Universitat Internacional de Catalunya

Fonaments de la Comunicació Humana 1

Fonaments de la Comunicació Humana 1
3
7826
1
Primer semestre
OB
Global Trends
Antropologia
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


Personal a l'aula i per email: jpuigdomenech@uic.es

Presentació

L’assignatura Fonaments de la Comunicació Humana I és una introducció a les diferents manifestacions comunicatives i artístiques —llenguatge oral, llenguatge escrit, expressió corporal, pictogrames, etc.— que la civilització ha anat desenvolupant en diferents etapes al llarg dels segles. Els fonaments de la comunicació s’aniran exposant per mitjà del programa en relació interdisciplinària amb l’antropologia, la psicologia i la sociologia, a partir de textos, formes artístiques i material audiovisual relacionat amb els temes que s’hi tractaran; tot plegat, amb l’objectiu de fomentar la creativitat i la reflexió personal de l’alumne.


Objectius

Aquesta assignatura té com a objectiu que els/les estudiants adquireixin una formació teoricopràctica i en valors que els permeti conèixer les formes comunicatives més importants de la història, per així poder comprendre millor i jutjar críticament els moviments d’idees en la societat de la comunicació actual.


Competències/Resultats d’aprenentatge de la titulació

 • 04 - Capacitat d'acte avaluació i acte ordenació professional
 • 06 - Capacitat d'actuar autònoma i responsablement
 • 11 - Capacitat per emetre judicis i valoracions crítiques ben argumentades
 • 19 - Capacitat ade memorització
 • 21 - Capacitat d'abstracció
 • 79 - Capacitat i habilitat per a l'exercici liberal de la professió
 • 94 - Capacitat per actuar en llibertat i responsabilitat

Resultats d’aprenentatge de l’assignatura

 • Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits en les matèries de filosofia de la imatge, antropologia i anàlisi de continguts comunicatius.
 • Capacitat per dissenyar i fer models d’interpretació i crítica, així com per analitzar i interpretar dades.
 • Capacitat de dissenyar continguts per a una campanya publicitària i satisfer les necessitats amb limitacions reals, com ara econòmiques, ambientals, socials, polítiques, ètiques, de salut i seguretat, de promoció i de sostenibilitat.
 • Capacitat d’interactuar en equips multidisciplinaris.
 • Capacitat per identificar, formular i resoldre problemes d’interpretació de continguts de productes publicitaris.
 • Comprensió de la responsabilitat ètica i professional.
 • Capacitat de comunicar-se de manera efectiva.
 • Educació general necessària per comprendre l’impacte dels continguts publicitaris en un context mundial, econòmic, humà i social.
 • Reconeixement de la necessitat i la capacitat de participar en un aprenentatge continu permanent.
 • Coneixement dels problemes contemporanis.
 • Capacitat per utilitzar les tècniques, habilitats i eines modernes de creació i anàlisi de continguts publicitaris.

Continguts

 • Tema 1. Diàleg i dialèctica en Sòcrates i Plató
 • Tema 2. Aristòtil: comunicació esotèrica i exotèrica
 • Tema 3. Lògica i sil·logística medieval
 • Tema 4. Expressivitat renaixentista i postrenaixentista
 • Tema 5. Descartes, la subjectivitat i l’origen de la Modernitat
 • Tema 6. Llenguatges universals: la proposta de Leibniz
 • Tema 7. Comunicació i crítica del coneixement en Kant
 • Tema 8. Dialèctica hegeliana i idea de progrés
 • Tema 9. Arthur Schopenhauer i el món com a voluntat i representació
 • Tema 10. El periodisme com a mitjà de difusió d’idees: el desafiament de Marx
 • Tema 11. Sören Kierkegaard: narrativa indirecta i estadis de l’ésser humà
 • Tema 12. Friedrich Nietzsche i l’expressivitat de l’aforisme
 • Tema 13. Ortega y Gasset i la Revista de Occidente
 • Tema 14.- Sigmund Freud i C. G. Jung: mecanismes comunicatius inconscients

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 
ACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Classe magistral. En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 0,7
Coaching. Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0,6
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 0,2
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 0,3
Laboratori. Grups de treball en els quals es combina la teoria i la pràctica. En ells l'objectiu no consisteix tant a exercitar tècniques ja conegudes, sinó a fer avançar tant la teoria com la tècnica. Els labs culminaran també en un producte professional o semiprofessional, si bé aquesta vegada de caràcter necessàriament innovador (resultat de la combinació de reflexions o lectures innovadores dels mitjans i la realitat social). 0,6
Taller. espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.). 0,6

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaSeguint el model d’avaluació continua, els alumnes respondran un qüestionari setmanal sobre algun dels temes (20 %). 

A mitjan curs es farà una prova escrita sobre un dels temes que es proposen en el programa (20 %). 

Finalment, l’alumne haurà de lliurar un treball en què haurà de desenvolupar un tema o un aspecte del temari des d’una vessant creativa i personal (60 %). 

Per a la segona convocatòria, els alumnes que no hagin aprovat el treball hauran d’ampliar-lo o modificar-lo seguint les pautes del professor.

 

Bibliografia i recursos

HESSEN, Johannes: Teoría del conocimiento. Madrid: Espasa, 1981.

McLUHAN, Marshall: Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano. Barcelona: Paidós, 1996

MARÍAS, Julián: Historia de la Filosofía. Madrid: Alianza, 2016.

PEIRCE, Charles Sanders: La ciencia de la semiótica. Buenos Aires: Nueva Visión, 1986.