

Universitat Internacional de Catalunya

Història del Pensament

Història del Pensament
6
7815
1
Segon semestre
FB
Global Trends
Història
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Personal a l'aula i per email: amiro@uic.es

Presentació

L'objectiu de la present assignatura és presentar alguns conceptes fonamentals d'antropologia filosòfica, amb la finalitat d'invitar l'alumne a reflexionar sobre el gran interrogant que és l'home, de la mà dels grans autors de la història del pensament. 

Requisits previs

No hi ha requisits previst.

Objectius

L'objectiu principal de l'assignatura és oferir als estudiants uns instruments antropològics per a meditar filosòficament sobre l'home com a animal comunicatiu.          

Competències/Resultats d’aprenentatge de la titulació

 • 01 - Capacitat de planificar recursos tècnics
 • 03 - Capacitat de planificar recursos propis (personals, materials, temporals…)
 • 04 - Capacitat d'acte avaluació i acte ordenació professional
 • 05 - Capacitat per aprendre autònomament
 • 06 - Capacitat d'actuar autònoma i responsablement
 • 07 - Capacitat per treballar en equip
 • 08 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 09 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 10 - Capacitat de desenvolupar una actitud ètica
 • 11 - Capacitat per emetre judicis i valoracions crítiques ben argumentades
 • 12 - Capacitat de produir texts orals i escrits
 • 13 - Capacitat de lectura
 • 14 - Capacitat d'anàlisi
 • 15 - Capacitat de síntesi
 • 16 - Capacitat per detectar fets noticiables
 • 17 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 18 - Capacitat per treballar sota pressió
 • 19 - Capacitat ade memorització
 • 20 - Capacitat de concreció
 • 21 - Capacitat d'abstracció
 • 28 - Capacitat per analitzar críticament el sector cinematogràfic espanyol europeu i mundial
 • 29 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els productes de la indústria audiovisual
 • 30 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament la realitat actual
 • 35 - Capacitat per entendre i aplicar el sistema que regeix l'explotació d'un llargmetratge
 • 36 - Capacitat per entendre i aplicar l'estructura del sistema audiovisual
 • 38 - Capacitat per entendre i aplicar la dimensió legal d'un producte audiovisual
 • 39 - Capacitat per entendre i aplicar els diferents agents del sector audiovisual
 • 40 - Capacitat per entendre i aplicar els diferents departaments en una producció cinematogràfica
 • 41 - Capacitat per entendre i aplicar les tècniques d'il·luminació i so de la producció cinematogràfica
 • 43 - Capacitat per entendre i aplicar els diferents gèneres i formats televisius
 • 50 - Capacitat per entendre i aplicar els elements de narrativa d'un projecte
 • 56 - Capacitat de concepció i crítica dels diferents formats de cinema i vídeo
 • 59 - Coneixement i domini de cultura clàssica
 • 64 - Coneixement i domini de repertoris bibliogràfics
 • 65 - Coneixement i domini dels diferents recursos de recerca històrica
 • 66 - Coneixement i domini dels recursos per fomentar l'interès contextualitzador de la història

Resultats d’aprenentatge de l’assignatura

1. Haurà adquirit coneixements sobre les característiques essencials de la persona.

2. Coneixerà i comprendrà les grans questions existencials de la persona.

3. Haurà adquirit coneixements sobre com s'ha de comportar la persona i per què.

4. Haurà après a prendre decisions davant de situacions amb implicacions ètiques.

5. Serà més sensible a la promoció del respecte, la confiança i la cordialitat entre les persones.

6. Haurà après a avaluar les conseqüències ètiques de les nostres accions.

7. Hurà adquirit habilitats en la comunicació oral i escrita.

8. Haurà desenvolupat la capacitat d'analitzar i sintetitzar la informació obtinguda de les classes presencials i del material complementari.

9. Haurà adquirit destreses que afavoreixin la comprensió lectora.

10. Haurà desenvolupat hàbits de pulcritud en la presentació de documents.

Continguts

1. Introducció. La utilitat d’allò inútil.

2. El Criteri com una "antropologia integral". L’art de pensar bé.

3. L’enteniment especulatiu

4. L’enteniment pràctic. El misteri de la llibertat.

5. El problema dels sentiments. 

6. La inefabilitat de la Persona.

7. Conclusió. L’harmonia personal.  

8. Epíleg. La mort i el més enllà.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasse magistral

Tallers

Coaching

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPER ALS ALUMNES DE 1ª I 2ª CONVOCATÒRIA


Avaluació contínua 

- Primer parcial: 40% de la nota (22 de març)

- Segon parcial: 40% de la nota (data d'examen programada per Secretaria)

- Exercicis i participació a classe: 20% de la nota. Es proposarà una sèrie de proves qualificables a manera d'avaluació contínua (exercicis d'expressió escrita i/o exposicions orals). 

- És possible, a més, pujar nota mitjançant la realització d'un treball filosòfic optatiu. L'entrega d'aquest treball és un requisit indispensable pels qui aspiren a matrícula d'honor. 

 

El plagi resta terminantment prohibit en qualsevol de les activitats avaluatives.

Les faltes ortogràfiques seran tractades segons la normativa de la facultat.  

 

 

Avaluació única

- Examen final (es realitzarà en la mateixa data que el segon parcial): 80% de la nota

- Exercicis i participació a classe: 20% de la nota. Es proposarà una sèrie de proves qualificables a manera d'avaluació contínua (exercicis d'expressió escrita i/o exposicions orals). 

El plagi resta terminantment prohibit en qualsevol de les activitats avaluatives.

Les faltes ortogràfiques seran tractades segons la normativa de la facultat.  

 

 

PER ALS ALUMNES DE 3ª CONVOCATÒRIA


Per als alumnes que concorrin a 3ª convocatòria i següents, les condicions són les mateixes que per als de 1ª i 2ª.

En el cas de solapament de classes (amb altres assignatures), els alumnes poden acudir personalment als dos professors titulars de l'assignatura per resoldre la seva situació.

Bibliografia i recursos

Bàsica

Arregui, Vicente y Choza, Jacinto. Filosofía del hombre. Una antropología de la intimidad. Rialp, Madrid, 1993. 

Conesa, Francisco y Nubiola, Jaime. Filosofía del lenguaje. Herder, Barcelona, 1999.

Polo, Leonardo. Quién es el hombre. Un espíritu en el tiempo. Rialp, Madrid, 1991.

Bofill, Jaume, «El corazón, lo más íntimo de la persona», en: Cristiandad, nº 150, Barcelona, 1950, pp.286-287. 

Cassirer, Ernst, Antropología filosófica (Trad. Eugenio Ímaz), Fondo de Cultura Económica, México, 2000. 

Duch, Lluís; Chillón, Albert, Un ser de mediaciones. Antropología de la comunicación vol.1, Herder, Barcelona, 2012. 

Forment, Eudaldo, Fenomenología descriptiva del lenguaje, Promociones Publicaciones Universitarias, Barcelona, 1984. 

Torras i Bages, Josep, «El verb artístic», pp.111-64, en: Íd., Estètiques, Obres Completes, vol. 15, Balmes, Barcelona, 1936.