Universitat Internacional de Catalunya

Anglès Acadèmic

Anglès Acadèmic
6
7822
1
Segon semestre
FB
Anglès
English for academic purposes
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat


Hores convingudes

Presentació

L'objectiu principal del programa és dotar als estudiants del lèxic i les estructures bàsiques de la llengua en el camp de les Ciències de la Comunicació. Es donarà especial importancia al desenvolupament de les habilitats de lectura en un context acadèmic, i al desenvolupament de les habilitats lingüístiques d'expressió oral i escrita des d'un punt de vista comunicatiu. Igualment, s'utilitzaran texts curts per reforçar el coneixement i la comprensió de les estructures de la llengua i l'ús de nou vocabulari.

El programa consta de 3 parts: classes magistrals, treball en grups i aprenentatge autònom. En les classes magistrals es realitzaran activitats d'expressió escrita i comprensió lectora en l'àmbit professional de les comunicacions (comunicació audiovisual, publicitat i periodisme). Es realitzaran, a més, activitats de lectura, que se centraran en el desenvolupament de les habilitats de comprensió lectora en l'àmbit acadèmic. Les treballs en grups estan enfocades al desenvolupament de les habilitats interpersonals dels estudiants i inclouen la realització de tres treballs de grup a avaluar. Finalment, l'aprenentatge autònom, se centra bàsicament en el desenvolupament de les habilitats d'expressió escrita, comprensió lectora, adquisició de nou vocabulari, consolidació de la gramàtica, i una major autonomia de l'estudiant en l'aprenentatge d'una llengua estrangera.

Les tres parts s'han dissenyat específicament per dotar l'estudiant de les habilitats, el coneixement i els recursos necessaris per a comunicar-se en anglès amb seguretat i d’una manera eficaç.

Requisits previs

El nivell mínim global recomanat abans de l’inici del curs és de B1+

Objectius

Preparar i dotar els estudiants dels coneixements lèxics, gramaticals i de comprensió necessaris per a comunicar-se d'una manera eficaç en anglès, tant en situacions quotidianes com en el context de les ciències de la comunicació.

Consolidar les habilitats receptives de lectura i de comprensió oral a través de la pràctica i utilitzant diversos estímuls, així com facilitar el desenvolupament de les seves habilitats productives d'expressió oral i escrita.


Desenvolupar les habilitats interpersonals dels estudiants i la capacitat per a treballar amb els companys i companyes, tant en la llengua nativa com en l’estrangera.

 

Aprofundir en  la pràctica de la lectura acadèmica, especialment pel que fa a les idees principals, les intencions retòriques i models organitzatius; desenvolupar habilitats d'expressió escrita amb l'objectiu de consolidar l'ús de la gramàtica i les estructures de l'oració; i formar els estudiants en l'aprenentatge de la llengua de manera autònoma.

Competències

 • 04 - Capacitat d'acte avaluació i acte ordenació professional
 • 05 - Capacitat per aprendre autònomament
 • 06 - Capacitat d'actuar autònoma i responsablement
 • 07 - Capacitat per treballar en equip
 • 09 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 13 - Capacitat de lectura
 • 14 - Capacitat d'anàlisi
 • 19 - Capacitat ade memorització
 • 22 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 97 - Ser capaç de llegir i entendre bibliografia sobre l'àmbit de la Comunicació en llengua anglesa
 • 98 - Manejar amb habilitat la terminologia de la llengua anglesa relacionada amb la Comunicació
 • 99 - Ser capaç d'entendre les idees principals en conferències en llengua anglesa

Resultats d'aprenentatge

Els estudiants demostraran capacitats per a:

 

1. Llegir i entendre la literatura relacionada amb l’àmbit de la Comunicació a un nivell B1.2 o superior.

2. Conèixer  i utilitzar amb habilitat la terminologia i les estructures lingüístiques de la llengua anglesa en l’àmbit de la comunicación a un nivell B1.2 o superior.

3. Comprendre una conferència o una exposició de la seva especialitat a un nivell B1.2 o superior.

4. Realitzaran exposicions de forma oral i / o escrita en llengua anglesa a un nivell B1.2 o superior.

5. Analitzaran i sintetitzaran informació de forma oral i / o escrita a un nivell B1.2 o superior.

6. Demostraran capacitats per treballar en equip.

7. Demostraran capacitats per a l'aprenentatge autònom d'una llengua.

8. Demostraran com planificar i organitzar el treball.

9. Demostraran habilitats en les relacions interpersonals.

Continguts


El material del curs està dividit en cinc paquets organitzats per temes, cada paquet es realitzarà en aproximadament de 3 setmanes. El paquet de material se centra en la comprensió lectora i oral. Els projectes en línia i en grups també estan relacionats amb els 5 temes.


 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula
Coaching (CO) 4 hores - breus reunions ocasionals amb els estudiants de manera individual per comentar i treballar en les àrees problemàtiques de cadascun amb l'idioma. Per exemple, comentar sobre la pronunciació, el vocabulari, l'ús d'habilitats de llenguatge i escriptura.

Seminaris (SM) 14 hores - Treball en petits grups a l'aula amb èmfasi en l'expressió oral a través de debats en grups petits i discussions informals.

Tallers (TA) 8 hores de treball - Treball guiat pel professor en petits grups ampliant els materials bàsics que es troben en els paquets amb èmfasi en l'expressió oral i la interacció.

Workshops (WO) 4 hores - Taules rodones on els estudiants mostren la seva comprensió i desenvolupament dels diferents temes i assumptes relacionats amb el material que es troba en els paquets. Els estudiants també han de demostrar la seva capacitat per expressar-se en anglès, així com un ús correcte del llenguatge i la pronunciació.

Classes Magistrals (CM) 30 hores - Presentació i treball dels temes utilitzant els quatre paquets temàtics. Classes guiades d'exercicis d'escolta i de comprensió de lectura i exercicis addicionals en Anglès relacionats amb els materials i les necessitats i interessos dels estudiants


ACTIVITAT FORMATIVACRÈDITS ECTS
Classe magistral. En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.
3
Coaching. Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats.
0,4
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts.
1,4
Taller. espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.).
0,8
Workshop. Tallers avançats, intensius, de major durada, dirigits per professors i/o professionals estrangers, en els quals l'idioma utilitzat és l'anglès. Culminen en un producte professional o semiprofessional produït també en llengua anglesa.
0,4

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaExamen parcial  - 10%

Competències 5,6,12,53,54

Examen d'escriptura, comprensió lectora i oral basada temàticament en els materials estudiats durant el curs.

Examen final - 20%

Competències 6,10,53,54

Examen de comprensió lectora i oral basada temàticament en els materials estudiats durant el curs.

3  projectes en grup - 30%

Competències 2,4,5,6,10,11, 12,13,24,53

2 activitats d'escriptura i 2 activitats d'expressió oral en línia - 20%

Competències 2,5,6,12,13,24,53,54

Consisteix en 4 exercicis temàticament relacionats amb el matèria coberta durant el curs. Els estudiants han de pujar els activitats a la plataforma Moodle dins de les dates establertes.

Participació a classe - 20%

Competències 10,11, 12,53

Consisteix en la participació activa i la col·laboració amb les activitats i discussions a classe.

 Criteris de convocatòrias

Els estudiants que obtinguin una nota final entre 4 i 4,9 en la primera convocatòria, en la segona convocatòria només tindran dret a recuperar el material que hagin suspès o no hagin lliurat.

Els estudiants que obtinguin una nota inferior a 4 en la primera convocatòria hauran de recuperar el 100% de l'assignatura en la segona convocatòria. Per tal de recuperar l'assignatura hauran de fer el següent:

 • Examen final (40%)
 • Un treball d’investigació de 2.000 paraules centrat en la matèria del curs (30%)
 • Una presentació oral del treball d’investigació (30%)

La tercera convocatòria és igual a la primera amb excepcions per als alumnes que no hi poden assistir les classes presencials per un conflicte d’horari.

 La quarta convocatòria és igual a la segona convocatòria.

En tots els casos i convocatòries els estudiants hauran de demostrar un nivell B1.2 en anglès per superar l'assignatura.


Bibliografia i recursos

-Materials de clase:

Els materials de clase s’han elaborat a partir de varis recursos d’internet, com per exemple, revistes en format electrònic, documents  extrets d’instituts d’investigació i mitjans de comunicación professionals, articlesd periodítics i publicacions editorials.

A fi d'assolir els objectius del programa el professor proporcionarà material de suport addicional.