Universitat Internacional de Catalunya

Plató

Plató
1
7823
1
Primer semestre
OB
Tècniques de creació audiovisual
Curs Cero: Plató
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Eloy Calvo – ecalvoc@uic.es

Presentació

Plató és una assignatura d'1 crèdit ECTS que s'imparteix en el primer semestre del primer curs de Publicitat i Relacions Públiques.

Aquesta assignatura introdueix als alumnes al món professional, dotant-los de coneixements tècnics i narratius molt importants per transmetre el missatge desitjat. A més experimentaran el que comporta treballar en equip i adquiriran actituds professionals davant la creació d'un producte audiovisual.

També és molt important que aprenguin el funcionament de la reserva de material per als rodatges i de les sales de muntatge i postproducció.

 

Requisits previs

No són necessaris requisits previs.

Objectius

Donar a conèixer les bases dels coneixements tècnics i narratius necessaris per elaborar un producte audiovisual.

Competències

 • 01 - Capacitat de planificar recursos tècnics
 • 02 - Capacitat de planificar recursos humans
 • 03 - Capacitat de planificar recursos propis (personals, materials, temporals…)
 • 04 - Capacitat d'acte avaluació i acte ordenació professional
 • 07 - Capacitat per treballar en equip
 • 08 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 17 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 18 - Capacitat per treballar sota pressió
 • 24 - Capacitat de planificar i executar projectes audiovisuals i cinematogràfics
 • 26 - Capacitat per coordinar i/o coordinar-se a/amb un equip
 • 42 - Capacitat per entendre i aplicar les tècniques i mètodes d'edició i postproducció cinematogràfica
 • 52 - Capacitat de concepció i crítica d'un guió audiovisual
 • 83 - Capacitat i habilitat per donar forma creativa al missatge
 • 92 - Capacitat d'anàlisi, de síntesi i judici crític
 • 93 - Saber gestionar el temps
 • 94 - Capacitat per actuar en llibertat i responsabilitat

Resultats d'aprenentatge

Els alumnes s'iniciaran en un entorn professional amb autonomia respecte a l’ús de les càmeres i la seva aplicació en el llenguatge audiovisual.

Pràctica en totes les funcions que es necessiten per a l'elaboració d'un producte audiovisual. Coneixeran la importància de les tres fases; la idea i guió, la preproducció i el rodatge, i el muntatge i la postproducció.

Utilitzaran amb criteri recursos narratius per realitzar un producte audiovisual.

Continguts

1. Conceptes bàsics del llenguatge i narrativa audiovisual.

2. Descripció dels processos de creació d'un producte audiovisual.

3. Anàlisi tècnica, estètica i crítica d'anuncis televisius.

4. Definició i descripció d'un briefing.

5. Materials de rodatge: pla de producció, pla de rodatge i storyboard.

6. Breu introducció a les funcions de la càmera.

7. Breu introducció al muntatge.

8. Anàlisi i autocrítica del resultat de les pràctiques.Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura consta d'una part teòrica, una part pràctica amb coaching i seguiment, i una última part d'avaluació i crítica.

ACTIVITAT FORMATIVA

CRÈDITS ECTS

Classe magistral. En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.

0,2

Coaching. Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats.
Taller. espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.).

0,3

Taller. espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.).

0,5

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaSistemes i criteris d'avaluació

Es farà ús parcial de la multiavaluació, una metodologia que permetrà realitzar un seguiment segons el llistat dels següents criteris: actitud, treball en equip, compliment de termini, creativitat, disseny i contingut.

Exercicis:

Pràctica de càmera 

Pràctica d'edició de vídeo

Presentació dels treballs

Avaluació:

50% Nota de grup (Resultat projecte)

50% Examen

En cas de no aprovar en primera convocatòria, la segona convocatòria consistirà en la realització d'un treball pràctic de càmera i d'edició de vídeo a concretar amb el professor de l'assignatura.