Universitat Internacional de Catalunya

Comunicació Televisiva

Comunicació Televisiva
6
7820
1
Segon semestre
FB
Comunicació persuasiva
Comunicació audiovisual (radio i televisió)
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat

Presentació

El llenguatge audiovisual és una eina fonamental per al coneixement dels diferents sectors de la indústria de la comunicació. El llenguatge televisiu, al igual que d'altres llenguatges, disposa d'una sintaxis i una gramàtica pròpies. Compendre l'ús d'aquest llenguatge com a transmissor d'expressions, continguts i estratègies mercantils és fonamental pel futur del "comunicador audiovisual". En aquesta assignatura s'intentarà aplicar aquest llenguatge al sector de la televisió i més concretament a la publicitat d'aquest mitjà.

Requisits previs

Prèviament a l'inici del curs es va fer un "Curs 0" de Plató de Televisió, on els alumnes van puguer adquirir uns mínims coneixements del llenguatge audiovisual, l'ús de la càmera i els diferents rols en la producció audiovisual. Tenint en compte que és una assignatura de primer curs de Publicitat i Relacions Públiques, el "Curs 0" serviria com a requisit mínim per afrontar l'assignatura.

Objectius

 •  Proporcionar a l'alumne els principis i coneixements bàsics del món televisiu (terminologia, paràmetres i estàndards consolidats de la televisió d'avui en dia)
 • Adquirir capacitat d'anàlisi i aplicar els coneixements teòrics a la pràctica.
 • Trobar la relació directa entre el món televisiu i el món publicitari, analitzant el seu funcionament i  les seves estratègies.

Competències

 • 01 - Capacitat de planificar recursos tècnics
 • 03 - Capacitat de planificar recursos propis (personals, materials, temporals…)
 • 06 - Capacitat d'actuar autònoma i responsablement
 • 07 - Capacitat per treballar en equip
 • 09 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 11 - Capacitat per emetre judicis i valoracions crítiques ben argumentades
 • 12 - Capacitat de produir texts orals i escrits
 • 13 - Capacitat de lectura
 • 14 - Capacitat d'anàlisi
 • 15 - Capacitat de síntesi
 • 16 - Capacitat per detectar fets noticiables
 • 18 - Capacitat per treballar sota pressió
 • 20 - Capacitat de concreció
 • 22 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 24 - Capacitat de planificar i executar projectes audiovisuals i cinematogràfics
 • 26 - Capacitat per coordinar i/o coordinar-se a/amb un equip
 • 38 - Capacitat per entendre i aplicar la dimensió legal d'un producte audiovisual
 • 39 - Capacitat per entendre i aplicar els diferents agents del sector audiovisual
 • 41 - Capacitat per entendre i aplicar les tècniques d'il·luminació i so de la producció cinematogràfica
 • 42 - Capacitat per entendre i aplicar les tècniques i mètodes d'edició i postproducció cinematogràfica
 • 43 - Capacitat per entendre i aplicar els diferents gèneres i formats televisius
 • 44 - Capacitat per entendre i aplicar les diferents fases d'elaboració d'un programa televisiu
 • 45 - Capacitat per entendre i aplicar les diferents tipologies de guions de programes
 • 46 - Capacitat per entendre i aplicar els diferents recursos lumínics, gràfics i de muntatge
 • 47 - Capacitat per entendre i aplicar els processos de creació d'un programa televisiu
 • 48 - Capacitat per entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies
 • 52 - Capacitat de concepció i crítica d'un guió audiovisual
 • 53 - Capacitat de concepció i crítica d'un producte audiovisual o mediàtic
 • 55 - Capacitat de concepció i crítica d'un discurs informatiu
 • 60 - Coneixement i domini de les tècniques de transmissió de continuïtat en la narració
 • 68 - Coneixement i domini de la distinció entre opinió i informació/ registres col•loquials i cultes
 • 73 - Coneixement i domini de les tècniques d'acostament a les fonts d'informació
 • 87 - Capacitat i habilitat per utilitzar les tecnologies i tècniques comunicatives
 • 89 - Capacitat de crear sinergies en els equips de treball
 • 92 - Capacitat d'anàlisi, de síntesi i judici crític

Resultats d'aprenentatge

Els alumnes adquiriran uns coneixements tècnics i del llenguatge audiovisual mínims per afrontar amb garanties d'èxit futures assignatures relacionades amb el món de l'audiovisual. Així mateix, entendran el producte audiovisual com a eina publicitària imprescindible per a desenvolupar la seva carrera professional.

Continguts

 1. Marques i publicitat
 2. Brief, insight i concepte
 3. Técniques creatives
 4. Com pensar spots
 5. Escriure guions de publicitat.
 6. Moodboard, Storyboard, Animatic
 7. Tractament de realització, selección de productora
 8. Preppm, Dossier PPM, PPM
 9. El rodatge.
 10. Offline, online i post producció
 11. L’altre publicitat: branded content, mencions i més
 12. Storytelling 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Classe magistral. En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 4
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 2
Taller. espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.). 1

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'alumne haurà d'assistir a 80% de les classes. 

L’avaluació es durà a terme a través de 

1. Examen final 50% 

2. Projecte final de l’assignatura: 50%Bibliografia i recursos

BIBLIOGRAFIA PRÀCTICA

BARROSO GARCÍA, J. Técnicas de realización y documentales para tv. RTVE, 1998

BARROSO GARCÍA, J. Realización de los géneros televisivos. Síntesis, 1996

FERNÁNADEZ, F.; MARTÍNEZ, J. Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Paidós Comunicación.

HART, J. La técnica del storyboard en cine, tv y animación. IORTV, 2001

PÁRAMO De, J.A. Diccionario de cine y tv: terminología técnica del mundo audiovisual. ESPASA CALPE, 2002

VV.AA. Realización y producción en tv. Instituto Oficial de radio y televisión, 2001

ZETTL, H. El manual de producción para vídeo y televisión. Escuela de cine y vídeo, 1996

ZÚÑIGA REDENAS, J. Realización en tv. Escuela de cine y video de Andoain, 2006

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

Bates, R. (2002) Cable TV systems and modem systems and technology. Mcgraw-Hill. Nova York.

Baylin, F i Gale, B. (1986) Satellite and Cable TV: scrambling and descrambling. Baylin and Gale. Boulder.

Benoit, H (1998) La televisión digital. Paranimfo. Madrid.

Blumler, JG. (1993) Televisión e interés público. Bosch Comunicación. Barcelona.

Bourdieu, P. (1997)  Sobre la televisió. Edicions 62. Barcelona.

Borque Palacín, A. (2000) Televisión: instalación, analógica y digital. Paraninfo. Madrid

Brown, A. i Picard, R. (2005) Digital Terrestrial Television in Europe. Lawrence Erlbaum. Londres.

Bustamante, E. (1999) La televisión económica. Gedisa. Barcelona.

Colom, R. (2006) La indústria de la televisió. UOC. Barcelona

Martínez Abadía, JM. i Vila Fumàs, P. (2004) “Manual básico de tecnología audiovisual y técnicas de creación, emisión y difusión de contenidos”. Paidós. Barcelona.

McDowell, W. (2006) Broadcast television. A complete guide to the industry. Peter Land. Nova York.

Missika, J-L. (2006) La fin de la télévision. Seuil. París.

Moragas, M. i Prado, E. (2006) La televisió pública en l’era digital. Ed. Pòrtic. Barcelona.

Negroponte, N. (1995) El mundo digital. Ediciones B. Barcelona.

Peñafiel, C. i López, N. (2000) La tecnología de la televisión: del disco de Nipkow a la revolución numérica. Universidad del País Vasco. Bilbao.

Prado, E. i Moragas, M. (2000) La televisió pública a l’era digital. Pórtic. Barcelona.

Pérez de Silva, J. (2000) La televisión ha muerto. La nueva producción audiovisual en la era Internet: la tercera revolución indústrial. Gedisa.  Barcelona.

Richeri, G. (1994) La transición de la televisión: análisis del audiovisual como empresa de comunicación. Bosch Comunicación. Barcelona.

Richeri, G. (1988) Los satélites de televisión en Europa: historia, política y economía. Fundesco. Madrid.

Sartori, G. (1998) Homo videns y sociedad teledirigida. Taurus. Barcelona.

Vilches, L. (2001) La migración digital. Gedisa. Barcelona

Vilches, L. (1993) La televisión. Efectos del bien y del mal. Paidós. Barcelona.

Wolton, D. (1995) Elogio del gran público: una teoría crítica de la televisión. Gedisa. Barcelona.

Zabaleta, I. (2003) Tecnologia de la información audiovisual. Bosch. Barcelona.

Material didàctic